สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
A บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.70 6.75 / 6.40 67.21 1.97 980.00 6,566.00 16,443.61 479.20 34.31
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 มี.ค. 2561 08:41   ประกาศจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561-แก้ไข3
02 มี.ค. 2561 08:32   ประกาศจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561-แก้ไข2
02 มี.ค. 2561 07:32   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
02 มี.ค. 2561 07:32   ประกาศจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561-แก้ไข
28 ก.พ. 2561 22:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2798-9999, 1797
เบอร์โทรสาร 0-2798-9990
URL http://www.areeya.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/1/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/04/2547
ราคา IPO (บาท) 9.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.00 @ 04/08/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) โครงการบ้านเดี่ยว โดยจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้น หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ 2) โครงการทาวน์เฮาส์ และ 3) โครงการคอนโดมิเนียม โดยเน้นทำเลใจกลางเมืองบริษัทมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมิวนิตี้มอลล์ ในชื่อว่า Pickadaily Bangkok

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.90% 200 26.89% 254
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.18% (ณ วันที่ 23/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.00% (ณ วันที่ 23/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.03 -1.28
  20 วัน 0.75 -0.27 0.98
  60 วัน 0.75 5.67 3.10
  120 วัน 3.08 2.88 -2.54
  YTD 1.52 4.58 -0.55
  P/E (X) 67.21 17.22 18.44
  P/BV (X) 1.97 1.87 2.08
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.14 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี 320,897,000 32.74
  2. นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี 121,901,096 12.44
  3. นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์ 105,522,500 10.77
  4. น.ส. พัทธมล เลาหพูนรังษี 86,336,600 8.81
  5. PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 60,000,000 6.12
  6. นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์ 46,209,500 4.72
  7. น.ส. กัลญา ศรีเสมอ 46,000,000 4.69
  8. น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์ 37,958,000 3.87
  9. นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์ 31,298,500 3.19
  10. นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ 27,450,000 2.80

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
  3. นาย ทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
  4. นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ
  5. นาย วันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 980.00  980.00  980.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,566.00  6,468.00  6,174.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.70  6.60  6.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.41  3.42  3.37 
  P/BV (X) 1.97  1.93  1.87 
  P/E (X) 67.21  60.72  23.29 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.60  1.78  0.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.52  0.47  0.22 
  Beta 0.16  0.06  0.26 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.52  4.76  3.28 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.60  0.76  0.63 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.40  0.46  0.15 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.05 บาท 23 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.04 บาท 24 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 291.72 321.47 305.81 220.89
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 94.26 39.29 35.09 28.35
  สินค้าคงเหลือ 11,474.27 11,395.98 10,930.65 9,841.68
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,242.14 12,092.90 11,415.03 10,465.97
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 274.24 399.88 564.65 561.97
  รวมสินทรัพย์ 13,509.80 13,515.78 12,861.19 11,956.52
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 347.02 1,545.89 1,610.31 2,159.07
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 322.93 268.18 278.70 226.47
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,429.31 3,632.63 2,570.10 1,694.42
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,577.58 5,828.46 4,675.72 4,528.15
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,591.74 4,372.85 5,095.14 4,554.74
  รวมหนี้สิน 10,169.33 10,201.31 9,770.87 9,082.89
  ทุนจดทะเบียน 1,200.00 1,200.00 1,200.00 980.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 980.00 980.00 980.00 980.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 669.21 669.21 669.21 669.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,691.26 1,665.26 1,441.11 1,224.43
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,340.47 3,314.47 3,090.32 2,873.64
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 4,958.07 4,647.18 5,401.30 2,438.02
  รายได้อื่น 99.03 77.79 52.40 121.33
  รวมรายได้ 5,057.09 4,724.97 5,453.70 2,559.35
  ต้นทุนขาย 3,301.62 3,059.39 4,018.18 1,643.68
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,128.57 1,043.20 971.88 713.86
  รวมค่าใช้จ่าย 4,654.62 4,147.01 5,015.92 2,357.54
  EBITDA 479.20 637.44 487.91 242.03
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 76.73 59.47 50.13 40.22
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 402.48 577.97 437.78 201.81
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 97.69 263.34 216.69 41.27
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.27 0.22 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 947.93 206.89 -2.14 -1,750.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -21.35 -77.44 -3.57 -286.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -956.34 -113.79 90.62 2,149.25
  เงินสดสุทธิ -29.76 15.67 84.91 112.69
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.75 2.07 2.44
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.94 8.22 7.27
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.98 4.38 3.53
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.04 3.08 3.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.37 0.36 0.44
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.41 34.17 25.61
  EBIT Margin (%) 7.96 12.23 8.03
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.93 5.57 3.97

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.69 -13.96 121.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.92 -23.86 144.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 7.03 -13.36 113.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.24 -17.32 112.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -62.90 21.53 425.10

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 74.25 124.95 170.27
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 4.92 2.92 2.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.29 0.27 0.39
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,264.17 1,331.84 943.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.17 11.19 15.91
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 32.67 32.62 22.94
  วงจรเงินสด (วัน) 1,236.42 1,302.13 922.65


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น