สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
7UP บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.31 0.63 / 0.27 8.94 0.74 3,566.16 1,105.51 2,500.04 135.01 10.09
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ก.ย. 2563 17:23   แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเป็นบริษัทย่อย
25 ก.ย. 2563 17:01   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ 7UP
23 ก.ย. 2563 17:56   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท
23 ก.ย. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563
18 ก.ย. 2563 19:10   การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 9
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2741-5700
เบอร์โทรสาร 0-2741-5724
URL www.sevenup.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/9/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/04/2545
ราคา IPO (บาท) 21.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 12/05/2546

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 20/06/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน 2) กลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และ Internet of Things (IoT) 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน 4) กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค 5) กลุ่มธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  91.98% 6,193 81.29% 6,998
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.56% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.65% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.13 4.18 0.26
  20 วัน -11.43 -1.04 -6.37
  60 วัน -22.50 -10.50 -17.46
  120 วัน -13.89 -20.99 -25.30
  YTD -39.22 -17.48 -22.86
  P/E (X) 8.94 30.12 21.34
  P/BV (X) 0.74 1.31 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.38 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 245,859,071 6.89
  2. นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง 243,000,000 6.81
  3. นาย วิโรจน์ นูคำดี 192,929,300 5.41
  4. นาย สุวิชา พานิชผล 115,813,300 3.25
  5. นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์ 103,333,333 2.90
  6. นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ 103,268,900 2.90
  7. น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา 101,466,733 2.85
  8. นาย ธีรพล นพรัมภา 100,000,000 2.80
  9. พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 86,437,300 2.42
  10. น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา 80,000,000 2.24

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ต. ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานกรรมการบริหาร
  3. นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
  4. นาย มานะ กิติรัตน์ กรรมการ
  5. นาย ภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
  6. ร.ต.อ. รชต พุ่มพันธุ์ม่วง กรรมการ
  7. นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เอกทิพย์ ทิพย์ภวัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,566.16  3,029.60  3,029.60 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,105.51  1,545.10  1,333.02 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.31  0.51  0.44 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.49  0.48  0.45 
  P/BV (X) 0.74  1.06  0.98 
  P/E (X) 8.94  25.02  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 93.94  98.11  105.09 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.13  6.26  7.29 
  Beta 1.13  1.63  0.42 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -39.22  15.91  -22.81 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สมภพ ผลประสาร/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
  นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
  นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 55.06 132.22 111.64 150.34 98.69
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 361.27 200.59 353.54 164.18 122.24
  สินค้าคงเหลือ 90.13 23.72 16.63 27.79 2.27
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 596.02 389.06 523.95 422.24 223.20
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 809.84 824.53 693.80 739.74 924.45
  รวมสินทรัพย์ 2,939.26 2,102.61 2,265.29 1,955.40 1,736.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 170.98 129.46 110.00 130.39 92.43
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 306.25 174.50 214.98 149.29 91.10
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 133.72 71.61 67.45 69.32 107.50
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 740.90 460.17 469.31 378.95 379.00
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 370.96 196.36 201.80 193.34 232.40
  รวมหนี้สิน 1,111.86 656.53 671.11 572.29 611.40
  ทุนจดทะเบียน 4,285.52 3,635.52 3,635.52 3,272.89 3,272.89
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,029.60 3,029.60 3,029.60 3,029.60 2,312.86
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -358.57 -432.57 -432.57 -358.57 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -71.55 -12.17 2.45 -86.17 -86.17
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,239.29 -1,334.90 -1,287.90 -1,361.55 -1,280.31
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,489.66 1,351.69 1,442.30 1,326.28 1,045.50
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 337.74 94.40 151.87 56.83 79.76
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 519.73 419.74 1,025.71 683.28 563.84
  รายได้อื่น 153.98 105.13 306.86 107.93 62.51
  รวมรายได้ 674.48 525.30 1,336.67 791.56 626.99
  ต้นทุนขาย 435.48 344.42 836.55 496.31 423.52
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 151.65 138.69 388.82 347.51 393.57
  รวมค่าใช้จ่าย 587.13 483.11 1,225.37 856.52 817.09
  EBITDA 135.01 80.46 193.17 25.27 -115.28
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 47.66 38.27 81.87 90.24 74.83
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 87.35 42.19 111.31 -64.96 -190.10
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 63.36 26.25 86.61 -79.53 -211.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.01 0.03 -0.03 -0.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -60.00 6.27 -50.13 -1.72 -47.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -133.73 -86.20 -3.88 -301.45 -522.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 137.16 61.81 15.31 354.82 232.86
  เงินสดสุทธิ -56.58 -18.12 -38.70 51.65 -336.70
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.80 0.85 1.12 1.11
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.71 -2.84 6.26 -6.71
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.21 -0.91 5.27 -3.52
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.75 0.49 0.47 0.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.59 0.45 0.63 0.43
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.21 17.94 18.44 27.36
  EBIT Margin (%) 12.95 8.03 8.33 -8.21
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.39 5.00 6.48 -10.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  17 มี.ค. 2560 PP 300,000,000 2,312,860,317 1.00
  07 ก.พ. 2560 XR 114,860,365 2,012,860,317 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 23.82 18.59 50.12 21.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 26.44 35.10 68.55 17.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 28.40 30.36 68.87 26.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 21.53 18.62 43.06 4.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 141.40 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.01 4.97 3.96 4.77
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 91.09 73.39 92.12 76.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 16.29 24.19 37.66 33.02
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 22.40 15.09 9.69 11.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.86 4.48 4.59 4.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 94.58 81.50 79.47 88.40
  วงจรเงินสด (วัน) 18.91 6.98 22.34 -0.84


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ 7UP-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น