สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
7UP บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.59 3.58 / 0.29 39.35 3.16 2,571.52 8,177.44 8,953.08 226.40 25.33
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ต.ค. 2564 18:14   เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
30 ก.ย. 2564 17:28   การขยายระยะเวลาการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด
14 ก.ย. 2564 17:22   รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด (แก้ไข)
14 ก.ย. 2564 17:21   รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด (แก้ไข)
07 ก.ย. 2564 17:50   แจ้งแต่งตั้งกรรมการ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2741-5700
เบอร์โทรสาร 0-2741-5724
URL www.sevenup.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/9/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/04/2545
ราคา IPO (บาท) 21.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 30/09/2563

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 20/06/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน 2) กลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และ Internet of Things (IoT) 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน 4) กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค 5) กลุ่มธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2564 24 เม.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  66.55% 15,508 91.98% 6,193
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.36% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.61 5.31 4.99
  20 วัน 5.30 1.50 3.08
  60 วัน -46.28 -51.02 -49.52
  120 วัน 70.97 63.93 64.96
  YTD 269.77 243.44 227.27
  P/E (X) 39.35 17.20 20.92
  P/BV (X) 3.16 1.63 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.30 0.46 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด 915,404,678 18.52
  2. พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 491,000,034 9.94
  3. นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง 246,800,000 4.99
  4. นาย วิโรจน์ นูคำดี 210,209,400 4.25
  5. MISS JERDNAPANG THAMCHUANVIRIYA 128,745,300 2.61
  6. นาย ขจร พนารัตน์ 124,314,500 2.52
  7. นาย สุวิชา พานิชผล 106,544,816 2.16
  8. นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์ 103,333,333 2.09
  9. นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ 103,000,000 2.08
  10. นาย อดุลย์ บุญรอด 100,000,000 2.02

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ต. ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานกรรมการบริหาร
  3. นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  4. ร.ต.อ. รชต พุ่มพันธุ์ม่วง กรรมการ
  5. นาย ภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
  6. นาย มานะ กิติรัตน์ กรรมการ
  7. นาย จีระเดช วินไทย กรรมการ
  8. นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย เอกทิพย์ ทิพย์ภวัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย นิติพัฒน์ อำนาจเถลิงศักดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,143.05  4,517.32  3,029.60 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,177.44  1,942.45  1,545.10 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.59  0.43  0.51 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.50  0.46  0.48 
  P/BV (X) 3.16  1.17  1.06 
  P/E (X) 39.35  24.10  25.02 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1,125.61  160.55  98.11 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 411.89  8.27  6.26 
  Beta 0.92  1.16  1.63 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 269.77  -15.69  15.91 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย สมภพ ผลประสาร/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
  นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
  นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 325.92 55.06 116.47 111.64 150.34
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 582.30 361.27 466.98 353.54 164.18
  สินค้าคงเหลือ 5.53 90.13 13.20 16.63 27.79
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,081.78 596.02 685.41 523.95 422.24
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 766.16 873.41 816.39 756.45 788.08
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,606.68 2,343.24 2,548.39 1,741.34 1,533.16
  รวมสินทรัพย์ 3,688.45 2,939.26 3,233.80 2,265.29 1,955.40
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 129.50 170.98 174.05 110.00 130.39
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 104.83 306.25 195.56 214.98 149.29
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 72.39 114.46 47.99 64.66 2.04
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 457.56 740.90 518.52 469.31 378.95
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 497.77 370.96 579.75 201.80 193.34
  รวมหนี้สิน 955.33 1,111.86 1,098.27 671.11 572.29
  ทุนจดทะเบียน 2,773.87 4,285.52 2,567.76 3,635.52 3,272.89
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,571.52 3,029.60 2,258.66 3,029.60 3,029.60
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -74.67 -358.57 -222.82 -432.57 -358.57
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -53.14 -1,239.29 -206.85 -1,287.90 -1,361.55
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 122.95 27.62 127.44 102.88 16.80
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -71.55 -71.55 -71.55 2.45 -86.17
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,586.89 1,489.66 1,986.73 1,442.30 1,326.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 146.23 337.74 148.80 151.87 56.83
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 373.88 519.73 1,119.19 1,025.71 683.28
  รายได้อื่น 34.03 153.98 245.84 116.36 107.93
  รวมรายได้ 407.91 673.71 1,365.02 1,142.07 791.20
  ต้นทุน 322.27 435.48 970.70 836.55 496.31
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 149.22 151.65 294.44 388.82 347.51
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 457.39 587.13 1,265.14 1,175.37 856.52
  EBITDA 226.40 135.01 262.02 193.17 25.27
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 54.01 47.66 91.92 81.87 90.24
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 172.39 87.35 170.10 111.31 -64.96
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 153.72 63.36 117.44 86.61 -79.53
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.02 0.04 0.03 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -36.54 -60.00 1.71 -50.13 -1.72
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -178.73 -133.73 -589.51 -3.88 -301.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 424.72 137.16 597.15 15.31 354.82
  เงินสดสุทธิ 209.45 -56.58 9.34 -38.70 51.65
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.36 0.80 1.32 1.12
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.20 8.71 6.85 6.26
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.70 6.21 6.19 5.27
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.35 0.61 0.51 0.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.33 0.51 0.50 0.54
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.81 16.21 13.27 18.44
  EBIT Margin (%) 42.26 12.97 12.46 9.75
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 37.44 8.69 8.99 7.66

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -28.06 23.82 9.11 50.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -26.00 26.44 16.04 68.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -39.45 28.36 19.52 44.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.10 21.53 7.64 37.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 142.62 141.40 35.60 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.06 4.01 2.73 3.96
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 176.92 91.09 133.80 92.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 17.93 16.29 65.07 37.66
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 20.36 22.40 5.61 9.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.17 3.86 4.73 4.59
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 87.49 94.58 77.19 79.47
  วงจรเงินสด (วัน) 109.79 18.91 62.22 22.34


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 13 ก.ค. 2564
  Cash Balance ระดับ 2 30 ส.ค. 2564 - 08 ต.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ 7UP-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้