สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
2S บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.30 6.60 / 1.62 7.68 1.79 450.00 2,834.99 3,150.34 538.65 5.85
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 พ.ค. 2564 13:09   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 เม.ย. 2564 08:04   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 มี.ค. 2564 18:25   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 ก.พ. 2564 18:49   แจ้งจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, เพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 (แก้ไขค่าสอบบัญชี)
25 ก.พ. 2564 17:14   แจ้งจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, เพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 8/5 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7480-0111
เบอร์โทรสาร 0-7480-1286
URL www.ss.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/05/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/09/2552
ราคา IPO (บาท) 1.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  แปรรูปเหล็กรูปพรรณ และจัดหาเหล็กรูปพรรณเพื่อจำหน่าย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 พ.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.29% 1,514 61.01% 1,877
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.22% (ณ วันที่ 11/05/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.47% (ณ วันที่ 11/05/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.61 -0.17 1.37
  20 วัน 16.67 3.92 9.47
  60 วัน 59.09 21.19 23.82
  120 วัน 82.29 9.79 17.59
  YTD 66.67 7.03 14.74
  P/E (X) 7.68 34.09 92.65
  P/BV (X) 1.79 2.18 2.56
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.81 1.98 1.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล 82,380,645 18.31
  2. นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน 26,198,179 5.82
  3. น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ 21,373,200 4.75
  4. นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร 20,157,449 4.48
  5. น.ส. นิสาภ์ รุ่งรัตนาอุบล 16,706,250 3.71
  6. น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ 13,875,550 3.08
  7. น.ส. อัมพร นิติภาวะชน 13,723,514 3.05
  8. นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน 13,620,974 3.03
  9. น.ส. ศิวพร นิติภาวะชน 12,425,512 2.76
  10. นาง สุพร นิติภาวะชน 12,371,841 2.75

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุรพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ
  6. นาย ธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการ
  7. นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร กรรมการ
  8. นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการอิสระ
  10. นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  11 พ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 450.00  450.00  450.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,834.99  1,890.00  900.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.30  3.78  1.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.51  3.68  3.04 
  P/BV (X) 1.79  1.14  0.66 
  P/E (X) 7.68  5.92  7.93 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 21.51  16.94  19.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.79  0.95  0.80 
  Beta 0.86  0.62  0.23 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 66.67  110.00  -13.04 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.57  3.33  7.00 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.27  0.10  0.56 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นตามที่บริษัทกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 9.00 : 1.00 หุ้น 20 พ.ค. 2564 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.25 บาท 20 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.07 บาท 21 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.07 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.07 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.07 บาท 12 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 132.11 131.85 64.83 72.63
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 275.39 349.08 353.92 -
  สินค้าคงเหลือ 1,056.06 557.25 632.01 760.60
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,492.26 1,187.54 1,267.38 1,384.34
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 605.19 558.29 553.31 503.61
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 712.68 578.96 590.08 544.97
  รวมสินทรัพย์ 2,204.94 1,766.51 1,857.46 1,929.30
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 176.24 282.23 451.77 498.17
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 149.09 28.60 19.94 -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - 0.05
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 408.25 350.38 510.34 615.54
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 41.08 38.46 32.93 33.46
  รวมหนี้สิน 449.33 388.84 543.27 649.00
  ทุนจดทะเบียน 550.00 550.00 550.00 500.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 450.00 450.00 450.00 400.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 121.76 121.76 121.76 121.76
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,159.61 780.95 714.62 730.57
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 26.11 26.84 29.50 29.50
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 26.84 - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,757.48 1,379.55 1,315.88 1,281.84
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -1.88 -1.88 -1.70 -1.53
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 5,603.02 5,396.27 5,449.51 4,523.72
  รายได้อื่น 20.84 16.19 11.88 9.60
  รวมรายได้ 5,625.92 5,413.94 5,462.98 4,535.20
  ต้นทุน 4,865.66 4,989.97 5,092.02 3,964.78
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 247.51 243.84 225.19 204.54
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 5,113.17 5,233.81 5,317.21 4,169.32
  EBITDA 538.65 212.12 183.22 407.33
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 46.68 42.22 38.08 37.64
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 491.97 169.90 145.14 369.69
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 410.16 133.38 105.55 284.71
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.91 0.30 0.23 0.71
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 306.21 333.63 193.34 172.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -166.41 -31.32 -83.05 -53.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -138.78 -232.54 -118.09 -133.14
  เงินสดสุทธิ 1.02 69.77 -7.80 -13.49
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.66 3.39 2.48
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 26.15 9.90 8.13
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 24.78 9.38 7.67
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.26 0.28 0.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.83 2.99 2.89
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.16 7.53 6.56
  EBIT Margin (%) 8.74 3.14 2.66
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.29 2.46 1.93

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  27 เม.ย. 2561 XD 49,999,463 449,998,800 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3.83 -0.98 20.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.49 -2.00 28.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.92 -0.90 20.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -2.31 -1.57 27.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 207.51 26.37 -62.93

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 17.94 15.35 16.26
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 20.34 23.78 22.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.03 8.39 7.31
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 60.51 43.50 49.91
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 54.76 205.60 213.00
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 6.66 1.78 1.71
  วงจรเงินสด (วัน) 74.19 65.49 70.65


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้