สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
1DIV กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
10.95   -0.01 N/A
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562  


นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF จะใช้กลยุทธ์ การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนี SET High Dividend 30 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSEHD070009
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 16 ส.ค. 2554
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 95,193,671
สินทรัพย์อ้างอิง SETHD
ราคา IPO (บาท) 10.50
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888
เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1
URL www.one-asset.com
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.86%
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000,000

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
1DIV -1.71 -9.35 -13.37 -15.31 +0.64
ดัชนีอ้างอิง -1.33 -6.36 -3.33 -11.32 +0.97
* ดัชนี SET High Dividend 30

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 10.91 (15/01/2562)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 120.02 (15/01/2562)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 15.40 (08/10/2561)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 10.77 (04/01/2562)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 9.13  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 0.33  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 10.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.64  -13.44  7.71 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 9.13  9.19  7.37 
นโยบายเงินปันผล โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ก.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1,100,000 22.00
2. นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล 250,000 5.00
3. นาย จันทร์ สัจเดว์ 200,000 4.00
4. ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ 180,800 3.62
5. MR. MANABU KATO 112,700 2.25
6. นาย ขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ 100,000 2.00
7. นาย ประเสริฐ คติคุปต์อนันต์ 95,000 1.90
8. นาย ยง รุ่งเรืองธัญญา โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 85,600 1.71
9. นาย บุญชัย สุขวัฒนาสินิทธิ์ 80,000 1.60
10. MR. PETER TSCHUDI 70,000 1.40

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.50 บาท 09 ส.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.50 บาท 13 ก.พ. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.4566 บาท 10 ส.ค. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.47 บาท 15 ก.พ. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.45 บาท 30 ส.ค. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/6
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2561 
(01/07/60 
-30/06/61) 
2560 
(01/07/59 
-30/06/60) 
2559 
(01/07/58 
-30/06/59) 
2558 
(01/07/57 
-30/06/58) 
เงินลงทุน - สุทธิ 53.30 59.59 56.80 72.44
เงินสด 2.56 1.87 0.70 2.00
ลูกหนี้ 8.37 4.31 20.11 7.59
รวมสินทรัพย์ 64.24 65.77 77.61 82.03
เจ้าหนี้ 7.27 5.26 20.38 9.06
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
รวมหนี้สิน 7.37 5.35 20.48 9.17
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 52.52 52.52 52.52 63.03
กำไร (ขาดทุน) สะสม 13.54 17.09 13.80 18.05
สินทรัพย์สุทธิ 56.87 60.42 57.13 72.86
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 11.37 12.08 11.43 12.14
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2561 
(01/07/60 
-30/06/61) 
2560 
(01/07/59 
-30/06/60) 
2559 
(01/07/58 
-30/06/59) 
2558 
(01/07/57 
-30/06/58) 
รายได้จากเงินลงทุน 2.20 2.61 2.65 3.20
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 2.20 2.61 2.65 3.20
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54 0.52 0.56 0.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.02 0.02 0.02 0.02
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.12 0.11 0.09 0.11
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 0.73 0.70 0.72 0.98
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1.47 1.91 1.93 2.23
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2561 
(01/07/60 
-30/06/61) 
2560 
(01/07/59 
-30/06/60) 
2559 
(01/07/58 
-30/06/59) 
2558 
(01/07/57 
-30/06/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5.48 5.77 -1.19 4.26
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4.78 -4.60 -0.12 -3.89
เงินสดสุทธิ 0.69 1.17 -1.31 0.37
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น