สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.35 6.85 / 4.50 N/A 1.72 133,472.78 211,888.04 575,336.94 19,911.57 10.08
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 17:28   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 17:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 17:27   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
26 ก.ค. 2562 12:46   แจ้งการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
26 ก.ค. 2562 12:41   ชี้แจงข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารทรูทาวเวอร์, 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2859-1111
เบอร์โทรสาร 0-2859-9134
URL http://www.truecorp.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/11/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2536
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 4.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 4.00 @ 01/10/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักของกลุ่มทรู ประกอบด้วย >> ทรูมูฟ เอช ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งเครือข่าย 4G 3G 2G และ NB-IoT บนคลื่นความถี่ที่หลากหลาย >> ทรูออนไลน์ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการบรอดแบนด์และโซลูชั่นส์ บริการโครงข่ายข้อมูล ดาต้าเกตเวย์ และบริการเสริมต่างๆ ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูง >> ทรูวิชั่นส์ ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก บริการในระบบเอชดี 4K และโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ ซึ่งมีคอนเทนต์คุณภาพสูงหลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ >> ทรูดิจิทัลกรุ๊ป รวบรวมบริการด้านดิจิทัล ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) และสิทธิประโยชน์หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ Internet of Things (IoT) โดยบริการด้านดิจิทัลของกลุ่มมีโอกาสเติบโตสูงจากความต้องการใช้บริการด้านดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.85% 78,524 31.23% 70,272
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 42.91% (ณ วันที่ 16/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.39% (ณ วันที่ 16/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.79 1.39 2.88
  20 วัน -0.78 -1.08 5.09
  60 วัน 30.12 12.41 28.79
  120 วัน 19.81 2.27 20.22
  YTD 22.12 -3.25 17.06
  P/E (X) N/A 34.40 18.55
  P/BV (X) 1.72 2.97 1.81
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.66 0.45 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 6,132,085,556 18.38
  2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 4,495,868,474 13.47
  3. UBS AG HONG KONG BRANCH 3,008,177,480 9.02
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,037,722,864 6.11
  5. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,510,489,392 4.53
  6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 1,465,475,770 4.39
  7. บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด 1,451,856,440 4.35
  8. WORTH ACCESS TRADING LIMITED 1,017,598,244 3.05
  9. บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด 949,098,378 2.84
  10. บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด 701,222,313 2.10

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
  2. นาย อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย เจิงเม่า หลี่ รองประธานกรรมการ
  4. ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
  5. นาย ศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
  6. นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ
  7. นาย วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ
  8. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
  9. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  10. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  11. นาย เซี่ย ปิง กรรมการ
  12. นาย อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการ
  13. นาย โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย โชติ โภควนิช กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  15. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
  16. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ
  17. นาย เกิงโหล่ว ฉวี่ กรรมการอิสระ
  18. นาง ปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 33,368.20  33,368.20  33,368.20 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 211,888.04  173,514.62  206,882.81 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.35  5.20  6.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.69  4.27  3.84 
  P/BV (X) 1.72  1.22  1.62 
  P/E (X) N/A  11.23  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 60.74  101.79  84.47 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 725.13  910.09  717.62 
  Beta 1.49  1.42  1.79 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 22.12  -16.13  -13.29 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.42  0.60  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  0.07  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.09 บาท 29 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.031 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 23,475.35 37,962.55 20,671.76 18,226.74 50,183.81
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 69,279.58 70,463.52 55,188.37 49,439.13 32,749.15
  สินค้าคงเหลือ 6,986.01 12,432.07 7,448.86 16,849.08 11,251.97
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 127,352.19 150,009.99 124,692.50 117,811.53 122,678.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 217,634.67 172,076.62 205,811.95 175,462.31 143,688.35
  รวมสินทรัพย์ 510,042.55 492,835.64 495,568.69 465,310.94 448,960.46
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - 84,908.79 46,752.38 37,571.67
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 129,218.92 122,059.07 66,315.36 67,540.23 64,421.77
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13,701.28 22,236.81 2,361.28 30,777.81 20,653.96
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 193,102.00 214,322.94 204,260.37 197,913.20 160,843.81
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 193,141.78 135,687.20 157,424.81 133,194.99 156,388.71
  รวมหนี้สิน 386,243.79 350,010.14 361,685.18 331,108.18 317,232.52
  ทุนจดทะเบียน 133,474.62 133,474.62 133,472.78 133,474.62 133,474.62
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 133,472.78 133,472.78 133,472.78 133,472.78 133,472.78
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 26,384.07 26,384.07 26,384.07 26,384.07 26,384.07
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - -1,654.77 -1,650.32 -1,809.49
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -35,074.62 -16,066.37 -24,920.11 -24,682.53 -27,005.06
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 123,118.30 142,176.79 133,290.84 133,533.20 131,052.21
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 680.46 648.71 592.67 669.55 675.73
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 66,527.87 94,484.00 161,820.31 141,290.46 124,719.20
  รายได้อื่น 1,367.72 9,923.47 11,916.12 3,158.53 1,830.08
  รวมรายได้ 70,967.29 106,283.55 177,525.69 147,602.80 131,157.90
  ต้นทุนขาย 50,622.46 52,636.85 105,779.53 102,096.02 95,599.65
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 13,649.40 17,204.52 33,753.26 31,475.04 27,815.71
  รวมค่าใช้จ่าย 64,721.54 86,343.48 157,081.19 135,676.94 127,308.91
  EBITDA 19,911.57 19,940.06 57,117.04 48,192.41 31,928.75
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 13,665.83 - 36,672.54 36,266.56 28,079.76
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 6,245.75 19,940.06 20,444.50 11,925.85 3,848.99
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,568.99 9,650.51 7,034.59 2,322.53 -2,814.35
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.29 0.21 0.07 -0.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 4,626.05 37,147.71 37,928.82 4,993.34 8,096.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -25,284.22 -25,319.72 -61,169.26 -42,049.77 -45,411.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 23,477.08 7,880.29 25,661.68 5,114.47 76,965.76
  เงินสดสุทธิ 2,818.91 19,708.28 2,421.25 -31,941.95 39,649.91
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.66 0.70 0.61 0.60
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.04 10.61 5.27 1.76
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.35 6.17 4.26 2.61
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.14 2.46 2.71 2.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.28 0.38 0.37 0.32
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.91 44.29 34.63 27.74
  EBIT Margin (%) 8.80 18.76 11.52 8.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.62 9.08 3.96 1.57

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 มิ.ย. 2559 XR 1,462,100,610 26,439,114,253 4.00
  11 พ.ค. 2559 XD 369,085,493 24,977,013,643 4.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -29.59 40.19 14.53 13.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -3.83 2.27 3.61 6.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -33.23 46.95 20.27 12.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -25.04 23.43 15.78 6.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -73.38 N/A 202.89 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.92 3.12 3.09 3.44
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 190.51 116.99 118.00 106.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.69 7.76 8.71 7.27
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 34.15 47.04 41.92 50.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.83 1.13 1.58 1.55
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 441.94 323.65 230.94 235.89
  วงจรเงินสด (วัน) -217.28 -159.61 -71.02 -79.50


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น