สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.56 4.92 / 3.00 N/A 1.87 133,472.78 152,158.97 676,537.22 48,069.65 10.33
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 พ.ย. 2564 09:16   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบบริษัทระหว่าง TRUE และ DTAC และรับทราบความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เพิ่ม Template)
22 พ.ย. 2564 08:00   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบบริษัทระหว่าง TRUE และ DTAC และรับทราบความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ
19 พ.ย. 2564 13:11   ชี้แจงข่าวที่ปรากฏในสื่อ
15 พ.ย. 2564 20:49   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พ.ย. 2564 20:48   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารทรูทาวเวอร์, 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2859-1111
เบอร์โทรสาร 0-2859-9134
URL http://www.truecorp.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/11/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2536
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 4.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 4.00 @ 01/10/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักของกลุ่มทรู ประกอบด้วย (1) ทรูมูฟ เอช ? ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย (2) ทรูออนไลน์ ? ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมีสาย (3) ทรูวิชั่นส์ ? ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและทีวีดิจิทัล (4) ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ? ธุรกิจและบริการด้านดิจิทัล ประกอบด้วยแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล (Digital Media Platform) แพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) พร้อมสิทธิประโยชน์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และดิจิทัลโซลูชั่นต่างๆ ดิจิทัลเฮลท์ (Digital Health) เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และสถาบันทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2564 21 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.78% 84,929 31.86% 85,351
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 48.74% (ณ วันที่ 02/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.85% (ณ วันที่ 02/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.39 -2.49 0.05
  20 วัน 11.76 2.55 13.59
  60 วัน 34.91 22.58 39.65
  120 วัน 44.30 15.11 46.63
  YTD 32.56 1.18 20.69
  P/E (X) N/A 33.30 19.86
  P/BV (X) 1.87 3.03 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.41 0.38 1.19

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 5,951,401,786 17.84
  2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 4,495,868,474 13.47
  3. UBS AG HONG KONG BRANCH 3,065,717,853 9.19
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,835,822,611 5.50
  5. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,510,489,392 4.53
  6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 1,462,875,770 4.38
  7. บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด 1,438,214,890 4.31
  8. UBS AG LONDON BRANCH 1,125,719,426 3.37
  9. บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด 949,098,378 2.84
  10. WORTH ACCESS TRADING LIMITED 773,225,544 2.32

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
  2. นาย อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
  4. นาย มนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
  5. ดร. ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
  6. นาย วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ
  7. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
  8. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  9. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  10. นาย อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการ
  11. นาย เฝิง หลี่ กรรมการ
  12. นาย ถงชิ่ง เกา กรรมการ
  13. นาย เสี่ยวผิง หยาง กรรมการ
  14. นาย โชติ โภควนิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  15. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ
  16. นาย เกิงโหล่ว ฉวี่ กรรมการอิสระ
  17. นาง ปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  18. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  02 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 33,368.20  33,368.20  33,368.20 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 152,158.97  114,786.59  153,493.70 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.56  3.44  4.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.44  2.56  3.77 
  P/BV (X) 1.87  1.34  1.22 
  P/E (X) N/A  81.03  63.27 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 132.63  83.16  106.23 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 768.57  393.17  769.55 
  Beta 0.99  0.93  1.85 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 32.56  -25.22  -11.54 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.54  2.62  1.96 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  2.12  1.24 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.07 บาท 28 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.09 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.09 บาท 29 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,024.31 32,019.65 24,330.35 49,405.10 20,671.76
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 48,989.06 41,187.66 44,918.61 37,395.53 55,188.37
  สินค้าคงเหลือ 4,376.55 4,857.69 4,508.24 7,273.56 7,448.86
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 100,856.74 109,154.96 104,405.56 134,449.40 124,692.50
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 243,581.06 225,012.03 231,894.09 228,962.45 205,811.95
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 520,920.61 506,510.99 513,142.34 389,543.35 370,876.19
  รวมสินทรัพย์ 621,777.35 615,665.95 617,547.90 523,992.74 495,568.69
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 3,500.00 - 16,662.57 84,908.79
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 93,647.84 65,114.60 90,276.65 65,935.24 66,315.36
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 59,782.19 42,890.05 61,007.70 16,102.38 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 178,031.22 160,233.18 175,785.97 151,150.23 204,260.37
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 361,909.79 369,579.66 356,144.80 246,823.37 157,424.81
  รวมหนี้สิน 539,941.01 529,812.83 531,930.77 397,973.60 361,685.18
  ทุนจดทะเบียน 133,474.62 133,474.62 133,474.62 133,474.62 133,472.78
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 133,472.78 133,472.78 133,472.78 133,472.78 133,472.78
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 26,384.07 26,384.07 26,384.07 26,384.07 26,384.07
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -76,405.01 -72,598.03 -72,654.84 -32,590.71 -24,920.11
  หุ้นทุนรับซื้อคืน 72.54 - 72.54 - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -2,004.51 -1,938.40 -2,040.37 -1,898.20 -1,645.90
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -1,943.16 - -1,895.34 -1,654.77
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 81,374.80 85,320.43 85,089.10 125,367.94 133,290.84
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 461.55 532.69 528.03 651.20 592.67
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 102,188.27 101,729.65 138,212.34 140,943.49 161,820.31
  รายได้อื่น 988.98 1,103.75 5,126.20 8,686.41 11,916.12
  รวมรายได้ 103,177.24 102,833.40 143,338.54 149,631.69 173,736.43
  ต้นทุน 73,192.64 73,749.96 100,637.98 107,410.73 105,779.53
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 19,148.33 18,724.68 26,928.16 26,216.52 33,753.26
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 92,880.71 94,441.08 128,071.45 140,250.22 158,353.53
  EBITDA 48,069.65 47,739.80 65,173.78 46,628.71 57,117.04
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 35,137.94 32,990.97 45,753.90 29,344.41 36,672.54
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 12,931.71 14,748.83 19,419.88 17,284.30 20,444.50
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -1,482.76 1,205.21 1,048.40 5,636.74 7,034.59
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 0.04 0.03 0.17 0.21
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 30,988.79 38,630.64 44,118.94 14,423.78 37,928.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -44,217.69 -54,799.50 -64,572.16 -35,868.45 -61,169.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,908.31 -1,240.86 -4,638.74 50,204.83 25,661.68
  เงินสดสุทธิ -8,320.59 -17,409.72 -25,091.96 28,760.16 2,421.25
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.57 0.68 0.59 0.89
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.97 1.34 1.00 4.36
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.85 3.14 3.40 3.39
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.60 6.17 6.21 3.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23 0.26 0.25 0.29
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.37 27.50 27.19 23.79
  EBIT Margin (%) 12.53 14.34 13.55 11.55
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.52 1.06 0.65 3.72

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 0.45 -1.48 -1.94 -12.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.76 -5.04 -6.31 1.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 0.33 -8.11 -4.21 -13.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.65 -6.71 -8.68 -11.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -77.79 -81.40 -19.87

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.08 3.28 3.36 3.04
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 118.68 111.27 108.69 119.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 21.68 18.39 17.08 14.59
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 16.84 19.84 21.37 25.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.26 1.23 1.29 1.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 289.51 296.77 283.28 224.71
  วงจรเงินสด (วัน) -153.99 -165.66 -153.22 -79.81


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้