สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ZMICO บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.62 0.93 / 0.43 11.33 0.40 826.87 1,025.32 - 12.96 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ก.ย. 2563 17:05   แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
10 ก.ย. 2563 12:39   กำหนดการใช้สิทธิของ ZMICO-W4
25 ส.ค. 2563 19:32   แจ้งการเกษียณอายุของ CEO, แต่งตั้งกรรมการใหม่และ CEO, การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์, แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และกำหนดวันประชุม EGM (แก้ไข)
25 ส.ค. 2563 18:49   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข Template)
25 ส.ค. 2563 18:48   งบการเงิน งวดครึ่งปี/2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขงวด)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2695-5000
เบอร์โทรสาร 0-2631-1709
URL www.seamico.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/09/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/03/2538
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจเอฟธนาคม จำกัด
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 28/12/2553

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด และธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มิ.ย. 2563 27 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.95% 7,198 68.85% 7,608
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 34.75% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.52% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -2.76 -0.65
  20 วัน -6.06 -7.83 -3.02
  60 วัน -15.07 -11.34 -9.49
  120 วัน 21.57 -0.81 -1.10
  YTD -18.42 -2.96 0.03
  P/E (X) 11.33 16.27 22.11
  P/BV (X) 0.40 2.40 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.28 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. ELEVATED RETURNS LLC 346,000,000 20.92
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 108,201,063 6.54
  3. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 100,000,000 6.05
  4. ER MERRY WAY LP 60,000,000 3.63
  5. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 49,783,654 3.01
  6. นาย วชิระ ทยานาราพร 36,000,000 2.18
  7. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 33,450,567 2.02
  8. นาย พิมล ศรีวิกรม์ 31,373,300 1.90
  9. นาย ชัยยุทธ พิทักษ์ธีระธรรม 28,343,300 1.71
  10. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 24,816,276 1.50

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ
  2. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา รองประธานกรรมการ
  3. นาย วันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย พิมล ศรีวิกรม์ กรรมการ
  5. นาย ศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ กรรมการ
  6. นาย เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ
  7. นาย สเตฟาน เดอ เบียทส์ กรรมการ
  8. นาย ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,653.74  1,653.74  1,307.74 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,025.32  1,256.84  1,307.74 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.62  0.76  1.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.57  1.51  1.66 
  P/BV (X) 0.40  0.50  0.60 
  P/E (X) 11.33  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 14.88  12.54  19.97 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.93  0.77  1.22 
  Beta 0.62  0.82  0.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -18.42  -24.00  -17.36 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  5.00 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.05 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 496.30 250.42 415.76 352.44 330.32
  เงินลงทุนสุทธิ 2,175.11 2,375.41 2,309.92 2,238.11 2,743.30
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - - - - -
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 22.68 9.79 11.56 6.75 8.47
  ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 67.54 52.41 59.04 37.14 76.99
  รวมสินทรัพย์ 2,903.72 2,828.50 2,945.19 2,772.87 3,212.12
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - - - - -
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - -
  ประมาณการหนี้สิน 32.01 - - - -
  หนี้สินอื่น 183.77 169.78 165.55 174.74 162.09
  รวมหนี้สิน 314.34 315.35 364.41 720.17 855.17
  ทุนจดทะเบียน 1,240.30 1,240.30 1,240.30 1,240.30 941.96
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 826.87 826.87 826.87 653.87 653.87
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,790.51 1,790.51 1,790.51 1,496.41 1,496.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -4.56 -74.15 -98.72 -69.40 -25.68
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 32.93 -25.51 66.69 -23.62 236.91
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,589.39 2,513.15 2,580.78 2,052.70 2,356.94
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ค่านายหน้า - - - - -
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 21.37 0.74 19.35 4.45 27.38
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 1.37 6.24 11.57 20.42 17.65
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - - - - -
  กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - 50.53 65.02 -27.42 81.27
  กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
  รวมรายได้ 109.38 47.64 191.18 -169.36 275.40
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 56.58 41.59 114.83 55.45 94.25
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 14.99 0.68 1.66 1.13 5.40
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 2.37 7.26 9.51 30.42 31.78
  ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - - -
  ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 100.38 54.77 112.52 41.50 258.69
  EBITDA 12.96 -5.72 82.01 -207.59 20.45
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3.96 1.41 3.34 3.28 3.74
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 9.00 -7.12 78.67 -210.87 16.71
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 7.25 -1.90 81.33 -195.84 9.87
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 -0.00 0.05 -0.15 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 121.90 -328.53 -219.72 330.29 66.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 12.04 164.85 205.16 -64.53 -158.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -53.39 61.66 77.88 -243.63 45.59
  เงินสดสุทธิ 80.55 -102.02 63.31 22.12 -46.04
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.55 -4.68 3.51 -8.88
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.31 -4.16 2.75 -7.05
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.13 0.14 0.35
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.63 -3.98 42.54 115.63

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 มี.ค. 2562 PP 346,000,000 1,653,736,926 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 36.05 40.60 107.07 -41.16
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 129.57 N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 83.27 N/A 171.10 -83.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ ZMICO-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น