สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
YCI บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET
CG Report:   -
NC 06 มี.ค. 2557
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
13.20 - - - 115.55 - - -6.05 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ก.ย. 2563 18:00   แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)(ครั้งที่ 4 )
18 ส.ค. 2563 17:41   แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563
17 ส.ค. 2563 08:45   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
17 ส.ค. 2563 08:44   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่1 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
17 ส.ค. 2563 07:02   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2294-3364-5
เบอร์โทรสาร 0-2294-3373
URL www.yci.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/4/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/11/2533
ราคา IPO (บาท) 140.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 11/06/2563

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น เซอร์โคเนียมซิลิเกต (Zirconium Silicate) น้ำกรด สารเร่งการตกตะกอน กำมะถันก้อน (Sulphur Roll, lump)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 พ.ค. 2563 26 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
35.51% 506 43.24% 498
การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.48% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.31% (ณ วันที่ 24/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร 23,563,920 20.39
2. บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด 23,520,000 20.36
3. บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด 11,781,960 10.20
4. นาย อิศเรส เฉลิมรัฐ 6,387,000 5.53
5. นาง เอกจิตรา สุนทรพรเลิศ 5,258,730 4.55
6. MR. LA STEPHANE 5,220,000 4.52
7. นาย วีระศักดิ์ เชื้อธนะภิญโญ 3,550,000 3.07
8. นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนวยคุณ 3,400,000 2.94
9. นาง ลักษณ์ ธนาทวีผล 3,400,000 2.94
10. นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ 2,900,000 2.51

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. น.ส. เจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร กรรมการ
4. นาย วิภาส ทองสุทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นาย โชติจุฑา อาจสอน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
24 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 115.55  7.00  7.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
ราคา (บาท/หุ้น) 13.20  13.20  13.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.83  9.16  15.58 
P/BV (X)
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  N/A 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)
Beta
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 75 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่กระทบต่อฐานะ และการดำเนินงานของบริษัท

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/06/2020)
ดร. ศิรดา จารุตกานนท์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/06
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน *
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 24.12 0.16 0.18 0.14 0.38
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 0.84 1.15 0.76 4.37 8.20
สินค้าคงเหลือ 2.34 0.71 3.99 0.91 4.95
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 48.52 2.14 11.86 5.43 13.53
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 41.55 52.30 41.73 52.52 53.75
รวมสินทรัพย์ 137.66 173.85 103.03 177.36 186.14
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 23.87 7.22 24.79 7.23 17.21
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1.60 4.37 1.66 3.55 10.12
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 27.74 37.67 26.50 35.25 30.46
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 14.21 37.97 20.44 37.17 35.91
รวมหนี้สิน 41.95 75.64 46.93 72.42 66.36
ทุนจดทะเบียน 210.00 70.00 70.00 70.00 70.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 115.55 70.00 70.00 70.00 70.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - 29.34 - 29.34 -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -161.80 -116.13 -155.87 -109.40 -94.56
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 95.71 98.21 56.10 104.94 119.78
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 1.98 3.84 11.22 34.13 44.93
รายได้อื่น 0.12 0.01 0.17 5.05 10.32
รวมรายได้ 2.10 3.85 11.38 39.18 55.25
ต้นทุนขาย 3.14 3.17 9.71 28.00 39.84
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5.18 2.72 21.13 23.90 24.12
รวมค่าใช้จ่าย 8.32 10.05 64.27 51.89 63.96
EBITDA -6.05 -5.97 -51.99 -11.45 -6.48
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 0.18 0.23 0.89 1.26 2.23
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -6.22 -6.20 -52.88 -12.71 -8.71
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -6.06 -6.73 -43.07 -14.84 -12.54
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.78 -0.96 -6.98 -2.12 -1.79
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -9.52 -0.43 -30.03 -14.94 -11.07
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -13.00 0.43 36.94 1.75 112.83
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 46.46 0.02 -6.87 12.95 -101.52
เงินสดสุทธิ 23.94 0.01 0.04 -0.24 0.24
เพิ่มเติม
* บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรอบงบการเงินกรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวของบริษัท
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.75 0.06 0.45 0.15
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -43.74 -19.02 -53.49 -13.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -33.97 -10.10 -37.72 -7.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.77 0.84 0.69
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.06 0.16 0.08 0.22
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -59.03 17.54 13.48 17.96
EBIT Margin (%) -296.38 -160.80 -464.56 -32.45
อัตรากำไรสุทธิ (%) -288.76 -174.52 -378.35 -37.88

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
17 มี.ค. 2563 XR 4,554,732 11,554,732 10.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -48.54 -67.16 -67.13 -24.05
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.76 -67.91 -65.33 -29.73
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -45.51 -74.08 -70.94 -29.09
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -17.18 -35.03 23.85 -18.87
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.40 4.83 4.37 5.43
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 38.84 75.64 83.56 67.25
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.34 6.16 3.96 9.55
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 57.53 59.28 92.07 38.20
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.24 2.78 3.73 4.10
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 112.60 131.33 97.89 89.11
วงจรเงินสด (วัน) -16.24 3.59 77.74 16.34


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
SP 08 พ.ค. 2557 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น