สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WAVE บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.68 1.11 / 0.58 N/A 0.71 785.26 533.98 1,779.80 163.26 9.72
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ม.ค. 2564 18:02   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WAVE-W2 (F53-5)
13 ม.ค. 2564 17:08   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WAVE-W2 (F53-5)
13 ม.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564
15 ธ.ค. 2563 17:13   แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("WAVE-W2")
08 ธ.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 ธันวาคม 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2665-6705
เบอร์โทรสาร 0-2665-6750
URL http://www.wave-groups.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/9/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/07/2537
ราคา IPO (บาท) 66.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 26/05/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2541
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ และบันเทิง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 ก.ค. 2563 22 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.57% 1,118 44.57% 1,257
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.05% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.67% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.86 -2.64 -1.75
  20 วัน 9.68 11.85 6.65
  60 วัน 1.49 -12.02 -16.96
  120 วัน -15.82 -23.29 -24.95
  YTD 11.48 7.33 6.35
  P/E (X) N/A N/A 30.34
  P/BV (X) 0.71 2.61 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.38 0.43 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. แคทลีน มาลีนนท์ 105,106,924 22.46
  2. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 58,250,000 12.45
  3. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 46,750,000 9.99
  4. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 40,648,800 8.69
  5. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 18,927,600 4.04
  6. นาย วีระศักดิ์ บุญวรเมธี 18,463,500 3.95
  7. น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ 16,377,400 3.50
  8. น.ส. อรยาพร กาญจนจารี 15,600,000 3.33
  9. นาง สุวิมล หลีสุวรรณ 12,794,600 2.73
  10. นาย พินัย จีนาพันธุ์ 10,961,500 2.34

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย แมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. น.ส. แคทลีน มาลีนนท์ กรรมการ
  3. นาย กิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ กรรมการ
  4. นาง อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข กรรมการ
  5. นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ กรรมการอิสระ
  7. นาย ชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ
  8. นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. ม.ล. นลินี หัสดินทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย อภิวัฒน์ เงินหมื่น กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 785.26  785.26  467.95 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 533.98  479.01  678.53 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.68  0.61  1.17 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.60  1.60  1.82 
  P/BV (X) 0.71  0.64  0.80 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 12.78  27.09  1.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.85  0.44  0.07 
  Beta 0.57  0.57  -0.15 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.48  -47.92  -30.29 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 42.15 25.51 70.06 179.17 203.68
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 59.51 58.62 53.77 378.57 367.62
  สินค้าคงเหลือ 11.87 14.94 21.37 51.64 41.21
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 206.19 1,528.00 1,693.62 681.06 725.72
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 80.05 124.44 117.98 705.45 614.56
  รวมสินทรัพย์ 2,036.97 3,235.66 3,380.41 3,271.14 3,206.13
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 138.71 154.28 130.99 274.61 295.57
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 109.10 107.98 98.84 284.44 262.40
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 307.34 222.73 223.52 175.00 206.70
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 882.07 1,367.82 1,523.45 1,197.01 1,143.71
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 405.90 387.80 326.69 660.36 749.08
  รวมหนี้สิน 1,287.97 1,755.63 1,850.14 1,857.37 1,892.79
  ทุนจดทะเบียน 1,520.84 510.07 510.07 510.07 463.32
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 467.95 467.95 467.95 467.95 421.20
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 448.81 448.80 448.80 448.80 315.56
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -162.67 -130.10 -132.00 -74.11 111.16
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 749.00 850.58 835.62 839.53 838.59
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 629.46 694.65 574.25 474.75
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 546.71 848.79 1,087.44 2,454.79 2,407.17
  รายได้อื่น 46.90 12.07 14.45 50.72 27.44
  รวมรายได้ 617.26 915.85 1,176.49 2,522.26 2,493.93
  ต้นทุนขาย 293.11 479.44 592.74 1,601.50 1,716.07
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 341.41 461.23 604.88 961.51 957.92
  รวมค่าใช้จ่าย 634.52 940.67 1,197.62 2,563.01 2,673.99
  EBITDA 163.26 124.72 144.51 161.09 15.40
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 180.52 149.55 165.63 201.84 195.46
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -17.26 -24.82 -21.12 -40.75 -180.06
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -59.33 -64.35 -64.11 -188.53 -268.32
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.13 -0.14 -0.14 -0.41 -0.64
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 241.53 274.10 199.22 145.10 -70.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -239.44 -95.65 -118.95 -172.17 64.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -230.89 -58.93 11.09 4.85 -53.27
  เงินสดสุทธิ -228.80 -153.58 -109.00 -22.22 -59.88
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.23 1.12 1.11 0.57
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -7.39 -11.05 -7.65 -22.47
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.51 0.09 -0.64 -1.26
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.72 2.06 2.21 2.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.33 0.56 0.35 0.78
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 46.39 43.51 45.49 34.76
  EBIT Margin (%) -2.80 -2.71 -1.80 -1.62
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -9.61 -7.03 -5.45 -7.47

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  20 ต.ค. 2563 XR 317,310,110 785,261,701 1.00
  29 มี.ค. 2561 PP 46,750,000 467,950,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -35.59 -46.25 -55.70 1.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -38.86 -53.72 -62.99 -6.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -32.60 -44.52 -53.36 1.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -32.55 -45.28 -53.27 -4.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 13.30 11.74 5.03 6.58
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 27.45 31.09 72.56 55.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 30.31 28.78 16.24 34.49
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.04 12.68 22.48 10.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.74 6.53 3.09 5.86
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 97.48 55.94 118.01 62.32
  วงจรเงินสด (วัน) -57.99 -12.16 -22.97 3.74


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ WAVE-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น