สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UV บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.48 6.65 / 2.02 4.60 0.51 1,911.93 4,741.58 10,505.37 359.94 5.30
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ส.ค. 2563 17:26   แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
11 ส.ค. 2563 08:09   การลาออกและการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
10 ส.ค. 2563 21:47   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 ส.ค. 2563 18:18   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 18:16   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2643-7100
เบอร์โทรสาร 0-2255-9418
URL www.univentures.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/8/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/12/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 20/11/2546

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 21/09/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในกิจการอื่น โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์ กิจการโรงแรม และธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 ธ.ค. 2562 14 ธ.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
33.99% 10,098 33.99% 10,198
การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.28% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.21% (ณ วันที่ 24/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -4.62 -1.53 -1.79
20 วัน -14.48 -8.89 -9.71
60 วัน -19.48 -10.53 -13.93
120 วัน 8.77 -12.00 -9.85
YTD -61.55 -45.57 -51.31
P/E (X) 4.60 13.11 21.38
P/BV (X) 0.51 1.04 1.41
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.13 0.94

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ม.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท อเดลฟอส จำกัด 1,033,210,305 54.04
2. บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด 228,800,000 11.97
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,759,741 1.45
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 27,672,523 1.45
5. นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 20,515,000 1.07
6. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,554,000 0.81
7. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 14,808,300 0.77
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 10,871,400 0.57
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 9,933,100 0.52

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. น.ส. พจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
3. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
4. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
5. นาย นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการ
6. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
7. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
24 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,911.93  1,911.93  1,911.93 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,741.58  12,331.93  11,662.75 
ราคา (บาท/หุ้น) 2.48  6.45  6.10 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.84  5.79  5.32 
P/BV (X) 0.51  1.11  1.15 
P/E (X) 4.60  7.72  11.60 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 33.25  37.19  156.35 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 13.06  18.91  110.67 
Beta 1.07  1.64  1.66 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -61.55  5.74  -32.60 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 40.32  15.50  4.26 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.85  0.31  0.49 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1.00 บาท 14 ก.พ. 2563 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 0.26 บาท 15 ก.พ. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.22 บาท 16 ก.พ. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2020)
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/10/62 
-30/06/63) 
9M/2562 
(01/10/61 
-30/06/62) 
2562 
(01/10/61 
-30/09/62) 
2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
เงินสด 2,875.54 1,313.32 4,226.42 1,427.70 1,641.80
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 261.85 607.52 458.87 544.19 530.13
สินค้าคงเหลือ 11,079.92 40,185.04 11,053.33 31,467.64 21,756.92
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,380.14 42,518.75 15,872.60 33,751.36 24,162.28
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 985.96 3,362.14 966.99 3,380.47 2,809.29
รวมสินทรัพย์ 17,896.23 60,179.94 19,538.64 51,794.26 41,649.75
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,500.00 5,645.41 450.00 4,397.96 713.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 496.48 3,816.57 715.05 3,559.65 2,709.56
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 312.20 8,197.75 2,016.01 774.30 238.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,828.42 19,340.84 4,132.71 10,224.26 4,852.04
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,743.51 20,443.63 4,254.07 21,681.13 18,520.14
รวมหนี้สิน 8,571.93 39,784.47 8,386.78 31,905.39 23,372.18
ทุนจดทะเบียน 1,911.93 4,044.77 4,044.77 4,044.77 4,044.77
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,911.93 1,911.93 1,911.93 1,911.93 1,911.93
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,063.20 5,063.20 5,063.20 5,063.20 5,063.20
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -78.26 118.00 - 118.00 114.33
กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,360.04 3,238.96 4,169.26 3,075.99 2,488.47
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,256.90 10,332.08 11,066.12 10,169.12 9,577.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 67.40 10,063.38 85.74 9,719.75 8,699.65
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/10/62 
-30/06/63) 
9M/2562 
(01/10/61 
-30/06/62) 
2562 
(01/10/61 
-30/09/62) 
2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
ยอดขายสุทธิ 3,132.02 15,841.00 19,008.75 20,873.33 13,555.77
รายได้อื่น 101.20 208.15 1,523.27 121.19 185.54
รวมรายได้ 3,251.53 16,096.22 20,554.12 21,076.83 13,810.93
ต้นทุนขาย 2,500.44 11,173.44 13,501.19 14,521.02 9,494.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 574.57 2,713.15 3,343.69 3,552.39 2,348.23
รวมค่าใช้จ่าย 3,075.01 13,886.59 16,844.88 18,073.42 11,842.55
EBITDA 359.94 2,788.20 4,411.88 3,727.95 2,519.09
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 183.42 578.56 702.64 724.54 550.71
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 176.52 2,209.63 3,709.24 3,003.41 1,968.38
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 93.92 659.75 1,597.12 1,005.64 838.44
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.35 0.84 0.53 0.44
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/10/62 
-30/06/63) 
9M/2562 
(01/10/61 
-30/06/62) 
2562 
(01/10/61 
-30/09/62) 
2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -312.79 -6,128.94 -8,189.17 -5,655.30 -78.22
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 83.33 -87.86 7,065.25 -980.81 -215.60
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,121.42 6,102.50 3,922.62 6,422.00 1,248.23
เงินสดสุทธิ -1,350.88 -114.30 2,798.70 -214.10 954.40
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.76 2.20 3.84 3.30
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.53 8.63 15.04 10.19
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.29 5.34 10.40 6.43
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.93 3.85 0.76 3.14
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.20 0.40 0.58 0.45
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.17 29.47 28.97 30.43
EBIT Margin (%) 5.43 13.73 18.05 14.25
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.89 4.10 7.77 4.77

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -80.23 2.79 -8.93 16.95
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -77.62 4.31 -7.02 16.44
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -79.80 3.31 -2.48 15.96
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -77.86 4.58 -6.80 15.57
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -85.76 -16.57 58.82 -9.31

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 14.49 35.78 37.90 38.86
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 25.19 10.20 9.63 9.39
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.19 0.44 0.64 0.55
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,937.75 835.60 574.77 668.93
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.24 4.28 6.32 4.63
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 163.03 85.34 57.78 78.79
วงจรเงินสด (วัน) 1,799.91 760.47 526.62 599.53


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น