สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UPOIC บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.60 6.90 / 2.50 12.13 1.56 324.05 1,814.68 2,122.77 46.29 9.06
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 มิ.ย. 2564 17:38   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
19 พ.ค. 2564 18:28   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ทางเว็บไซด์ของบริษัท
13 พ.ค. 2564 17:27   กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
13 พ.ค. 2564 13:27   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564 13:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 64 ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2744-1046-8
เบอร์โทรสาร 0-2744-1049
URL www.upoic.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/04/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/04/2534
ราคา IPO (บาท) 33.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 04/05/2552

ลักษณะธุรกิจ
ดำเนินกิจการปลูกปาล์มน้ำมัน และมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น เช่น น้ำมันปรุงอาหาร เนยเทียม ไอศครีม สบู่ แชมพู ส่วนผสมอาหาร เคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์ เป็นต้น และน้ำมันปาล์มยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 06 มี.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
24.34% 1,361 24.34% 1,425
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.42% (ณ วันที่ 23/07/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.61 -1.55 -0.76
20 วัน - -0.69 3.04
60 วัน 1.82 6.30 2.38
120 วัน 18.14 0.72 14.53
YTD 31.46 -2.00 23.31
P/E (X) 12.13 6.25 29.36
P/BV (X) 1.56 1.37 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.80 1.12

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 226,715,110 69.96
2. บริษัท วัฒนโชติ จำกัด 18,458,100 5.70
3. นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา 10,488,300 3.24
4. นาย สมเกียรติ พีตกานนท์ 5,428,000 1.68
5. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 3,621,000 1.12
6. นาย ธรรมนูญ สหดิษฐดำรงค์ 3,549,400 1.10
7. น.ส. ดวงกมล ธนิสสรานนท์ 2,400,000 0.74
8. บริษัท กรีนสปอต จำกัด 2,365,000 0.73
9. นาย ชวลิต เชาว์ 2,295,800 0.71
10. นาง แนนซี่ เฉลิมกาญจนา 2,050,000 0.63

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นาย ชาง ยิง วัง กรรมการ
4. น.ส. ปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการ
5. นาย อำพล สิมะโรจนา กรรมการ
6. นาย เสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย วศิน ปัจจักขะภัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 324.05  324.05  324.05 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,814.68  1,380.45  1,134.17 
ราคา (บาท/หุ้น) 5.60  4.26  3.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.59  3.27  3.11 
P/BV (X) 1.56  1.30  1.13 
P/E (X) 12.13  22.12  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.63  1.68  1.71 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.76  0.08  0.09 
Beta 0.30  0.44  0.28 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 31.46  21.71  -19.72 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.57  0.59  2.29 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.43  0.13  N/A 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลัก

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.20 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.025 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.08 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56.29 59.20 39.84 21.00 22.90
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 105.69 77.93 38.61 30.47 11.52
สินค้าคงเหลือ 77.17 49.42 123.01 82.81 65.47
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 369.22 292.25 223.52 238.11 230.56
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,080.19 849.17 924.13 841.93 851.12
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,159.15 1,148.86 1,261.14 1,102.07 1,130.76
รวมสินทรัพย์ 1,528.37 1,441.11 1,484.66 1,340.18 1,361.33
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 235.00 325.00 245.00 275.00 270.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 37.18 25.89 18.30 22.97 22.14
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - 0.31 - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 300.28 354.95 285.91 301.51 297.72
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 64.10 62.23 63.58 19.11 13.39
รวมหนี้สิน 364.38 417.18 349.49 320.62 311.10
ทุนจดทะเบียน 324.05 324.05 324.05 324.05 324.05
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 324.05 324.05 324.05 324.05 324.05
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 321.55 321.55 321.54 321.54 321.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม 518.39 378.34 489.58 373.97 404.63
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,163.99 1,023.93 1,135.17 1,019.57 1,050.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 462.47 290.49 923.84 545.85 628.63
รายได้อื่น 17.34 4.75 62.85 17.82 54.62
รวมรายได้ 479.89 295.24 986.69 563.67 683.24
ต้นทุน 427.48 272.17 756.48 443.36 569.67
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 22.99 16.80 62.71 82.47 73.08
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 450.47 293.57 819.19 553.39 671.29
EBITDA 46.29 16.67 204.70 52.30 85.98
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.76 10.82 40.95 48.83 64.52
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 35.53 5.84 163.75 3.46 21.46
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 28.82 4.33 125.10 -3.55 14.04
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.01 0.39 -0.01 0.04
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 29.27 3.01 128.90 49.97 119.17
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2.82 -14.52 -71.67 -30.95 -45.59
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -10.00 49.71 -38.39 -20.92 -162.40
เงินสดสุทธิ 16.45 38.19 18.84 -1.90 -88.83
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.23 0.82 0.78 0.79
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.67 1.75 11.61 -0.34
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.03 2.03 11.59 0.26
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.41 0.31 0.31
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.79 0.53 0.70 0.42
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.57 6.31 18.12 18.78
EBIT Margin (%) 7.40 1.98 16.60 0.61
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.00 1.47 12.68 -0.63

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 59.20 182.93 69.25 -13.17
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 57.06 175.77 70.62 -22.17
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 62.54 179.15 75.05 -17.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 53.45 137.80 48.03 -17.56
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 566.11 N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.94 14.80 26.75 26.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 30.58 24.66 13.65 14.04
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 14.41 8.97 7.35 5.98
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 25.34 40.67 49.66 61.04
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 28.91 21.30 36.65 19.66
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 12.62 17.13 9.96 18.57
วงจรเงินสด (วัน) 43.29 48.19 53.34 56.51


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้