สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UOBKH บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.45 8.00 / 2.82 10.04 0.72 502.45 2,738.34 - 157.58 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ก.ค. 2564 08:38   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
13 พ.ค. 2564 17:21   รายการที่เกี่ยวโยงกัน
13 พ.ค. 2564 17:17   รายงานความคืบหน้าการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
12 พ.ค. 2564 18:38   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พ.ค. 2564 18:37   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8000
เบอร์โทรสาร 0-2263-2807
URL https://www.utrade.co.th/
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 02/07/1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/11/2548
ราคา IPO (บาท) 6.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 09 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  12.62% 537 12.81% 510
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 88.36% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.25% (ณ วันที่ 23/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.91 3.15 0.97
  20 วัน -8.40 -6.67 -5.62
  60 วัน -12.10 -5.30 -11.61
  120 วัน 49.73 39.00 45.15
  YTD 44.95 29.05 35.96
  P/E (X) 10.04 23.60 29.36
  P/BV (X) 0.72 3.63 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.31 1.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED 355,000,000 70.65
  2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 83,831,734 16.68
  3. นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 25,096,448 4.99
  4. นาย วชิระ ทยานาราพร 9,000,000 1.79
  5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 3,195,000 0.64
  6. นาย สุธน สิงหสิทธางกูร 2,147,642 0.43
  7. น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต 1,670,000 0.33
  8. นาง เนาวรัตน์ พินิจกุศลจิต 1,500,000 0.30
  9. บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 1,196,540 0.24
  10. นาย สมโภชน์ กิตติดำเกิง 1,068,000 0.21

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เช็ค เต็ค ตัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
  2. นาย ชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย โยธิน วิริเยนะวัตร์ กรรมการ
  4. นาง โอ วี เหมี่ยน กรรมการ
  5. นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 502.45  502.45  502.45 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,738.34  1,889.21  1,497.30 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.45  3.76  2.98 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.54  7.22  6.86 
  P/BV (X) 0.72  0.52  0.43 
  P/E (X) 10.04  10.26  60.24 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 35.13  1.37  0.69 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.61  0.09  0.05 
  Beta 0.31  0.38  0.13 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 44.95  26.17  -19.89 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.83  0.19  2.35 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.18  0.02  1.41 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.10 บาท 20 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.007 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.07 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง วิลาสินี กฤษณามระ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,065.45 1,100.82 1,199.84 666.66 946.86
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,885.29 1,890.07 2,764.14 3,028.41 2,947.98
  สินทรัพย์อนุพันธ์ - - - - -
  เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน 670.32 - - - -
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 123.71 702.02 927.94 12.95 722.25
  สินทรัพย์อื่นสุทธิ 169.07 284.72 131.36 141.43 136.97
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 91.02 118.66 181.07 128.11 128.32
  รวมสินทรัพย์ 6,408.60 5,228.19 6,487.43 4,723.31 5,544.14
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2,251.21 1,367.70 2,408.70 757.54 1,501.14
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - - - - -
  ประมาณการหนี้สิน - 125.55 121.14 122.40 87.14
  หนี้สินอื่น 117.52 87.77 76.37 85.52 73.17
  รวมหนี้สิน 2,617.69 1,713.89 2,796.55 1,276.08 2,077.65
  ทุนจดทะเบียน 502.45 502.45 502.45 502.45 502.45
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 502.45 502.45 502.45 502.45 502.45
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 455.75 455.75 455.75 455.75 455.75
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,832.71 2,556.10 2,732.68 2,489.04 2,508.29
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,790.91 3,514.30 3,690.88 3,447.24 3,466.48
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 406.62 318.97 1,304.50 907.84 932.12
   - รายได้ค่านายหน้า 375.48 265.24 1,090.01 775.96 780.86
   - ค่าธรรมเนียมและบริการ 5.56 13.26 98.09 42.09 44.62
   - รายได้ดอกเบี้ย 25.58 40.47 116.40 89.80 106.64
   - รายได้จากการลงทุน - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 12.18 - -85.55 - -
  รวมรายได้ 426.88 344.12 1,254.39 1,048.16 1,089.20
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 44.10 36.55 172.49 116.80 85.99
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2.25 4.10 13.90 26.36 16.33
  ต้นทุนขาย - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.52 -0.04 -0.10 0.08 0.02
  รวมค่าใช้จ่าย 299.43 259.85 1,086.79 1,026.44 878.55
  EBITDA 157.58 116.93 427.41 101.65 269.32
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 27.89 28.56 112.19 53.57 42.35
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 127.44 84.27 301.32 21.72 210.65
  ภาษีเงินได้ 27.41 17.21 61.68 5.80 39.92
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 100.03 67.06 239.65 15.93 170.73
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.13 0.48 0.03 0.34
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -107.68 451.55 609.42 -195.95 979.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -11.93 -2.53 -14.46 -49.08 -207.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -14.79 -14.87 -61.78 -35.17 -45.22
  เงินสดสุทธิ -134.40 434.15 533.18 -280.20 727.25
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.46 2.54 6.71 0.46
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.13 2.78 5.62 0.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.69 0.49 0.76 0.37
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 23.43 19.49 19.10 1.52

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 41.56 49.57 40.47 -0.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 21.37 12.91 39.25 22.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 24.05 42.52 19.68 -3.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.23 5.13 5.88 16.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 49.16 N/A 1,404.76 -90.67


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้