สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TWZ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.10 0.16 / 0.05 N/A 0.54 1,489.34 1,489.34 4,148.18 47.76 25.62
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ก.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2564
17 พ.ค. 2564 08:18   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พ.ค. 2564 08:18   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
17 พ.ค. 2564 08:17   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
17 พ.ค. 2564 08:16   แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2275-9789
เบอร์โทรสาร 0-2275-9798
URL www.twz.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/12/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/11/2548
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 07/07/2551

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มี.ค. 2564 03 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  83.73% 8,634 83.23% 8,586
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.02% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.49% (ณ วันที่ 23/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -9.09 -10.58 -7.37
  20 วัน -9.09 -10.76 -6.33
  60 วัน -9.09 -11.52 -8.59
  120 วัน 25.00 17.59 21.18
  YTD 42.86 33.16 34.00
  P/E (X) N/A 25.12 29.36
  P/BV (X) 0.54 2.48 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 0.24 1.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พุทธชาติ รังคสิริ 1,141,428,571 11.52
  2. น.ส. ณัฐนุช รังคสิริ 470,049,498 4.74
  3. น.ส. ดุจเดือน วรินทร์ 394,382,747 3.98
  4. นาย สิปปกร ขาวสอาด 334,656,000 3.38
  5. นาง ศศิธร จันทรสมบูรณ์ 251,370,000 2.54
  6. นาง เพชรัตน์ ทองแตง 161,000,000 1.63
  7. นาย ศมิศร์ เจษฎาวุฒิ 101,432,000 1.02
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 91,742,522 0.93
  9. นาง ศิริพร ตันชัยเอกกุล 89,000,000 0.90
  10. นาย ธนัชรเศรษฐ บุญชัย 81,715,200 0.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย กิตติพงศ์ กิตติภัสสร กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาง ทิพภากร รังคสิริ กรรมการ
  4. น.ส. ไขแข เชิดวิศวพันธุ์ กรรมการ
  5. นาย ภัทร ลาภานันท์ กรรมการ
  6. นาย ณัฐชัย เจริญขจรกุล กรรมการ
  7. นาย บันดาล อุดล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พงชาญ สำเภาเงิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 14,893.43  9,906.69  8,548.95 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,489.34  693.47  683.92 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.10  0.07  0.08 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.28  0.28  0.31 
  P/BV (X) 0.54  0.25  0.26 
  P/E (X) N/A  364.69  14.93 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 278.09  44.80  70.19 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 30.50  1.27  2.08 
  Beta 0.80  0.50  0.46 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 42.86  -12.50  -11.11 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  3.59 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  0.54 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เมื่อบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจะทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขึ้นเช่นกัน

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.00286 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย มงคล เหล่าวรพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 255.05 255.73 351.17 411.62 442.58
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,737.66 1,586.69 1,738.81 1,585.50 1,423.17
  สินค้าคงเหลือ 1,829.09 1,598.15 1,781.64 1,606.88 1,523.81
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,680.93 3,977.14 4,754.87 4,141.66 3,881.67
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 173.67 190.56 188.36 199.27 316.47
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,002.57 1,358.65 1,003.81 1,294.86 1,133.94
  รวมสินทรัพย์ 5,683.50 5,335.79 5,758.67 5,436.52 5,015.61
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,429.48 1,312.48 1,572.28 1,704.33 1,834.09
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 311.31 251.83 311.90 261.46 103.13
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14.54 - 6.67 184.43 13.28
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,958.87 1,674.05 2,066.77 2,324.02 1,961.11
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 683.54 645.35 660.10 240.05 362.74
  รวมหนี้สิน 2,642.41 2,319.40 2,726.87 2,564.07 2,323.85
  ทุนจดทะเบียน 1,651.12 1,644.26 1,644.22 1,648.22 1,648.22
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 990.67 990.67 990.67 854.90 854.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,215.17 1,215.17 1,215.17 1,215.17 1,215.17
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 559.02 562.75 554.10 558.22 536.18
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - 3.60 -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 4.76 0.35 - 0.06 0.35
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,769.61 2,768.95 2,759.94 2,624.74 2,606.59
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 271.48 247.44 271.87 247.71 85.17
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 869.76 950.23 3,247.54 3,692.68 3,406.76
  รายได้อื่น 4.08 18.70 54.84 96.13 114.07
  รวมรายได้ 873.84 968.93 3,302.38 3,788.81 3,520.82
  ต้นทุน 753.02 864.75 2,953.99 3,358.98 3,046.26
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 78.26 64.12 205.79 259.86 281.54
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 831.28 928.88 3,159.78 3,618.83 3,327.80
  EBITDA 47.76 44.16 158.29 191.55 226.67
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4.98 4.11 15.30 21.57 33.65
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 42.79 40.05 142.99 169.98 193.02
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4.92 4.13 -7.50 43.91 63.61
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 0.43 0.79 -244.08 35.30 -246.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.18 -55.07 -99.39 57.69 6.46
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -96.74 -101.91 283.02 -114.03 202.85
  เงินสดสุทธิ -96.12 -156.18 -60.45 -21.04 -37.22
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.39 2.38 2.30 1.78
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.24 0.89 -0.28 1.68
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.64 2.98 2.55 3.25
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.87 0.77 0.90 0.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.58 0.79 0.59 0.72
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.42 9.00 9.04 9.04
  EBIT Margin (%) 4.90 4.13 4.33 4.49
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.52 0.40 -0.26 1.21

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  09 เม.ย. 2564 XR 4,986,738,691 14,893,427,941 0.10
  07 ธ.ค. 2561 XR 2,289,871,672 8,548,952,743 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -8.47 13.92 -12.05 8.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.92 16.78 -12.06 10.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -9.81 11.38 -12.84 7.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -10.51 15.15 -12.69 8.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 19.04 -82.81 N/A -30.97

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.91 2.56 1.95 2.45
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 191.56 142.44 186.81 148.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.66 2.25 1.74 2.15
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 220.06 162.12 209.35 170.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.09 18.17 10.30 18.43
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 36.16 20.08 35.42 19.81
  วงจรเงินสด (วัน) 375.47 284.48 360.74 298.98


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้