สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TWP บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 04 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.70 5.05 / 1.70 18.62 0.61 270.00 999.00 1,484.43 79.11 16.63
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ก.ค. 2564 17:42   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
14 ก.ค. 2564 17:19   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
02 ก.ค. 2564 17:46   แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
02 ก.ค. 2564 17:10   แจ้งการเปลี่ยแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
14 มิ.ย. 2564 18:11   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2520-3855-64
เบอร์โทรสาร 0-2520-3865-66
URL www.thaiwireproducts.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/5/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/10/2532
ราคา IPO (บาท) 130.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 16/05/2559

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 04/01/2554
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 พ.ค. 2564 12 มี.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
51.22% 1,274 53.05% 1,183
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.22% (ณ วันที่ 04/08/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 45.00%
การถือครองหุ้น NVDR  2.78% (ณ วันที่ 04/08/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.12 -2.22 -2.64
20 วัน 1.65 -0.21 3.79
60 วัน -13.95 0.30 -11.88
120 วัน 76.19 7.05 69.02
YTD 83.17 3.58 71.73
P/E (X) 18.62 13.36 29.18
P/BV (X) 0.61 1.08 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.32 1.34

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 26,975,500 9.99
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 18,590,630 6.89
3. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 17,868,600 6.62
4. นาย ศิวะ งานทวี 17,218,400 6.38
5. นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ 16,441,000 6.09
6. นาย สุกิจ งานทวี 13,190,400 4.89
7. บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด 13,000,000 4.81
8. นาย ระวิ เกษมศานติ์ 11,975,000 4.44
9. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 8,234,570 3.05
10. นาย รัชพล เพิ่มพูนพานิช 7,462,400 2.76

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นาย เอกมินทร์ งานทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย สุวัฒน์ จิตตมัย กรรมการ
4. นาย ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ กรรมการ
5. นาย สรรัฐ งานทวี กรรมการ
6. นาย ประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล กรรมการ
7. นาย เจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ
8. นาย ยงยุทธ บุญมี กรรมการ
9. นางสาว บงกช งานทวี กรรมการ
10. นาย พันธุม พันธุมจินดา กรรมการอิสระ
11. นาย ชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นาย เฉลียว พลวิเศษ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาง ทิพชญาณ์ สุตตปัญญา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
04 ส.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 270.00  270.00  270.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 999.00  545.40  583.20 
ราคา (บาท/หุ้น) 3.70  2.02  2.16 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.07  5.60  5.72 
P/BV (X) 0.61  0.35  0.38 
P/E (X) 18.62  N/A  18.73 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 25.31  17.25  4.63 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.61  0.38  0.15 
Beta 0.49  0.41  0.61 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 83.17  -6.48  -44.62 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  10.98  10.14 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  3.11 
นโยบายเงินปันผล 50% ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.074 บาท 27 พ.ค. 2563 เงินปันผล
- 0.14 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.219 บาท 29 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย พรชัย กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
นางสาว สุดาพร ทะวาปี/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
นาย เทวา ดำแดง/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 95.42 41.88 93.11 39.62 32.67
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 456.74 325.06 318.17 351.50 393.45
สินค้าคงเหลือ 508.85 726.65 478.89 625.96 673.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,118.25 1,141.08 936.85 1,065.95 1,144.96
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 221.70 224.25 225.53 232.20 261.73
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 992.82 716.09 994.57 730.94 791.72
รวมสินทรัพย์ 2,111.07 1,857.17 1,931.42 1,796.89 1,936.68
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 123.86 - 119.96 80.27
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 202.71 109.94 68.74 51.88 159.19
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - 11.96 - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 215.64 235.72 83.31 175.00 245.23
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 365.21 88.21 363.80 87.37 77.28
รวมหนี้สิน 580.85 323.93 447.11 262.37 322.51
ทุนจดทะเบียน 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 339.64 339.64 339.64 339.64 339.64
กำไร(ขาดทุน)สะสม 932.01 901.87 864.64 897.47 975.93
หุ้นทุนรับซื้อคืน 38.68 - 17.20 - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 27.25 21.73 27.23 27.40 28.60
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - 27.23 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,530.22 1,533.24 1,484.31 1,534.52 1,614.17
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 498.38 420.59 1,643.01 2,025.85 2,397.55
รายได้อื่น 27.33 11.04 21.04 72.83 72.82
รวมรายได้ 525.71 431.63 1,664.04 2,098.68 2,470.37
ต้นทุน 420.27 395.65 1,554.60 1,934.53 2,245.26
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 36.70 31.32 105.09 138.02 157.85
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 456.97 426.97 1,674.95 2,073.28 2,417.18
EBITDA 79.11 12.87 23.03 58.91 86.13
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.37 8.21 33.94 33.51 32.94
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 68.74 4.66 -10.91 25.40 53.19
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 67.37 4.40 -12.86 18.42 48.99
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.02 -0.05 0.07 0.18
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 34.78 -2.00 229.12 -11.20 51.94
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2.15 0.38 -11.09 75.33 63.13
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -30.31 3.89 -164.53 -57.19 -177.34
เงินสดสุทธิ 2.32 2.27 53.50 6.95 -62.27
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.19 4.84 11.24 6.09
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.27 -0.39 -0.85 1.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.68 0.00 -0.59 1.36
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.38 0.21 0.30 0.17
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.89 1.01 0.89 1.12
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.67 5.93 5.38 4.51
EBIT Margin (%) 13.08 1.08 -0.66 1.21
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.81 1.02 -0.77 0.88

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 18.49 -24.87 -18.90 -15.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 6.22 -27.75 -19.64 -13.84
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 21.80 -29.16 -20.71 -15.05
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 7.03 -26.28 -19.21 -14.23
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 1,431.27 -84.85 N/A -62.40

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.40 5.09 4.91 5.44
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 82.91 71.70 74.38 67.11
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.56 2.64 2.81 2.98
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 142.78 138.27 129.70 122.59
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.10 10.95 25.78 18.33
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 36.13 33.33 14.16 19.91
วงจรเงินสด (วัน) 189.56 176.65 189.93 169.79


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้