สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TVI บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.40 4.92 / 2.78 63.46 0.77 303.00 1,030.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2563 17:18   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 17:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 17:17   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
29 พ.ค. 2563 13:05   การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ( แก้ไข )
29 พ.ค. 2563 12:33   การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500
เบอร์โทรสาร 0-2248-4575, 0-2248-4975
URL http://www.thaivivat.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/10/1951 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/12/2535
ราคา IPO (บาท) 88.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/09/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย แบ่งได้ดังนี้ 1. การประกันภัยรถยนต์ 2. การประกันอัคคีภัย 3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.24% 1,978 30.31% 1,307
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.34% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.64% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.03 0.88 2.36
  20 วัน -0.58 -2.77 2.63
  60 วัน 7.59 4.05 14.66
  120 วัน 12.58 -15.02 -8.41
  YTD -19.05 -18.90 -0.74
  P/E (X) 63.46 16.69 22.11
  P/BV (X) 0.77 1.20 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.22 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 76,084,280 25.11
  2. บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด 69,570,840 22.96
  3. นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ 18,239,400 6.02
  4. BANK OF SINGAPORE LIMITED 15,096,000 4.98
  5. บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 15,082,648 4.98
  6. นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล 12,600,000 4.16
  7. น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล 12,600,000 4.16
  8. น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร 9,665,500 3.19
  9. นาย จีรพัฒน์ อัศวะธนกุล 5,884,300 1.94
  10. นาง สุเทพี อัศวะธนกุล 4,725,384 1.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชลอ เฟื่องอารมย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาง สุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  4. นาย ถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการ
  5. นาง สุณีย์ ธีราวิทยางกูร กรรมการ
  6. นาง พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง ปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง สุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 303.00  303.00  303.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,030.20  1,272.60  1,139.28 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.40  4.20  3.76 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.40  4.33  4.30 
  P/BV (X) 0.77  0.97  0.87 
  P/E (X) 63.46  22.91  8.09 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 14.10  15.42  15.63 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.77  0.79  0.76 
  Beta 0.43  0.43  0.56 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -19.05  11.70  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.88  4.76  1.86 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 3.73  1.09  0.15 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40% ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.20 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.07 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 305.28 308.13 225.30 229.77 240.64
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 336.96 320.89 327.89 317.22 292.11
  เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - - -
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 608.27 542.21 610.38 523.28 483.83
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 16.18 10.99 12.10 12.04 9.01
  รวมสินทรัพย์ 6,522.35 6,099.71 6,530.72 5,649.44 5,221.66
  สำรองเบี้ยประกันภัย - - - - -
  สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย - - - - -
  เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ - - - - -
  รวมหนี้สิน 5,176.37 4,767.48 5,217.15 4,396.79 4,038.91
  ทุนจดทะเบียน 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 163.80 163.80 163.80 163.80 163.80
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 641.47 692.56 697.12 651.56 558.52
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,332.19 1,317.51 1,300.25 1,236.49 1,164.67
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 2,058.97 1,635.59 3,466.59 2,977.82 2,509.33
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 2,019.53 1,723.43 3,751.40 3,114.39 2,804.89
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 38.44 62.02 119.31 53.14 72.62
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 272.14 251.49 542.19 480.98 426.21
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 0.44 122.18 136.14 135.96 31.78
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4.50 101.60 113.34 112.10 32.76
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.34 0.37 0.37 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 166.48 155.53 93.55 66.84 79.66
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -25.45 -16.46 -37.16 -56.41 -49.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -60.84 -60.60 -60.60 -21.21 -15.15
  เงินสดสุทธิ 79.96 78.47 -4.21 -10.78 14.95
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.23 13.86 8.94 9.34
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.23 3.71 2.24 2.50
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.89 3.62 4.01 3.56
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.63 0.59 0.59 0.56
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.21 5.86 3.15 3.69

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 25.89 17.37 16.41 18.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 17.18 17.47 20.45 11.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 8.21 19.39 12.73 12.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -95.57 141.20 1.11 242.16


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น