สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TU-PF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.39 2.00 / 0.58 - 0.76 1,034.27 144.88
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
27 ก.ค. 2564 12:33   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564
24 มิ.ย. 2564 12:34   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
27 พ.ค. 2564 08:52   แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ (TU-PF) ประจำปี 2564
25 พ.ค. 2564 07:52   รายงานสรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564
24 พ.ค. 2564 12:43   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทรัสตี -
ที่อยู่ ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2786-2000
เบอร์โทรสาร 0-2786-2370-74
URL -
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/10/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/12/2549
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 9.923 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 9.923 @ 13/05/2553

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 50.289 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้าง โครงการ "ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์" ซึ่งประกอบด้วย อาคารพักอาศัยพร้อมพื้นที่พลาซ่า จำนวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ สูง 10 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร อาคารหอพักนักศึกษา สูง 9 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 02/08/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.71 1.70 1.06
20 วัน -4.14 -0.22 -0.78
60 วัน 3.73 4.04 7.68
120 วัน 11.20 8.10 8.37
YTD -4.14 -1.01 -8.90
P/E (X) - N/A 28.76
P/BV (X) 0.76 1.04 1.68
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.04 1.17

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. สำนักงานประกันสังคม 80,000,000 76.75
2. นาย ทวน ผาติหัตถกร 2,012,000 1.93
3. บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1,861,800 1.79
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว 1,563,400 1.50
5. นาย ขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า 1,075,600 1.03
6. นาย สมเกียรติ สาลีพัฒนา 1,015,100 0.97
7. นาย สิทธิโชค แต่บรรพกุล 815,000 0.78
8. นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ 700,000 0.67
9. นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ 700,000 0.67
10. นาย สุชาติ โชคพิพัฒน์กุล 658,400 0.63

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
02 ส.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 104.23  104.23  104.23 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 144.88  151.13  182.40 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.39  1.45  1.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.82  1.84  1.99 
P/BV (X) 0.76  0.79  0.88 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.83  1.30  0.53 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.01  0.01  0.00 
Beta 0.29  0.23  0.95 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 1.85  (ข้อมูล ณ วันที่ 02/08/2564) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.14  -17.14  3.55 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13.74 33.05 35.02 25.56 25.11
เงินลงทุน 564.11 564.22 558.15 575.21 603.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 55.80 46.22 45.64 46.09 46.14
รวมสินทรัพย์ 637.72 646.13 641.59 649.73 677.01
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 403.93 410.27 407.81 415.04 418.56
หนี้สินระยะยาว - - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - -
รวมหนี้สิน 447.08 456.76 455.51 467.73 473.65
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,034.27 1,034.27 1,034.27 1,034.27 1,034.27
กำไร (ขาดทุน)สะสม -843.63 -844.90 -848.20 -852.28 -830.91
สินทรัพย์สุทธิ 190.64 189.37 186.07 181.99 203.36
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 1.83 1.82 1.79 1.75 1.95
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
รายได้จากเงินลงทุน 18.79 25.96 91.52 101.28 90.74
รายได้อื่น 2.02 - - - -
รวมรายได้ 20.81 25.96 91.52 101.28 90.74
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.24 0.24 0.97 1.05 1.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.02 0.02 0.07 0.07 0.08
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 2.47 2.52 9.92 9.59 8.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 0.44 1.76 1.91 2.40
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 12.73 14.94 54.97 60.33 65.38
รวมค่าใช้จ่าย 16.18 18.44 68.96 74.23 79.02
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4.63 7.52 22.56 27.05 11.73
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -21.29 7.49 9.47 0.45 -2.61
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - -
เงินสดสุทธิ -21.29 7.49 9.47 0.45 -2.61
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.22 0.29 0.25 0.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.70 0.71 0.71 0.72

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) -2.12 -2.25 -2.61 -1.25
อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -1.30 -4.57 -1.25 -4.03


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้