สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.38 0.53 / 0.18 45.78 0.35 8,421.54 3,200.19 4,603.21 216.98 6.75
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ส.ค. 2563 17:13   แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
17 ก.ค. 2563 07:31   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
16 ก.ค. 2563 19:10   แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
16 ก.ค. 2563 18:57   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16 ก.ค. 2563 17:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2937-1000
เบอร์โทรสาร 0-2937-1223-4
URL www.tatasteelthailand.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/7/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/11/2545
ราคา IPO (บาท) 1.41 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ คอร์ปอเรท รีสตรัคเจอริ่ง จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ในบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 18 พ.ค. 2563 18 มิ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.09% 5,555 26.63% 5,721
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 71.01% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.88% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.56 -0.39 -3.20
  20 วัน 5.56 8.06 8.97
  60 วัน 2.70 7.08 9.45
  120 วัน 80.95 36.72 47.21
  YTD -24.00 -16.97 -6.81
  P/E (X) 45.78 N/A 22.11
  P/BV (X) 0.35 0.50 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.02 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@18 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. 5,718,472,083 67.90
  2. นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ 395,855,000 4.70
  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 296,050,796 3.52
  4. นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 273,002,901 3.24
  5. นาย ธีระชัย กีรติเตชากร 135,780,500 1.61
  6. PERSHING LLC 99,614,908 1.18
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 73,062,335 0.87
  8. กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ 64,352,500 0.76
  9. นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์ 62,150,000 0.74
  10. นาย นัทธิ สุรเมธากุล 42,875,000 0.51

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปิยุช กุปต้า ประธานคณะกรรมการ
  2. นาย ราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย ธราธร เปรมสุนทร กรรมการ
  4. นาย รังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ กรรมการ
  5. นาย อาชีช อนุปัม กรรมการ
  6. นาย อลัน ชิ ยิม แคม กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. อนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,421.54  8,421.54  8,421.54 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,200.19  4,210.77  5,558.22 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.38  0.50  0.66 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.10  1.07  1.11 
  P/BV (X) 0.35  0.47  0.59 
  P/E (X) 45.78  N/A  13.17 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.09  4.27  3.41 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.73  1.01  0.96 
  Beta 0.72  0.22  0.64 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -24.00  -24.24  -34.65 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2021)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินสด 1,486.76 963.60 576.99 926.77 519.59
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 555.32 990.26 650.28 675.60 1,258.85
  สินค้าคงเหลือ 2,429.97 3,136.28 2,515.33 3,188.35 3,477.96
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,575.90 5,692.62 3,870.19 5,391.81 5,780.88
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,763.02 3,083.78 2,891.96 3,148.99 3,291.49
  รวมสินทรัพย์ 12,142.54 12,396.13 10,863.60 12,150.33 12,672.92
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 251.32 1,652.76 461.73 1,720.44 1,774.34
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,613.62 1,302.56 883.13 1,109.56 1,372.39
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 39.58 1.10 1.13 1.09 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,038.87 3,005.96 1,423.32 2,855.78 3,240.40
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 866.14 323.41 381.39 259.01 205.57
  รวมหนี้สิน 2,905.02 3,329.38 1,804.71 3,114.79 3,445.97
  ทุนจดทะเบียน 8,421.54 8,421.54 8,421.54 8,421.54 8,421.54
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,421.54 8,421.54 8,421.54 8,421.54 8,421.54
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,258.62 3,258.62 3,258.62 3,258.62 3,258.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 247.13 130.20 130.20 131.26 133.09
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,674.54 -2,729.18 -2,736.42 -2,761.63 -2,572.75
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,252.75 9,081.18 9,073.95 9,049.79 9,240.51
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -15.22 -14.43 -15.06 -14.26 -13.55
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  ยอดขายสุทธิ 4,591.87 5,420.46 20,124.73 22,222.37 22,246.27
  รายได้อื่น 5.42 76.48 108.81 81.92 60.99
  รวมรายได้ 4,597.29 5,496.95 20,233.54 22,304.29 22,307.26
  ต้นทุนขาย 4,343.92 5,231.64 19,378.93 21,619.55 20,674.64
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 161.24 191.32 691.80 753.05 964.33
  รวมค่าใช้จ่าย 4,506.10 5,432.82 20,070.72 22,372.61 21,638.97
  EBITDA 216.98 190.12 654.90 450.21 1,198.10
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 125.79 125.99 492.09 518.53 529.81
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 91.19 64.13 162.82 -68.32 668.29
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 54.47 32.45 47.88 -188.18 454.56
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.00 0.01 -0.02 0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,179.20 204.89 1,138.54 720.05 319.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -18.77 -99.45 -225.89 -255.22 -109.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -250.67 -68.60 -1,262.42 -57.65 -619.96
  เงินสดสุทธิ 909.77 36.84 -349.77 407.18 -410.75
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.24 1.89 2.72 1.89
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.76 -2.30 0.53 -2.06
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.55 -0.82 1.41 -0.55
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.37 0.20 0.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.58 1.81 1.76 1.80
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 5.40 3.48 3.71 2.71
  EBIT Margin (%) 1.98 1.17 0.80 -0.31
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.18 0.59 0.24 -0.84

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -15.29 -0.41 -9.44 -0.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -16.97 0.16 -10.36 4.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -16.37 -0.08 -9.28 -0.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -17.06 0.52 -10.29 3.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 67.86 -41.65 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 24.97 21.17 30.36 22.98
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 14.62 17.24 12.02 15.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.64 6.96 6.80 6.49
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 54.94 52.47 53.71 56.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.68 16.71 19.45 17.42
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.78 21.84 18.77 20.95
  วงจรเงินสด (วัน) 40.77 47.86 46.97 51.21


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น