สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.22 5.65 / 1.99 25.77 1.26 133,472.78 107,445.59 607,459.12 31,348.87 10.46
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 ส.ค. 2563 17:03   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
21 ส.ค. 2563 17:12   การเข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
14 ส.ค. 2563 18:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 18:33   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 18:30   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารทรูทาวเวอร์, 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2859-1111
เบอร์โทรสาร 0-2859-9134
URL http://www.truecorp.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/11/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2536
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 4.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 4.00 @ 01/10/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักของกลุ่มทรู ประกอบด้วย (1) ทรูมูฟ เอช?ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ การสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย (2) ทรูออนไลน์?ธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมีสาย และ โทรศัพท์พื้นฐาน (3) ทรูวิชั่นส์?ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และ ทีวีดิจิตอล รวมถึง ธุรกิจออนไลน์ สเตชั่น (Online Station) สื่อเกมออนไลน์ และ เครือข่าย Influencer (4) ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป?สื่อดิจิทัล (Digital Media) แพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) สิทธิประโยชน์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และดิจิทัลโซลูชั่น รวมถึง สถาบันทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 21 พ.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.86% 85,351 31.85% 78,524
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 45.19% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.84% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.23 -0.46 -1.87
  20 วัน -8.00 -2.59 -5.02
  60 วัน -13.90 -8.45 -8.25
  120 วัน 15.83 4.70 -5.77
  YTD -30.00 -17.14 -14.17
  P/E (X) 25.77 17.85 22.11
  P/BV (X) 1.26 2.29 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.48 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 5,951,401,786 17.84
  2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 4,495,868,474 13.47
  3. UBS AG HONG KONG BRANCH 2,999,177,480 8.99
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,030,518,927 6.09
  5. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,510,489,392 4.53
  6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 1,462,875,770 4.38
  7. บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด 1,438,214,890 4.31
  8. UBS AG LONDON BRANCH 1,120,887,976 3.36
  9. บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด 949,098,378 2.84
  10. WORTH ACCESS TRADING LIMITED 773,225,544 2.32

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
  2. นาย อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
  4. นาย สฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
  5. นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ
  6. นาย วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ
  7. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
  8. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  9. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  10. นาย อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการ
  11. นาย เฝิง หลี่ กรรมการ
  12. นาย ถงชิ่ง เกา กรรมการ
  13. นาย โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย โชติ โภควนิช กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  15. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
  16. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ
  17. นาย เกิงโหล่ว ฉวี่ กรรมการอิสระ
  18. นาง ปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 33,368.20  33,368.20  33,368.20 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 107,445.59  153,493.70  173,514.62 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.22  4.60  5.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.55  3.77  4.27 
  P/BV (X) 1.26  1.22  1.22 
  P/E (X) 25.77  63.27  11.23 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 60.50  106.23  101.79 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 402.42  769.55  910.09 
  Beta 0.97  1.85  1.42 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -30.00  -11.54  -16.13 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.80  1.96  0.60 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.72  1.24  0.07 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.09 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.09 บาท 29 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.031 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 24,836.97 23,475.35 49,405.10 20,671.76 18,226.74
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 38,736.47 69,279.58 37,395.53 55,188.37 49,439.13
  สินค้าคงเหลือ 5,650.42 6,986.01 7,273.56 7,448.86 16,849.08
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 103,644.42 127,352.19 134,449.40 124,692.50 117,811.53
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 221,271.16 217,634.67 228,962.45 205,811.95 175,462.31
  รวมสินทรัพย์ 610,034.26 510,042.55 523,992.74 495,568.69 465,310.94
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 17,394.35 - 16,662.57 84,908.79 46,752.38
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 67,437.51 129,218.92 65,935.24 66,315.36 67,540.23
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 24,750.86 13,701.28 18,037.02 2,361.28 30,777.81
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 154,333.38 193,102.00 151,150.23 204,260.37 197,913.20
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 369,943.04 193,141.78 246,823.37 157,424.81 133,194.99
  รวมหนี้สิน 524,276.43 386,243.79 397,973.60 361,685.18 331,108.18
  ทุนจดทะเบียน 133,474.62 133,474.62 133,474.62 133,472.78 133,474.62
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 133,472.78 133,472.78 133,472.78 133,472.78 133,472.78
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 26,384.07 26,384.07 26,384.07 26,384.07 26,384.07
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -1,960.67 - -1,895.34 -1,654.77 -1,650.32
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -72,702.18 -35,074.62 -32,590.71 -24,920.11 -24,682.53
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 85,183.76 123,118.30 125,367.94 133,290.84 133,533.20
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 574.08 680.46 651.20 592.67 669.55
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 68,721.90 66,527.86 140,943.49 161,820.31 141,290.46
  รายได้อื่น 3,288.14 1,367.72 9,703.63 11,916.12 3,158.53
  รวมรายได้ 74,043.01 70,967.29 157,534.52 177,525.69 147,602.80
  ต้นทุนขาย 49,888.01 50,622.46 107,410.73 105,779.53 102,096.02
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12,727.38 13,649.40 26,216.52 33,753.26 31,475.04
  รวมค่าใช้จ่าย 64,128.81 64,721.54 140,250.22 157,081.19 135,676.94
  EBITDA 31,348.87 19,911.57 46,628.71 57,117.04 48,192.41
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 21,434.66 13,665.82 29,344.41 36,672.54 36,266.56
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 9,914.21 6,245.75 17,284.30 20,444.50 11,925.85
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,101.06 2,569.00 5,636.74 7,034.59 2,322.53
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.08 0.17 0.21 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 21,012.76 4,626.05 14,423.78 37,928.82 4,993.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -41,346.31 -25,284.22 -35,868.45 -61,169.26 -42,049.77
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4,254.42 23,477.08 50,204.83 25,661.68 5,114.47
  เงินสดสุทธิ -24,587.98 2,818.91 28,760.16 2,421.25 -31,941.95
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.66 0.89 0.61
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.00 -0.04 4.36 5.27
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.74 1.35 3.39 4.26
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.15 3.14 3.17 2.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.29 0.28 0.31 0.37
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.41 23.91 23.79 34.63
  EBIT Margin (%) 13.39 8.80 10.97 11.52
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.49 3.62 3.58 3.96

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3.30 -29.59 -12.90 14.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -1.45 -3.83 1.54 3.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 4.33 -33.23 -11.26 20.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.92 -25.04 -10.71 15.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -57.14 -73.38 -19.87 202.89

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.65 1.92 3.04 3.09
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 137.72 190.51 119.88 118.00
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 16.88 10.69 14.59 8.71
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 21.62 34.15 25.01 41.92
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.08 0.83 1.62 1.58
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 336.44 441.94 224.71 230.94
  วงจรเงินสด (วัน) -177.10 -217.28 -79.81 -71.02


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น