สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.71 1.86 / 0.91 16.29 0.75 19,180.50 32,798.66 104,041.47 6,787.17 11.88
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ธ.ค. 2563 18:21   แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
29 ธ.ค. 2563 17:22   แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
24 ธ.ค. 2563 17:51   แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
22 ธ.ค. 2563 18:50   แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
22 ธ.ค. 2563 18:03   การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2213-1039-49, 0-2285-5090-9
เบอร์โทรสาร 0-2213-1035, 0-2213-1038
URL http://www.tpipolene.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/9/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/11/2533
ราคา IPO (บาท) 300.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 21/10/2557

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และเม็ดพลาสติค LDPE/EVA โดยร่วมทุนในธุรกิจแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก และมีการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเหล็กและธุรกิจประกันชีวิต เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 ก.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
39.71% 18,657 30.38% 19,505
การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.09% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 24.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.43% (ณ วันที่ 26/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -5.52 -5.75 -4.92
20 วัน -4.47 -8.09 -6.14
60 วัน 23.91 5.47 -1.06
120 วัน 36.80 33.19 21.25
YTD -7.07 -11.02 -10.96
P/E (X) 16.29 15.59 30.19
P/BV (X) 0.75 1.59 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.24 1.42

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 4,794,734,490 25.00
2. บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด 2,887,341,560 15.05
3. นาย นเรศ งามอภิชน 945,000,000 4.93
4. นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ 874,646,240 4.56
5. นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ 867,122,740 4.52
6. นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์ 862,745,810 4.50
7. นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ 808,900,000 4.22
8. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 657,693,240 3.43
9. น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์ 629,077,220 3.28
10. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 394,649,600 2.06

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ขันธ์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
5. นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
6. นาย ทยุติ ศรียุกต์สิริ กรรมการ
7. น.ส. มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
8. นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
9. นาย พรพล สุวรรณมาศ กรรมการ
10. น.ส. ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา กรรมการ
11. นาย มนัส สุขสมาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย ทวิช เตชะนาวากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 19,180.50  19,180.50  19,180.50 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 32,798.66  35,292.12  26,852.70 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.71  1.84  1.40 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.31  2.31  2.29 
P/BV (X) 0.75  0.80  0.61 
P/E (X) 16.29  17.50  17.94 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.61  63.75  15.52 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.34  58.96  23.17 
Beta 0.63  0.64  1.17 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.07  31.43  -29.29 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.54  3.30  1.43 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.57  0.86  0.64 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจากผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัท

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.03 บาท 24 ก.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.03 บาท 27 พ.ค. 2563 เงินปันผล
- 0.03 บาท 26 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
- 0.02 บาท 16 พ.ค. 2562 เงินปันผล
- 0.02 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 3,912.46 6,395.37 2,743.84 4,366.56 2,918.98
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4,143.87 4,215.79 4,472.46 4,305.57 3,076.87
สินค้าคงเหลือ 11,708.06 14,633.85 14,178.06 14,333.91 13,133.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 22,695.41 27,775.90 25,377.53 28,391.15 24,194.56
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 92,735.53 83,230.77 86,252.30 79,455.92 76,551.02
รวมสินทรัพย์ 118,644.06 113,952.80 114,368.14 110,487.92 103,177.64
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,633.58 1,348.84 2,939.53 2,643.97 2,178.40
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,279.35 2,766.05 2,535.61 3,001.80 2,818.26
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14,934.91 8,915.24 8,810.03 9,327.29 5,753.43
รวมหนี้สินหมุนเวียน 23,760.08 16,978.23 18,660.58 19,220.28 16,216.94
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 43,122.85 45,102.13 44,214.12 40,331.06 34,874.56
รวมหนี้สิน 66,882.93 62,080.36 62,874.70 59,551.34 51,091.50
ทุนจดทะเบียน 23,805.50 23,805.50 23,805.50 24,815.00 24,815.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 19,180.50 19,180.50 19,180.50 20,190.00 20,190.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 60.60 60.60 60.60 60.60 60.60
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 9,875.65 9,875.65 9,875.65 9,875.65 9,840.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม 14,725.79 14,704.69 14,192.19 14,928.65 15,036.66
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 453.53 - - 1,682.62 359.24
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 43,488.79 43,925.55 43,417.11 43,481.71 44,882.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8,272.34 7,946.88 8,076.33 7,454.88 7,203.52
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 25,588.25 27,529.14 37,040.56 34,993.16 29,088.35
รายได้อื่น 1,543.80 1,660.42 2,227.91 2,321.48 1,907.37
รวมรายได้ 27,178.14 29,189.56 39,268.47 37,345.73 31,015.47
ต้นทุนขาย 19,011.85 21,083.18 28,404.07 28,018.40 24,495.26
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,753.01 4,547.56 6,143.64 5,964.79 5,810.11
รวมค่าใช้จ่าย 22,764.86 25,641.38 34,566.41 33,983.19 30,305.36
EBITDA 6,787.17 5,921.08 7,891.11 6,148.05 3,331.26
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2,373.89 2,372.90 3,189.04 2,785.51 2,621.16
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 4,413.29 3,548.18 4,702.07 3,362.54 710.10
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,731.32 1,134.05 1,393.52 323.78 -1,259.74
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.06 0.07 0.02 -0.06
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 9,433.66 5,463.92 7,770.14 3,761.91 1,955.08
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -7,339.70 -3,266.32 -8,149.63 -7,369.21 -11,055.29
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -960.73 -166.22 -1,248.33 5,046.79 8,532.81
เงินสดสุทธิ 1,133.71 2,031.38 -1,627.82 1,439.49 -567.40
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.96 1.64 1.36 1.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.55 3.39 3.21 0.73
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.79 4.29 4.18 3.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.54 1.41 1.45 1.37
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.32 0.36 0.35 0.35
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.70 23.42 23.32 19.93
EBIT Margin (%) 16.24 12.16 11.97 9.00
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.37 3.89 3.55 0.87

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -7.05 8.77 5.85 20.30
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -9.82 2.57 1.38 14.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.89 7.55 5.15 20.41
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -11.22 2.87 1.72 12.14
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 52.67 N/A 330.39 N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.40 8.96 8.44 9.48
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.47 40.74 43.25 38.50
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.00 1.94 1.99 2.04
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 182.56 188.15 183.19 178.91
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.71 9.85 10.26 9.63
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 41.90 37.04 35.58 37.91
วงจรเงินสด (วัน) 184.13 191.85 190.86 179.50


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
H 02 เม.ย. 2563 02 เม.ย. 2563

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น