สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TNITY บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.68 5.30 / 2.94 11.23 0.51 995.94 733.02 - 6.67 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ก.ย. 2563 17:03   กำหนดการใช้สิทธิของ TNITY-W1
14 ส.ค. 2563 09:19   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 09:19   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 09:04   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 09:03   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26, 179/111 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2801-9100
เบอร์โทรสาร 0-2343-9690
URL www.trinitythai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 31/1/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/12/2545
ราคา IPO (บาท) 9.25 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน 2) ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ และ 3) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.53% 2,103 52.57% 2,178
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.07% (ณ วันที่ 23/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.32% (ณ วันที่ 23/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.76 2.33
  20 วัน 0.55 -5.06 3.35
  60 วัน -3.16 -3.19 3.92
  120 วัน 21.05 -8.04 -1.89
  YTD -5.64 10.41 17.94
  P/E (X) 11.23 16.54 21.68
  P/BV (X) 0.51 2.44 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.39 0.90

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย นิติพล ชัยสกุลชัย 38,390,625 19.27
  2. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด 28,029,375 14.07
  3. นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์ 13,882,800 6.97
  4. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 7,111,250 3.57
  5. นาย วชิระ ทยานาราพร 5,600,000 2.81
  6. นาย กิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์ 3,700,800 1.86
  7. นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ 3,300,000 1.66
  8. นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 3,223,400 1.62
  9. นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 3,035,137 1.52
  10. นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล 2,683,125 1.35

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการ
  4. นาย นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการ
  5. นาย วรฑา คงแสนอิสระ กรรมการ
  6. นาง ขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการ
  7. นาย ไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย กัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สรยุตม์ พรหมพจน์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 199.19  199.19  198.20 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 733.02  776.84  1,090.09 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.68  3.90  5.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.23  7.61  7.78 
  P/BV (X) 0.51  0.51  0.71 
  P/E (X) 11.23  17.39  11.93 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.98  3.37  13.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.29  0.13  0.70 
  Beta 0.17  0.16  0.41 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.64  -29.09  -9.09 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 11.96  8.18  8.15 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.34  0.89  1.23 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทในแต่ละปีให้กับผู้ถือหุ้น

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.44 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.20 บาท 14 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.12 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.45 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 65.80 71.18 62.22 50.00 82.21
  เงินลงทุนสุทธิ 1,036.22 1,077.80 1,008.22 722.86 599.11
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 44.58 135.54 57.43 45.77 144.39
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 2,436.39 2,725.84 3,009.78 2,861.38 2,916.13
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 22.01 30.75 29.59 26.49 23.85
  ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 180.14 91.53 80.38 83.60 73.05
  รวมสินทรัพย์ 3,968.83 4,298.71 4,401.10 3,922.15 3,954.84
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 69.52 3.16 47.53 10.09 56.53
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 141.50 318.83 134.74 111.95 376.62
  ประมาณการหนี้สิน 62.99 49.21 51.58 35.30 28.27
  หนี้สินอื่น 33.25 28.66 43.28 35.73 24.19
  รวมหนี้สิน 2,529.04 2,770.99 2,824.16 2,369.99 2,350.64
  ทุนจดทะเบียน 1,631.22 1,631.22 1,631.22 1,631.22 987.48
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 995.94 995.94 995.94 990.99 987.48
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 289.17 289.17 289.17 289.17 288.89
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 7.85 6.34 7.30 4.79 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 235.94 257.68 333.74 286.63 331.15
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,439.80 1,527.72 1,576.93 1,552.16 1,604.21
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ค่านายหน้า - - - - -
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 0.36 0.48 0.36 - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 48.69 30.48 68.61 45.26 28.20
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - - - - -
  กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - 35.36 - 32.49 -
  กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - 9.84 42.26 45.46 58.11
  รวมรายได้ 307.54 269.64 678.41 629.62 634.00
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 180.91 188.60 431.80 426.84 409.85
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 28.43 27.65 64.57 66.53 59.54
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 30.02 30.56 62.03 48.09 54.26
  ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - 3.33 - 66.97
  ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 321.53 246.81 561.73 541.46 599.83
  EBITDA 6.67 29.31 129.52 100.56 47.87
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 20.66 6.48 12.84 12.40 13.70
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -13.99 22.83 116.68 88.16 34.17
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -10.80 18.15 94.22 68.10 28.07
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 0.09 0.47 0.34 0.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 479.31 -39.62 -137.47 20.18 38.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.20 -110.73 -138.20 -249.59 304.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -475.94 171.54 287.89 197.20 -315.40
  เงินสดสุทธิ 3.58 21.19 12.22 -32.21 27.39
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.40 3.38 6.02 4.32
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.93 1.67 2.80 2.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.76 1.81 1.79 1.53
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.51 6.73 13.89 10.82

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -4.08 -10.51 1.16 4.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 14.05 -17.24 7.75 -0.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 30.27 -12.43 3.74 -9.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -47.24 38.35 142.61


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TNITY-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น