สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TNITY บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
6.80 8.50 / 3.46 4.82 0.84 1,072.02 1,457.95
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ค. 2564 17:01   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
13 พ.ค. 2564 17:51   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พ.ค. 2564 17:49   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564 17:49   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2564 17:04   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26, 179/111 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2801-9100
เบอร์โทรสาร 0-2343-9690
URL www.trinitythai.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 31/1/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/12/2545
ราคา IPO (บาท) 9.25 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน 2) ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ และ 3) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.59% 2,209 52.53% 2,103
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.24% (ณ วันที่ 02/08/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.37% (ณ วันที่ 02/08/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.16 3.62 -0.41
  20 วัน -7.48 -1.94 -4.24
  60 วัน 5.43 22.42 9.44
  120 วัน 61.14 58.91 57.03
  YTD 64.25 53.63 56.09
  P/E (X) 4.82 22.54 28.76
  P/BV (X) 0.84 3.47 1.68
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.16 0.56 1.17

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย นิติพล ชัยสกุลชัย 38,390,625 17.91
  2. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด 28,029,375 13.07
  3. นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์ 13,341,200 6.22
  4. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 7,311,250 3.41
  5. นาย วชิระ ทยานาราพร 7,000,000 3.26
  6. นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ 4,800,000 2.24
  7. นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 3,090,900 1.44
  8. นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 2,935,137 1.37
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,876,170 1.34
  10. นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล 2,683,125 1.25

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการ
  4. นาย นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการ
  5. นาง ขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการ
  6. นาย อาณัติ ลีมัคเดช กรรมการ
  7. นาย ไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย กัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สรยุตม์ พรหมพจน์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  02 ส.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 214.40  199.19  199.19 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,457.95  824.64  776.84 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.80  4.14  3.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.06  7.18  7.61 
  P/BV (X) 0.84  0.58  0.51 
  P/E (X) 4.82  13.04  17.39 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 104.87  8.68  3.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 10.87  0.26  0.13 
  Beta 0.35  0.17  0.16 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 64.25  6.15  -29.09 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.35  10.63  8.18 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.35  1.39  0.89 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทในแต่ละปีให้กับผู้ถือหุ้น

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.50 บาท 11 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.44 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.20 บาท 14 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.12 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 73.48 50.59 67.95 62.22 50.00
  เงินลงทุนสุทธิ 1,099.13 714.31 885.07 980.59 2,248.53
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - - - - -
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - 45.77
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 21.25 23.09 23.19 29.59 108.70
  รวมสินทรัพย์ 5,893.16 4,467.48 5,043.36 4,401.10 26.49
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 2,291.20 1,946.99 1,998.33 1,946.62 3,922.15
  รวมหนี้สิน 4,164.70 3,048.30 3,446.18 2,824.16 111.95
  ทุนจดทะเบียน 1,631.22 1,631.22 1,631.22 1,631.22 2,081.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,072.02 995.95 995.94 995.94 35.30
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 292.00 289.17 289.17 289.17 124.64
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 407.36 228.82 366.25 333.74 2,369.99
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 1,631.22
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - 990.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,728.46 1,419.18 1,597.18 1,576.93 289.17
  กำไร(ขาดทุน)สะสม - - - - 286.63
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -14.63
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - 4.79
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 1,552.16
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 240.87 160.58 559.65 626.60 -
   - รายได้ดอกเบี้ย 25.27 26.06 95.50 68.61 -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า 139.32 131.49 446.68 513.77 -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 243.63 161.90 566.88 632.80 -
  ต้นทุน - - - - 45.26
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 16.50 15.47 54.93 64.57 45.26
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 99.15 -114.24 215.65 178.71 -
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 66.70 -105.56 130.45 94.22 45.46
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.33 -0.53 0.65 0.47 589,657.62
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - 66.53
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย - - - - 48.09
  ต้นทุนขาย - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - -6.95
  รวมค่าใช้จ่าย - - - - 534.51
  EBITDA - - - - 148.65
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย - - - - 12.40
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ - - - - 88.16
  ภาษีเงินได้ - - - - 20.06
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 68.10
  กำไรต่อหุ้น (บาท) - - - - 0.34
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -411.10 -125.84 -282.55 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -29.75 -1.80 -35.56 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 446.38 116.01 323.85 -
  เงินสดสุทธิ 5.53 -11.63 5.73 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - - - 20.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - - - -249.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - 197.20
  เงินสดสุทธิ - - - -32.21
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.23 -2.44 8.22 5.97
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.28 0.46 4.57 4.06
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.41 2.15 2.16 1.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.13 0.14 0.12 0.14
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 27.38 -65.20 23.01 14.89

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 38.45 38.35


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้