สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TMW บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
29.00 48.50 / 28.25 8.88 0.48 199.50 1,157.10 1,506.00 18.52 3.40
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2563 17:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 17:02   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 17:02   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
29 ก.ค. 2563 13:28   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
24 ก.ค. 2563 17:01   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 31 หมู่ที่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2581-5558-60, 0-2581-2157-61
เบอร์โทรสาร 0-2581-6160, 0-2581-3796
URL http://www.thaimitsuwa.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 04/11/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/10/2546
ราคา IPO (บาท) 13.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  รับจ้างผลิต พิมพ์สี พ่นสีและประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน 2.ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ 4.ให้บริการรับซ่อมและปรับปรุงแก้ไขแม่พิมพ์ 5. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนแมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 ก.ค. 2563 13 มิ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  21.37% 1,450 26.45% 2,596
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 71.85% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.54% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.85 -1.14 -2.67
  20 วัน -3.33 -7.30 -6.65
  60 วัน -23.68 -23.67 -27.90
  120 วัน 2.65 -28.38 -31.66
  YTD -24.18 -29.72 -25.86
  P/E (X) 8.88 30.10 34.04
  P/BV (X) 0.48 1.15 1.66
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.47 0.34

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD. 22,620,000 56.69
  2. MR. HIROSHI YAMADA 3,506,000 8.79
  3. นายแพทย์ ชุมพล ลิ้มชูวงศ์ 2,010,600 5.04
  4. บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด 2,000,000 5.01
  5. MR. HIROTO YAMADA 1,075,000 2.69
  6. MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD. 1,020,300 2.56
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 599,281 1.50
  8. นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ 373,300 0.94
  9. น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต 255,000 0.64
  10. นาย นพดล พิทักษ์เผ่า 235,100 0.59

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  2. นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ
  3. นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการ
  4. นาย โอฬาร ศรีมงคล กรรมการ
  5. นาย นาโอกิ ยามาด้า กรรมการ
  6. นาย โกเมนทร์ สืบวิเศษ ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พรเทพ ญาณประสาท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พชร แก้วนุกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 39.90  39.90  39.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,157.10  1,526.18  2,623.42 
  ราคา (บาท/หุ้น) 29.00  38.25  65.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 60.23  58.70  54.34 
  P/BV (X) 0.48  0.65  1.21 
  P/E (X) 8.88  5.31  6.96 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 9.34  11.49  22.54 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.74  1.02  2.43 
  Beta 0.78  0.61  0.73 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -24.18  -41.83  15.35 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.14  7.32  3.88 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.54  0.39  0.27 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 30 ต่อปีสำหรับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของปีนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 1.78 บาท 21 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 2.80 บาท 14 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 2.55 บาท 08 ส.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2021)
  นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินสด 311.28 343.00 344.15 269.40 443.51
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 349.57 566.33 515.89 637.40 546.66
  สินค้าคงเหลือ 240.51 203.90 275.55 205.58 176.48
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 913.10 1,280.89 1,146.36 1,284.60 1,592.41
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,754.53 1,744.80 2,107.09 1,745.35 1,369.88
  รวมสินทรัพย์ 3,063.46 3,098.90 3,331.82 3,095.72 3,015.88
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 289.46 541.22 509.62 571.65 656.91
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 109.96 55.86 101.17 76.01 102.04
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 423.68 616.32 635.89 671.32 787.98
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 236.50 89.83 239.00 83.30 153.68
  รวมหนี้สิน 660.18 706.15 874.89 754.62 941.66
  ทุนจดทะเบียน 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 55.40 55.40 55.40 55.40 55.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,148.38 2,137.85 2,202.03 2,086.20 1,819.32
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,403.28 2,392.75 2,456.93 2,341.10 2,074.22
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  ยอดขายสุทธิ 410.05 731.90 2,910.87 3,275.70 2,945.70
  รายได้อื่น 3.98 2.34 16.94 19.74 21.99
  รวมรายได้ 414.02 734.23 2,927.81 3,295.43 2,967.69
  ต้นทุนขาย 337.10 605.74 2,345.39 2,586.42 2,299.33
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 127.28 71.04 300.49 276.20 254.71
  รวมค่าใช้จ่าย 464.38 676.78 2,645.88 2,862.62 2,554.04
  EBITDA 18.52 116.38 540.25 640.37 590.18
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 68.87 58.93 258.32 207.56 176.53
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -50.35 57.46 281.93 432.81 413.65
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -53.65 51.65 235.65 370.61 333.95
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.34 1.29 5.91 9.29 8.37
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 19.77 144.58 483.26 470.99 474.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -50.86 -46.83 -441.54 -433.03 -220.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1.78 -24.15 33.04 -212.07 -119.78
  เงินสดสุทธิ -32.88 73.60 74.75 -174.11 134.10
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.16 2.08 1.80 1.91
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.44 14.77 9.82 16.79
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.65 12.54 8.77 14.16
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.30 0.36 0.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.85 1.05 0.91 1.08
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.79 17.24 19.43 21.04
  EBIT Margin (%) -12.16 7.83 9.63 13.13
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -12.96 7.03 8.05 11.25

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -43.97 -5.25 -11.14 11.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -44.35 -1.01 -9.32 12.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -43.61 -5.86 -11.16 11.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -31.38 0.10 -7.57 12.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -39.94 -36.42 10.98

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.65 5.57 5.05 5.53
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.56 65.58 72.31 65.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.35 14.55 9.75 13.54
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 39.05 25.09 37.44 26.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.00 4.39 4.34 4.21
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 73.00 83.16 84.14 86.69
  วงจรเงินสด (วัน) 30.62 7.51 25.61 6.24


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น