สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TIP บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
28.25 38.25 / 23.00 7.79 1.82 600.00 16,950.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ก.ค. 2564 17:05   แจ้งต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F 24-1)
22 ก.ค. 2564 12:11   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ TIP
22 ก.ค. 2564 08:37   แจ้งการได้รับสำเนาแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข)
14 ก.ค. 2564 17:08   แจ้งเตือนระยะเวลาการแลกเปลี่ยนหุ้น
22 มิ.ย. 2564 08:36   แจ้งกำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ( ส่วนที่ 11/11)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2239-2200
เบอร์โทรสาร 0-2239-2049
URL www.dhipaya.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 9/11/1951 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/07/2539
ราคา IPO (บาท) 95.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 29/09/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 1.ธุรกิจประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 2.ธุรกิจการลงทุน บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจการลงทุน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยนำเงินที่เหลือจากธุรกิจประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝากเงินกับสถาบันการเงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 04 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  54.50% 7,439 54.50% 7,937
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.76% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.82% (ณ วันที่ 23/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -8.13 -6.21 -6.39
  20 วัน -17.52 -12.20 -15.01
  60 วัน -0.88 1.00 -0.33
  120 วัน 3.67 4.31 0.50
  YTD 5.61 3.28 -0.94
  P/E (X) 7.79 15.08 29.36
  P/BV (X) 1.82 1.29 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.25 0.16 1.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 มิ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 80,000,000 13.33
  2. ธนาคาร ออมสิน 67,200,000 11.20
  3. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 60,000,000 10.00
  4. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 59,920,400 9.99
  5. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 44,236,400 7.37
  6. นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์ 12,485,000 2.08
  7. น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์ 11,924,000 1.99
  8. นาย มิน เธียรวร 10,000,000 1.67
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,570,724 1.60
  10. บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด 9,155,750 1.53

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ
  2. พลเอก สมชาย ธนะรัชต์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ประสิทธิ์ ดำรงชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  5. นาย สุรธันว์ คงทน กรรมการ
  6. นาย วัฒนา กาลนาน กรรมการ
  7. นาย วิทัย รัตนากร กรรมการ
  8. น.ส. วิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการ
  9. นาย ลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ
  10. นาย เจษฎา พรหมจาต กรรมการ
  11. นาย สีมา สีมานันท์ กรรมการอิสระ
  12. นาย ประภาศ คงเอียด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาง พรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 16,950.00  16,050.00  14,520.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 28.25  26.75  24.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 15.56  12.63  13.62 
  P/BV (X) 1.82  2.12  1.78 
  P/E (X) 7.79  7.79  8.56 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 32.32  34.13  9.01 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 44.85  21.75  5.27 
  Beta 0.45  0.59  0.17 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.61  10.54  6.61 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.37  5.98  5.79 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.63  0.48  0.51 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.50 บาท 07 ก.ค. 2564 เงินปันผล
  - 1.30 บาท 19 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.50 บาท 22 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  - 1.15 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.45 บาท 25 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 1.00 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.40 บาท 26 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,845.36 2,316.95 3,772.67 1,828.36 2,361.03
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 4,239.16 4,953.83 3,611.06 4,063.19 3,022.97
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 86.58 65.44 38.32 41.17 48.69
  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 15,509.11 14,252.47 15,520.84 12,597.34 14,298.71
  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 4,442.44 - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,511.56 1,563.68 1,527.38 1,494.48 1,326.40
  รวมสินทรัพย์ 47,382.98 44,530.65 44,472.23 40,900.31 44,960.87
  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 21,605.93 26,633.16 27,370.61 24,941.29 28,657.65
  เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ 7,600.15 6,531.64 5,750.23 5,237.29 5,401.58
  เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 5,913.38 - - - -
  รวมหนี้สิน 38,046.18 37,480.23 36,029.05 32,542.76 37,288.07
  ทุนจดทะเบียน 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 904.00 904.00 904.00 904.00 904.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 9,483.02 7,607.41 8,844.74 7,772.95 6,779.76
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,336.80 7,050.41 8,443.18 8,357.56 7,672.80
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,920.08 2,264.31 7,670.52 6,530.89 4,545.84
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ -31.97 567.35 97.18 911.24 12.35
  รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (ค่าคอมมิชชั่น) 1,204.08 1,156.22 4,362.29 3,827.49 3,879.14
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 132.93 129.89 754.67 1,006.84 870.30
  รวมรายได้ 3,368.52 3,002.81 12,740.87 10,546.09 9,384.84
  สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) - - - - -
  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 3,181.42 4,158.28 13,413.70 8,688.19 8,981.88
  หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 2,058.46 3,346.00 9,195.82 5,783.99 6,881.11
  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 379.76 408.67 1,528.80 1,298.12 1,202.12
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 516.92 526.17 2,202.59 1,879.25 1,897.21
  รวมค่าใช้จ่าย 2,555.12 2,333.06 10,185.99 8,307.45 7,526.69
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 813.40 669.75 2,554.87 2,238.64 1,858.15
  ภาษีเงินได้ 175.12 142.20 490.00 375.45 326.99
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 638.28 527.55 2,064.87 1,863.19 1,531.16
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.06 0.88 3.44 3.11 2.55
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -877.99 574.10 3,101.76 603.07 900.65
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -36.73 -71.81 -126.05 -245.53 -130.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -12.60 -13.69 -1,031.41 -890.20 -859.98
  เงินสดสุทธิ -927.31 488.59 1,944.31 -532.66 -89.77
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 26.55 24.27 24.58 23.25
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.87 5.21 5.99 5.21
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.07 5.32 4.27 3.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.29 0.25 0.30 0.25
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.95 17.57 16.21 17.67

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 พ.ค. 2561 XD 300,000,000 600,000,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน 43.44 -52.77 -25.05 15.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 12.72 25.57 24.19 14.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -1.76 25.62 17.21 -0.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 20.99 1.47 10.82 21.68


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้