สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THRE บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.74 1.79 / 0.30 41.31 2.08 3,709.19 7,334.09
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 พ.ย. 2563 17:54   แจ้งการครบวาระของกรรมการ
11 พ.ย. 2563 08:33   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 08:33   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 08:32   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
09 ต.ค. 2563 17:02   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ THRE
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2660-6111, 0-2290-3111
เบอร์โทรสาร 0-2660-6100, 0-2290-3100
URL www.thaire.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/7/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/02/2536
ราคา IPO (บาท) 80.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.88 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.88 @ 15/10/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ครอบคลุมทั้งการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม ภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศ มีเพียงบางส่วนเป็นลูกค้าจากตลาดต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มิ.ย. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.60% 4,545 51.49% 4,638
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 48.50% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.75% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 6.10 5.36 7.31
  20 วัน 35.94 29.89 32.19
  60 วัน 65.71 43.18 35.59
  120 วัน 104.71 75.90 82.50
  YTD 35.94 30.34 29.69
  P/E (X) 41.31 20.40 30.34
  P/BV (X) 2.08 1.45 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.41 0.21 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C 1,987,104,436 47.14
  2. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 133,658,535 3.17
  3. นาย วชิระ ทยานาราพร 132,000,000 3.13
  4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 127,069,996 3.01
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 119,440,882 2.83
  6. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 95,016,700 2.25
  7. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 64,141,919 1.52
  8. พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ 62,072,400 1.47
  9. นาย กีรติ พานิชชีวะ 43,161,179 1.02
  10. นาย เชวง ประพิณวงศ์ 37,200,000 0.88

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
  2. นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย จันดราน รัตนาสวามิ รองประธานกรรมการ
  4. นาย โกบีเนธ อาวิน อัทธพัน กรรมการ
  5. นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการ
  6. นาย กีรติ พานิชชีวะ กรรมการ
  7. นาย ชนินทร์ รุนสำราญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. พจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สาระ ล่ำซำ กรรมการอิสระ
  10. นาง ฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. น.ส. อาดา อิงคะวณิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,214.99  4,214.99  4,214.99 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,334.09  5,395.19  2,739.75 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.74  1.28  0.65 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.84  0.84  0.87 
  P/BV (X) 2.08  1.53  0.75 
  P/E (X) 41.31  30.39  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 18.03  113.37  14.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 120.07  19.97  1.83 
  Beta 0.87  0.83  0.69 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 35.94  96.92  -25.29 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักสำรองต่างๆ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.05 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 333.28 185.34 184.60 446.27 394.50
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 242.77 244.59 248.74 251.86 264.13
  เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 1,151.11 1,871.67 1,484.68 2,039.16 1,976.20
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ - - - - -
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 2.59 3.77 6.23 2.92 12.47
  รวมสินทรัพย์ 7,296.06 8,896.19 7,812.61 9,842.24 12,395.08
  สำรองเบี้ยประกันภัย 1,426.79 1,516.10 1,275.48 1,812.73 1,936.74
  สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย 1,271.61 1,789.95 1,577.88 1,792.14 1,674.50
  เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 144.73 607.73 406.24 600.59 838.05
  รวมหนี้สิน 3,772.59 5,218.39 4,263.32 6,222.40 7,528.77
  ทุนจดทะเบียน 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -109.31 -339.31 -322.38 -442.30 785.82
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,523.47 3,676.21 3,549.29 3,619.85 4,866.31
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 2,740.41 2,709.93 3,608.82 3,359.41 3,171.44
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 2,833.25 3,163.05 4,219.23 4,115.75 3,767.48
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 101.36 191.34 275.17 61.38 166.38
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 143.58 135.84 187.47 199.80 198.52
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 182.18 127.53 163.55 -688.05 272.28
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 161.43 109.02 125.13 -1,011.84 -111.15
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.03 0.03 -0.24 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 179.03 -241.80 -229.83 288.56 46.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -28.45 -16.70 -29.41 -20.65 -39.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1.72 -3.75 -3.75 -216.13 -440.10
  เงินสดสุทธิ 148.67 -260.93 -261.67 51.77 -439.19
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.93 -10.88 3.49 -23.85
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.70 -3.17 1.85 -6.19
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.07 1.42 1.20 1.72
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.52 0.41 0.48 0.34
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.17 3.42 2.93 -26.88

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 1.12 8.24 7.42 5.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -10.43 5.46 2.51 9.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 5.70 -11.89 -6.18 0.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 48.07 N/A N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น