สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TCC บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.20 0.29 / 0.12 N/A 0.33 639.71 255.88 370.80 -4.90 -168.03
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ก.ย. 2563 19:44   แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W3 ครั้งที่ 32 วันที่ 30 กันยายน 2563
15 ก.ย. 2563 19:44   แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W4 ครั้งที่ 28 วันที่ 30 กันยายน 2563
13 ส.ค. 2563 17:51   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TCC-W5 (F53-5)
13 ส.ค. 2563 17:50   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 17:50   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2685-3600
เบอร์โทรสาร 0-2685-3607
URL www.thaicapital.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/8/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/04/2534
ราคา IPO (บาท) 68.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 26/08/2553

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 22/09/2551
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานในบริษัทต่างๆ (Holding Company)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มิ.ย. 2563 19 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  59.33% 3,162 59.04% 3,688
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.93% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.27% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 5.26 4.05 4.57
  20 วัน - 6.47 3.24
  60 วัน -13.04 -3.53 -7.33
  120 วัน 25.00 -5.35 1.69
  YTD -13.04 9.78 6.63
  P/E (X) N/A 32.41 22.11
  P/BV (X) 0.33 1.41 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.39 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย 161,641,758 12.63
  2. น.ส. พรพิน ชัยวิกรัย 114,470,000 8.95
  3. น.ส. วิไล เจริญวิทู 104,400,000 8.16
  4. น.ส. โสพิน ชัยวิกรัย 74,290,000 5.81
  5. นาย ราไชฑศวรรน์ เหล่าถาวรวงศ์ 64,000,000 5.00
  6. น.ส. ณัฐสุรีย์ เลิศชัยรัตน์ 62,700,000 4.90
  7. น.ส. นันทนา จิตต์ศรีสุนันท์ 61,100,000 4.78
  8. น.ส. สุพรรณี ไชยกุลวัฒนา 58,790,000 4.60
  9. DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM 37,000,000 2.89
  10. นาย ปราโมทย์ พงศ์วรกร 30,100,000 2.35

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย เจริญชัย ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ
  4. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ
  5. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  6. นาย กำพล พัฒนาอนุกูล กรรมการ
  7. นาย ทรงยศ นพปราชญ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,279.42  1,279.42  1,279.42 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 255.88  294.27  524.56 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.20  0.23  0.41 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.60  0.62  0.63 
  P/BV (X) 0.33  0.37  0.65 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 12.91  60.65  167.96 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.19  1.12  5.80 
  Beta 0.37  0.39  0.28 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -13.04  -43.90  -28.07 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 35.68 7.09 29.64 13.41 39.40
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 63.62 84.98 108.03 109.95 224.51
  สินค้าคงเหลือ 92.04 137.44 71.75 116.45 137.57
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 195.72 235.73 213.92 246.08 404.87
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 703.52 712.45 706.80 717.81 715.94
  รวมสินทรัพย์ 921.30 961.58 932.91 978.15 1,141.36
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 63.75 62.25 68.53 90.65 39.72
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 51.48 96.51 66.32 76.06 299.65
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4.53 - 0.17 0.02 0.09
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 123.71 166.11 142.59 173.63 340.45
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 26.89 6.59 7.44 3.70 3.16
  รวมหนี้สิน 150.60 172.70 150.02 177.33 343.61
  ทุนจดทะเบียน 954.36 954.36 954.35 954.35 905.15
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 639.71 639.71 639.71 639.71 639.71
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 197.49 197.49 197.49 197.49 197.49
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -58.75 -40.65 -46.37 -29.74 -33.82
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 770.70 788.88 782.88 800.81 797.75
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 230.69 366.80 705.29 1,327.66 1,293.93
  รายได้อื่น 0.68 1.41 2.79 8.49 9.48
  รวมรายได้ 231.37 368.21 708.07 1,336.15 1,303.42
  ต้นทุนขาย 182.09 315.65 604.47 1,190.08 1,172.23
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 59.49 59.02 112.15 128.33 189.21
  รวมค่าใช้จ่าย 241.58 374.67 716.62 1,318.41 1,361.44
  EBITDA -4.90 -0.55 2.15 31.73 -43.09
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5.31 5.91 10.70 13.98 14.94
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -10.21 -6.46 -8.55 17.74 -58.03
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -11.05 -10.01 -15.73 4.08 -60.42
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3.98 21.22 34.41 -62.82 143.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.92 0.44 4.90 -12.40 -276.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.94 -26.95 -21.77 50.25 39.63
  เงินสดสุทธิ 5.84 -5.29 17.54 -24.97 -93.55
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.58 1.42 1.50 1.42
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.15 -2.31 -1.99 0.51
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.31 -0.76 -0.89 1.67
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.22 0.19 0.22
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.61 0.94 0.74 1.26
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.07 13.94 14.29 10.36
  EBIT Margin (%) -4.41 -1.75 -1.21 1.33
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -4.78 -2.72 -2.22 0.31

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -37.11 -46.65 -46.88 2.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -42.31 -48.38 -49.21 1.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -37.16 -47.14 -47.01 2.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -35.52 -44.67 -45.64 -3.16
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.66 6.53 6.47 7.94
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 47.65 55.93 56.40 45.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.10 5.54 6.42 9.37
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 88.94 65.88 56.82 38.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.36 4.72 8.49 6.34
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 57.36 77.41 42.99 57.61
  วงจรเงินสด (วัน) 79.23 44.40 70.24 27.31


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TCC-W3, TCC-W4, TCC-W5

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น