สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SVI บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.80 6.15 / 1.75 20.37 3.17 2,266.75 13,147.15 19,758.00 954.85 18.06
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ม.ค. 2564 13:17   แจ้งการเกษียณอายุของรองประธานฝ่ายสนับสนุน
11 พ.ย. 2563 18:05   จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
11 พ.ย. 2563 18:04   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 18:04   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 18:03   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2105-0456
เบอร์โทรสาร 0-2105-0466
URL www.svi.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/8/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/09/2532
ราคา IPO (บาท) 185.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/05/2550

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 20/09/2543
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronics Manufacturing Service?EMS) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design House) โดยบริษัทฯ เริ่มดำเนินงานจากการรับจ้างประกอบแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาเมื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เป็นการมุ่งเน้นด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Turnkey Box-Build) และการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทงานระบบ (System-Build)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 ก.พ. 2563 11 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
18.70% 5,127 44.74% 7,149
การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.43% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.69% (ณ วันที่ 26/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 19.83 29.29 20.61
20 วัน 30.63 49.42 28.34
60 วัน 11.54 -54.33 -10.94
120 วัน 76.83 -58.64 56.74
YTD 35.51 15.29 29.83
P/E (X) 20.37 92.75 30.19
P/BV (X) 3.17 8.33 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.28 0.88 1.42

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ก.พ. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ 1,561,944,732 68.91
2. EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED. 166,752,400 7.36
3. บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 113,539,400 5.01
4. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 38,700,000 1.71
5. นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 21,913,200 0.97
6. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 21,630,971 0.95
7. UBS AG SINGAPORE BRANCH 14,681,142 0.65

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการ
4. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ
5. นาย ตรีขวัญ บุนนาค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาง ประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,266.75  2,266.75  2,266.75 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,147.15  9,701.69  8,160.30 
ราคา (บาท/หุ้น) 5.80  4.28  3.60 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.83  1.83  3.56 
P/BV (X) 3.17  2.34  1.01 
P/E (X) 20.37  15.03  14.02 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.26  87.63  46.11 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 104.47  33.39  20.18 
Beta 0.66  0.65  0.85 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 35.51  18.89  -26.23 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 33.24  45.05  3.08 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 6.77  7.94 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1.9282 บาท 30 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.11 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.083 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 439.61 695.08 865.67 344.07 709.82
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,940.73 3,393.66 3,097.17 3,909.00 2,800.79
สินค้าคงเหลือ 3,438.18 3,790.18 3,158.78 4,381.89 2,793.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,440.32 9,975.53 8,954.87 10,422.87 8,857.57
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,004.12 1,962.79 1,911.98 1,994.34 2,127.34
รวมสินทรัพย์ 10,991.05 12,392.74 11,333.38 12,904.89 11,312.90
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,039.30 983.03 1,220.47 244.98 127.10
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,642.73 2,998.63 2,953.69 4,126.19 2,818.04
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 687.06 17.38 587.03 19.54 23.93
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,464.84 4,091.13 5,061.05 4,547.14 3,152.08
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,585.62 646.13 2,805.44 717.25 915.65
รวมหนี้สิน 7,050.46 4,737.26 7,866.49 5,264.39 4,067.73
ทุนจดทะเบียน 2,312.04 2,296.75 2,296.75 2,296.75 2,296.75
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,266.75 2,266.75 2,266.75 2,265.75 2,265.75
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 90.20 90.20 90.20 86.76 86.76
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 29.80 29.50 29.80 28.61 25.93
กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,148.64 5,775.69 1,618.12 5,679.26 5,056.84
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 499.45 499.45 499.45 424.38 225.24
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,940.59 7,655.48 3,466.89 7,640.50 7,245.17
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 11,584.19 11,792.13 14,961.54 15,609.55 12,425.63
รายได้อื่น 233.27 217.98 280.62 182.38 255.94
รวมรายได้ 11,817.46 12,010.10 15,242.17 15,791.92 12,681.57
ต้นทุนขาย 10,601.72 10,992.59 14,013.15 14,233.35 11,426.68
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 498.23 552.70 706.14 680.76 669.60
รวมค่าใช้จ่าย 11,099.95 11,581.38 14,764.70 14,914.12 12,129.87
EBITDA 954.85 694.42 833.43 1,206.73 858.15
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 237.34 265.70 355.96 328.92 306.45
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 717.52 428.72 477.47 877.81 551.71
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 584.65 343.22 371.69 802.86 491.32
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.27 0.16 0.17 0.37 0.22
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 205.50 542.16 1,688.45 -337.72 -150.64
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 797.42 -486.40 -296.66 428.97 133.34
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,459.21 372.76 -811.86 -436.33 -349.29
เงินสดสุทธิ -456.28 428.52 579.92 -345.09 -366.59
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.54 2.44 1.77 2.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.57 7.31 6.69 10.79
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.55 5.19 3.94 7.25
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.79 0.62 2.27 0.69
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.29 1.33 1.26 1.30
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.48 6.78 6.34 8.82
EBIT Margin (%) 6.07 3.57 3.13 5.56
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.95 2.86 2.44 5.08

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -1.76 5.69 -4.15 25.62
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -3.56 8.30 -1.55 24.56
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -1.60 6.31 -3.48 24.53
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.16 8.91 -1.00 22.95
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 70.34 -42.13 -53.70 63.41

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.02 4.67 4.27 4.65
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 90.73 78.19 85.46 78.45
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.77 3.84 3.72 3.97
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 96.84 94.95 98.21 92.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.10 4.48 3.96 4.10
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 88.98 81.39 92.20 89.04
วงจรเงินสด (วัน) 98.59 91.75 91.46 81.41


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น