สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
STHAI บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET
CG Report:   -
NC 29 ส.ค. 2556
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.01 - - - 816.93 - - 224.15 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ก.ค. 2564 13:10   การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
13 ก.ค. 2564 17:32   ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
08 ก.ค. 2564 09:08   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่อนุมัติตามที่เสนอ)
07 ก.ค. 2564 19:32   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
06 ก.ค. 2564 19:39   ชี้แจงข้อมูลกรณีรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้องเลขที่ 608 ชั้นที่ 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2511-6040-45
เบอร์โทรสาร 0-2511-6040-6049
URL www.shunthaiglove.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/5/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/08/2545
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 17/07/2563

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/01/2547
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์เป็นหลัก นอกนั้นเพื่อใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ผลิตภายใต้เครื่องหมายทางการค้าของลูกค้า และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 เม.ย. 2564 04 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  69.16% 1,628 74.47% 1,207
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.05% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.44% (ณ วันที่ 23/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 มิ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 132,896,582 8.13
  2. MISS CHUN-CHING TENG 102,760,138 6.29
  3. น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม 82,136,428 5.03
  4. MISS TENG CHUN-YU 79,718,485 4.88
  5. MR. HSUN-MIN YANG 62,026,817 3.80
  6. นาย คณพศ นิจสิริภัช 51,114,070 3.13
  7. นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์ 38,454,384 2.35
  8. นาย ภัชริ นิจสิริภัช 37,098,033 2.27
  9. นาย พลภัทร นิจสิริภัช 30,624,574 1.87
  10. นาย พิทยุตม์ ตั้งสัจจะธรรม 26,168,274 1.60

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ศิรสิทธิ์ พศวัตร กรรมการ
  4. นาย ชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการ
  5. Ms. CHUN CHING TENG กรรมการ
  6. นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,633.86  1,633.86  15,982.48 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.01  0.01  0.01 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.82  0.62  0.07 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  31.27 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.30 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  -88.87 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล อัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.098 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 609.17 74.01 472.28
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 102.28 95.45 48.26
  สินค้าคงเหลือ 109.31 106.52 98.63
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 821.15 276.38 619.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 456.93 462.06 465.63
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 820.46 797.74 815.34
  รวมสินทรัพย์ 1,641.60 1,074.12 1,434.90
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 2.28 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 153.95 143.10 154.80
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 244.91 153.48 203.50
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11.93 12.33 11.76
  รวมหนี้สิน 256.84 165.81 215.25
  ทุนจดทะเบียน 816.93 19,978.10 816.93
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 816.93 15,982.48 816.93
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - -13,756.11 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 492.54 -1,402.77 325.43
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 23.95 23.95 23.95
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,333.42 847.54 1,166.31
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 51.35 60.77 53.34
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 458.07 187.79 1,182.66
  รายได้อื่น 1.30 0.36 3.21
  รวมรายได้ 459.38 188.15 1,185.87
  ต้นทุน 231.17 163.45 763.06
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 22.14 22.16 80.61
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 253.31 184.68 844.61
  EBITDA 224.15 21.09 409.26
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 16.73 16.61 65.18
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 207.42 4.48 344.09
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 167.10 6.67 325.82
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.00 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 155.78 0.42 447.03
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -18.87 -7.80 -51.66
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.03 3.84 1.37
  เงินสดสุทธิ 136.89 -3.54 396.74
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.35 1.80 3.04 2.17
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 44.59 -21.55 32.47 -23.13
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 40.29 -18.48 28.61 -20.66
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.19 0.18 0.18 0.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.07 0.58 0.99 0.60
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 49.53 12.96 35.48 1.18
  EBIT Margin (%) 45.15 2.38 29.02 -34.49
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 35.94 2.27 26.65 -34.51

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 143.92 5.97 78.49 -12.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 41.43 -4.42 16.54 -6.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 144.15 5.46 78.11 -12.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 37.17 -1.16 11.47 -1.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 2,407.19 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 14.70 6.20 19.42 7.10
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 24.84 58.87 18.80 51.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.70 5.70 7.37 6.02
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 47.41 64.05 49.54 60.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.59 5.00 5.58 6.07
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 65.25 72.98 65.39 60.10
  วงจรเงินสด (วัน) 6.99 49.93 2.94 51.96


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  NP 04 ก.ย. 2561 -
  SP 03 เม.ย. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้