สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET100
CG Report:   *
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.10 21.10 / 9.65 13.41 1.20 1,525.11 16,928.68 46,319.71 1,006.30 18.58
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ก.ย. 2563 17:56   สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ STEC
24 ก.ย. 2563 17:41   การซื้อกิจการบริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
24 ก.ย. 2563 17:01   ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา
17 ก.ย. 2563 08:34   การจองและซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 2563 08:18   ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 จ.หนองคาย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 29-30, 32/59-60 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2260-1321-2
เบอร์โทรสาร 0-2260-1339, 0-2258-3436
URL www.stecon.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 00/0/1962 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/08/2535
ราคา IPO (บาท) 118.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 09/08/2545

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภททั้งงานโยธาและ งานเครื่องกล เช่น งานด้านระบบสาธารณูปโภค งานด้านอาคาร งานด้านพลังงาน งานด้านอุตสาหกรรม และ งานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มิ.ย. 2563 20 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  65.17% 20,474 75.06% 15,363
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 18.77% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.46% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.72 -3.30 -3.96
  20 วัน -14.62 -8.88 -9.85
  60 วัน -26.49 -15.03 -21.42
  120 วัน 3.74 -16.74 -14.03
  YTD -21.83 -3.28 -1.00
  P/E (X) 13.41 34.43 21.38
  P/BV (X) 1.20 0.92 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.46 0.20 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด 234,086,788 15.35
  2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 168,398,900 11.04
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 123,899,233 8.12
  4. นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต 63,479,596 4.16
  5. บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด 45,902,841 3.01
  6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 36,001,206 2.36
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 34,709,183 2.28
  8. นาง ณิศนาถ อนันตชัย 29,632,242 1.94
  9. นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล 25,457,142 1.67
  10. นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ 25,457,142 1.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการ
  5. นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กรรมการ
  6. พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ
  7. นาย ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการอิสระ
  8. นาย ชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กรรมการอิสระ
  11. นาย สุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,525.11  1,525.11  1,525.11 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 16,928.68  21,656.51  31,112.17 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.10  14.20  20.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.26  8.96  6.77 
  P/BV (X) 1.20  1.58  3.01 
  P/E (X) 13.41  14.24  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 199.69  354.34  236.56 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 252.23  462.26  329.64 
  Beta 1.23  1.76  1.28 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -21.83  -30.39  -12.82 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.70  3.52  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.36  0.50  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.30 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.50 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 4,065.38 8,703.99 5,375.44 7,222.22 2,363.03
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,534.92 3,364.70 3,873.20 4,590.64 4,578.61
  สินค้าคงเหลือ 351.51 2,170.73 351.51 1,632.98 1,821.66
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,110.35 28,295.42 23,149.28 28,721.00 22,417.42
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,627.16 5,362.69 5,555.55 4,447.06 3,427.27
  รวมสินทรัพย์ 47,573.77 47,883.81 49,207.39 45,575.41 33,159.96
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 500.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 11,279.52 7,814.69 9,843.01 9,052.86 4,886.47
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 710.24 597.56 584.50 462.22 315.63
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 29,911.68 32,858.42 31,478.92 32,826.54 22,907.18
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,269.44 2,479.75 3,080.67 1,528.01 797.72
  รวมหนี้สิน 33,181.13 35,338.18 34,559.59 34,354.54 23,704.90
  ทุนจดทะเบียน 1,525.11 1,525.11 1,525.11 1,525.11 1,525.11
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,525.11 1,525.11 1,525.11 1,525.11 1,525.11
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,097.06 2,097.06 2,097.06 2,097.06 2,097.06
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 7,818.53 7,044.59 7,885.78 7,195.98 5,582.55
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 14,117.36 12,281.47 14,377.29 10,961.06 9,215.68
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 275.28 264.17 270.51 259.81 239.37
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 18,346.13 14,796.93 32,991.82 27,537.33 20,074.86
  รายได้อื่น 117.27 170.35 391.80 438.78 1,084.00
  รวมรายได้ 18,506.92 14,967.28 33,614.69 28,000.91 21,190.58
  ต้นทุนขาย 17,641.65 13,874.40 31,167.84 25,420.70 21,545.76
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 365.56 293.66 511.03 516.89 419.02
  รวมค่าใช้จ่าย 18,007.21 14,172.88 31,743.82 25,937.59 21,964.78
  EBITDA 1,006.30 1,156.25 2,642.33 2,677.28 -293.21
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 506.59 361.85 771.46 613.96 481.00
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 499.71 794.40 1,870.87 2,063.32 -774.21
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 390.28 611.16 1,483.64 1,616.86 -610.83
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.40 0.97 1.06 -0.40
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -190.10 1,662.90 226.20 9,173.29 5,863.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -327.39 894.95 -659.65 -3,418.37 -3,597.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -792.57 -1,076.08 -1,413.33 -895.74 -536.85
  เงินสดสุทธิ -1,310.07 1,481.77 -1,846.77 4,859.18 1,729.55
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.86 0.74 0.87
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.57 15.02 11.71 16.03
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.30 5.09 3.95 5.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.35 2.88 2.40 3.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.78 0.77 0.71 0.71
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 3.84 6.23 5.53 7.69
  EBIT Margin (%) 2.70 5.31 5.57 7.37
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.11 4.08 4.41 5.77

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 23.99 34.72 19.81 37.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 27.15 36.83 22.61 17.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 23.65 34.60 20.05 32.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 27.05 36.76 22.39 18.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -36.14 2.32 -8.24 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12.39 7.54 7.80 6.01
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 29.46 48.41 46.82 60.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 27.70 14.66 31.41 14.72
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 13.18 24.90 11.62 24.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.66 4.62 3.30 3.65
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 99.75 79.05 110.64 100.07
  วงจรเงินสด (วัน) -57.11 -5.74 -52.20 -14.50


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
    * บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วย
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น