สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 04 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
14.80 15.70 / 9.45 9.81 1.21 287.78 4,259.10 8,941.49 300.59 9.28
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 มิ.ย. 2564 12:31   การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 มิ.ย. 2564 18:31   มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
11 มิ.ย. 2564 18:24   การลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและบริหารโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์
27 พ.ค. 2564 18:22   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
25 พ.ค. 2564 17:05   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 27 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ 0-2108-0360-6
เบอร์โทรสาร 0-2108-0367-8
URL http://www.sncformer.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/10/2547
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สำหรับยานพาหนะ และเครื่องทำความเย็น รับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย ทำความเย็น ซ่อมและผลิตแม่พิมพ์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 มี.ค. 2564 02 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  57.44% 5,476 58.82% 5,084
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.89% (ณ วันที่ 04/08/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.09% (ณ วันที่ 04/08/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.78 4.45 2.23
  20 วัน 2.07 -4.40 4.22
  60 วัน 0.68 2.36 3.11
  120 วัน 17.46 12.26 12.68
  YTD 23.33 14.00 15.63
  P/E (X) 9.81 29.16 29.18
  P/BV (X) 1.21 2.73 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.46 0.98 1.34

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 31.62
  2. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล 16,586,622 5.76
  3. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 14,380,000 5.00
  4. น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 10,026,000 3.48
  5. นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย 9,061,300 3.15
  6. น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย 6,710,000 2.33
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,224,345 2.16
  8. นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 4,020,000 1.40
  9. นาย สกล งามเลิศชัย 2,500,000 0.87
  10. น.ส. อรอุบล ชมเดช 2,000,000 0.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการ
  4. น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล กรรมการ
  5. นาย อภิชาต ทองอยู่ กรรมการ
  6. นาย ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ
  7. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ กรรมการอิสระ
  9. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาง ชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. พล.ต.ท. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ กรรมการอิสระ
  12. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ
  13. นาย สมใจ เชาว์พานิช กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  04 ส.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 287.78  287.78  287.78 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,259.10  3,453.33  2,877.77 
  ราคา (บาท/หุ้น) 14.80  12.00  10.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.21  11.51  11.05 
  P/BV (X) 1.21  1.04  0.90 
  P/E (X) 9.81  10.47  3.80 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 41.25  37.16  25.25 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 11.57  4.42  3.90 
  Beta 0.35  0.52  -0.09 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 23.33  20.00  -25.93 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.07  7.08  10.00 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.50  0.61  0.38 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.40 บาท 27 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.35 บาท 28 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.35 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.50 บาท 30 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.50 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.50 บาท 31 ส.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,234.01 1,612.85 1,235.03 836.77 879.62
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,079.84 1,655.01 1,099.89 889.28 881.70
  สินค้าคงเหลือ 1,802.25 1,073.23 1,408.24 546.92 261.97
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,252.78 4,592.11 3,887.18 2,434.67 2,167.20
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,567.46 2,764.33 3,174.36 2,630.92 2,259.13
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,178.19 3,416.32 3,882.56 2,962.21 2,653.51
  รวมสินทรัพย์ 9,430.97 8,008.44 7,769.74 5,396.88 4,820.71
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 890.00 710.00 710.00 169.00 123.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,419.23 2,823.13 2,294.63 1,512.00 1,116.36
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 266.73 126.30 202.18 45.07 265.52
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,783.66 3,793.81 3,277.55 1,833.95 1,552.99
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,020.48 804.66 914.01 165.17 307.78
  รวมหนี้สิน 5,804.15 4,598.48 4,191.57 1,999.12 1,860.77
  ทุนจดทะเบียน 400.00 287.78 287.78 287.78 287.78
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 287.78 287.78 287.78 287.78 287.78
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,213.60 1,213.60 1,213.60 1,213.60 1,213.60
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,006.74 1,744.32 1,985.71 1,724.27 1,287.59
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 6.46 -3.05 -4.41 - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 11.08 - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,514.58 3,242.64 3,482.67 3,225.65 2,788.96
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 112.25 167.32 95.50 172.11 170.97
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,594.04 2,354.91 8,960.52 6,625.58 6,498.90
  รายได้อื่น 14.50 18.42 119.84 89.31 131.18
  รวมรายได้ 3,609.02 2,374.47 9,088.72 6,720.62 6,635.07
  ต้นทุน 3,270.73 2,106.45 8,166.21 5,936.92 5,628.05
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 148.94 125.82 415.88 406.10 409.23
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,425.78 2,238.20 8,612.50 6,391.08 6,098.88
  EBITDA 300.59 230.82 893.27 1,141.25 818.94
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 117.35 98.77 421.27 302.78 305.74
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 183.23 132.05 472.00 838.47 513.20
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 148.27 121.58 407.67 722.11 430.70
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.52 0.42 1.42 2.51 1.50
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 47.79 57.38 618.45 476.87 1,116.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -408.25 -236.90 -1,129.66 98.88 -229.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 357.33 945.97 908.29 -618.60 -511.95
  เงินสดสุทธิ -3.12 766.45 397.07 -42.86 374.24
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.10 1.21 1.19 1.33
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.86 22.42 12.15 24.01
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.00 11.55 7.17 16.41
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.60 1.35 1.17 0.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.18 1.03 1.38 1.32
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.00 10.55 8.86 10.39
  EBIT Margin (%) 5.08 5.56 5.19 12.48
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.13 5.27 4.54 10.81

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 52.62 15.94 35.24 1.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 55.27 19.99 37.55 5.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 51.99 14.91 35.24 1.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 53.06 19.17 34.76 4.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 21.95 -26.42 -43.55 67.66

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.72 4.49 9.01 7.48
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.86 81.29 40.51 48.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.49 7.86 8.35 14.68
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 56.24 46.42 43.69 24.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.03 2.55 4.29 4.52
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 120.64 143.05 85.07 80.80
  วงจรเงินสด (วัน) -0.53 -15.34 -0.86 -7.15


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้