สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.00 3.18 / 0.58 N/A 2.01 836.48 2,509.44 3,894.75 164.19 15.04
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ส.ค. 2563 12:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข)
07 ส.ค. 2563 08:19   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
06 ส.ค. 2563 18:03   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
06 ส.ค. 2563 18:03   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
06 ส.ค. 2563 18:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3525-8555
เบอร์โทรสาร 0-3522-1778
URL www.starsmicro.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/12/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/09/2552
ราคา IPO (บาท) 4.95 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.00 @ 17/05/2559

  ลักษณะธุรกิจ
  รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  79.05% 3,541 70.16% 3,603
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.02% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.14% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 10.29 2.17 13.56
  20 วัน 16.28 -0.92 22.77
  60 วัน 129.01 5.92 144.79
  120 วัน 341.18 26.60 265.63
  YTD 156.41 28.70 224.73
  P/E (X) N/A 42.20 21.38
  P/BV (X) 2.01 3.18 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.66 1.14 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 75,226,674 8.99
  2. นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล 58,342,900 6.97
  3. บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด 41,495,962 4.96
  4. น.ส. นันทิชา ไชยกุล 37,500,000 4.48
  5. น.ส. ลักษิกา ไชยกุล 37,000,000 4.42
  6. นาย สมนึก ไชยกุล 31,144,544 3.72
  7. น.ส. อรนุช ไชยกุล 30,430,000 3.64
  8. นาย เพชร ไวลิขิต 24,418,700 2.92
  9. น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต 23,827,200 2.85
  10. นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล 22,601,768 2.70

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประสาท ยูนิพันธุ์ ประธานกรรมการ (รักษาการ)
  2. นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย วิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  4. นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล กรรมการ
  5. นาย ยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการ
  6. นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 836.48  836.48  836.48 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,509.44  978.68  1,580.95 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.00  1.17  1.89 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.49  1.53  1.51 
  P/BV (X) 2.01  0.77  1.25 
  P/E (X) N/A  86.77  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 209.69  32.45  55.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 21.81  1.94  4.97 
  Beta 0.36  0.58  1.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 156.41  -38.10  -22.54 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 19.94 23.73 126.65 27.94 75.04
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 233.28 288.96 254.32 271.10 243.09
  สินค้าคงเหลือ 358.64 322.52 294.43 345.57 246.18
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 629.93 667.43 697.21 675.20 585.92
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,988.42 2,134.16 2,061.03 2,207.61 2,257.91
  รวมสินทรัพย์ 2,654.85 2,839.97 2,795.82 2,920.51 2,881.42
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 645.65 469.62 489.72 353.85 167.45
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 242.30 231.23 239.95 310.94 201.49
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 162.72 522.49 529.37 299.17 383.55
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,062.40 1,230.47 1,267.47 981.12 1,287.41
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 340.62 281.71 283.18 637.44 369.59
  รวมหนี้สิน 1,403.02 1,512.18 1,550.66 1,618.56 1,657.00
  ทุนจดทะเบียน 1,229.89 1,229.89 1,229.89 1,229.89 1,020.77
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 836.48 836.48 836.48 836.48 836.48
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 413.35 413.35 413.35 927.96 927.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.67 0.67 0.67 15.39 0.67
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -44.19 31.91 -50.18 -510.52 -585.00
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,249.60 1,325.70 1,243.61 1,297.88 1,221.86
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.23 2.10 1.56 4.08 2.56
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 882.94 971.14 1,783.14 1,765.66 1,853.76
  รายได้อื่น 13.95 16.93 36.20 45.65 47.70
  รวมรายได้ 896.89 988.07 1,819.34 1,811.31 1,901.46
  ต้นทุนขาย 725.49 802.93 1,543.37 1,435.68 1,781.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 143.06 132.06 266.39 238.27 280.22
  รวมค่าใช้จ่าย 868.55 934.99 1,809.76 1,678.58 2,381.21
  EBITDA 164.19 187.68 282.43 389.57 -95.45
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 135.84 134.60 272.84 256.84 384.30
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 28.35 53.08 9.58 132.73 -479.76
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 5.99 27.82 -39.37 70.42 -545.89
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.03 -0.05 0.08 -0.65
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 141.91 113.99 258.80 270.00 406.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -79.40 -79.31 -133.49 -174.42 -469.83
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -169.22 -38.90 -26.59 -142.68 127.47
  เงินสดสุทธิ -106.71 -4.21 98.71 -47.10 64.14
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.59 0.54 0.55 0.69
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -4.75 6.22 -3.10 5.59
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.55 4.63 0.34 4.58
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.12 1.14 1.25 1.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.63 0.70 0.64 0.62
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.83 17.32 13.45 18.69
  EBIT Margin (%) 3.16 5.37 0.53 7.33
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.67 2.82 -2.16 3.89

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -9.08 24.28 0.99 -4.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -9.65 27.27 7.50 -19.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -9.23 23.40 0.44 -4.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.11 25.16 7.82 -29.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -78.48 51.59 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.49 7.46 6.79 6.87
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 56.23 48.91 53.77 53.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.30 4.88 4.82 4.85
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 84.80 74.74 75.68 75.22
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.19 6.63 5.60 5.60
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 58.95 55.07 65.14 65.14
  วงจรเงินสด (วัน) 82.08 68.58 64.31 63.23


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น