สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET100 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.64 1.24 / 0.52 4.70 0.27 15,903.13 9,512.15 82,557.94 1,425.74 19.04
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ก.ย. 2563 08:26   การลงทุนในบริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
26 ส.ค. 2563 12:47   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
18 ส.ค. 2563 08:51   แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
18 ส.ค. 2563 07:49   การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พีเคแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
17 ส.ค. 2563 08:20   แจ้งการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2027-7888
เบอร์โทรสาร 0-2109-5479
URL http://www.sansiri.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/09/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/07/2539
ราคา IPO (บาท) 63.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์เอกเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.07 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 4.28 : ใหม่ 1.07 @ 10/10/2554

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจเพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง 2. ธุรกิจเพื่อให้เช่าอาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิการเช่า และธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็นธุรกิจบริหารงานขายโครงการ ธุรกิจนายหน้า และบริการด้านการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  73.19% 44,061 72.39% 43,162
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 19.47% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 39.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.73% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.48 -1.39 -1.65
  20 วัน -11.11 -5.29 -6.15
  60 วัน -20.00 -11.10 -14.49
  120 วัน 18.52 -4.12 -1.78
  YTD -41.28 -16.88 -25.64
  P/E (X) 4.70 13.11 21.38
  P/BV (X) 0.27 1.04 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.31 0.13 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,168,424,080 7.86
  2. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 963,267,873 6.48
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 703,306,040 4.73
  4. นาย เศรษฐา ทวีสิน 661,002,734 4.45
  5. นาย วันจักร์ บุรณศิริ 525,469,201 3.54
  6. นาย อภิชาติ จูตระกูล 306,900,000 2.06
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 299,075,498 2.01
  8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 198,246,533 1.33
  9. N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR 194,000,000 1.31
  10. นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี 182,968,300 1.23

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ
  2. นาย เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. นาย เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย วันจักร์ บุรณศิริ กรรมการ
  5. นาย ธงชัย จิรอลงกรณ์ กรรมการ
  6. นาย วิชญา จาติกวณิช กรรมการ
  7. นาย อุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการ
  8. นาย ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ
  9. นาย พรทัต อมตวิวัฒน์ กรรมการอิสระ
  10. นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย วีระนันท์ ชื่นสุวรรณ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 14,862.73  14,862.73  14,862.73 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,512.15  16,200.38  17,538.03 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.64  1.09  1.18 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.33  2.11  2.01 
  P/BV (X) 0.27  0.52  0.58 
  P/E (X) 4.70  7.06  9.68 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 79.66  45.58  113.25 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 53.05  37.12  118.01 
  Beta 1.09  0.90  0.81 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -41.28  -7.63  -45.87 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 11.89  11.31  10.18 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.42  0.66  0.92 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.06 บาท 12 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.02 บาท 10 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.08 บาท 14 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.04 บาท 12 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.07 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 3,806.33 4,788.72 2,131.83 3,932.61 2,977.57
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,966.15 2,127.54 1,969.97 121.68 156.86
  สินค้าคงเหลือ 64,100.58 65,015.64 62,843.67 56,305.39 43,384.46
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 76,839.69 80,486.91 74,582.96 70,741.84 54,222.27
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,339.27 3,303.54 2,663.19 1,975.24 1,950.33
  รวมสินทรัพย์ 111,524.26 107,088.04 108,336.02 95,356.74 80,149.70
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,740.00 7,382.10 5,513.89 6,250.00 2,400.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,845.50 1,642.66 2,192.66 1,675.65 1,563.49
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,141.78 15,871.00 11,621.76 12,384.64 19,140.44
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 23,166.65 33,674.34 28,240.18 29,125.22 30,499.76
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 52,662.53 43,727.24 48,221.00 35,379.13 19,172.11
  รวมหนี้สิน 75,829.18 77,401.58 76,461.18 64,504.34 49,671.87
  ทุนจดทะเบียน 16,224.13 16,224.13 16,224.13 16,224.13 19,251.14
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 15,903.13 15,903.13 15,903.13 15,903.13 15,903.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,295.63 2,295.63 2,295.63 2,295.63 2,295.63
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 59.08 58.59 59.08 57.11 51.53
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 13,249.00 12,801.86 14,185.60 13,260.87 12,443.12
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - 935.01 935.01 391.90 -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 34,672.14 29,683.55 30,943.38 30,848.33 30,507.26
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,022.94 2.91 931.47 4.06 -29.43
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 17,389.98 10,276.21 24,310.04 26,247.72 30,915.53
  รายได้อื่น 598.26 660.73 2,000.87 898.77 841.20
  รวมรายได้ 18,306.80 10,983.83 27,192.33 27,590.09 31,799.68
  ต้นทุนขาย 14,174.65 7,411.40 18,153.84 18,579.80 21,332.63
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,002.53 2,247.06 4,643.97 5,554.97 6,102.72
  รวมค่าใช้จ่าย 17,263.50 9,795.58 23,359.65 24,444.93 27,788.68
  EBITDA 1,425.74 1,350.15 4,261.50 3,455.26 4,266.72
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 382.44 161.89 428.82 310.10 255.72
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,043.30 1,188.26 3,832.69 3,145.16 4,011.01
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 320.05 690.00 2,392.44 2,045.98 2,824.71
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.05 0.17 0.14 0.20
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,413.80 -6,826.84 -7,287.43 -5,807.14 1,936.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 970.16 -1,066.94 -1,112.30 -2,496.26 -4,021.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,693.13 8,805.69 6,702.38 9,333.00 1,531.30
  เงินสดสุทธิ 1,690.83 911.91 -1,697.35 1,029.60 -553.60
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.32 2.39 2.64 2.43
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.29 7.01 7.74 6.67
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.37 3.35 3.76 3.58
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.19 2.61 2.47 2.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.32 0.28 0.27 0.31
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.49 27.88 25.32 29.21
  EBIT Margin (%) 5.70 10.82 14.09 11.40
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.75 6.28 8.80 7.42

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 69.23 -1.39 -7.38 -15.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 91.25 0.57 -2.29 -12.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 66.67 -0.64 -1.44 -13.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 76.24 -1.93 -4.44 -12.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -53.62 7.90 16.93 -27.57

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 15.35 23.15 23.24 188.47
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 23.77 15.77 15.70 1.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.39 0.32 0.30 0.37
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 945.68 1,131.01 1,197.80 979.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.10 12.28 9.39 11.47
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 32.87 29.72 38.89 31.82
  วงจรเงินสด (วัน) 936.59 1,117.05 1,174.62 949.32


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น