สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SFP บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
135.00 169.00 / 120.00 N/A 1.90 210.00 2,835.00 3,176.92 -165.61 -8.42
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
31 ส.ค. 2563 17:05   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
11 ส.ค. 2563 17:16   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 17:16   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 17:16   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
03 ก.ค. 2563 17:09   แจ้งอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหม่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2287-7000
เบอร์โทรสาร 0-2670-0154
URL www.siamfood.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/12/1970 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/07/2528
ราคา IPO (บาท) 350.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 02/11/2530

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุงปลอดเชื้อ ผลไม้ตามฤดูกาล ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าที่สำคัญๆในต่างประเทศ และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ?SIAM FOOD?

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
28.73% 294 28.73% 301
การถือครองหุ้นต่างด้าว 19.89% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.06% (ณ วันที่ 24/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 2.82 2.96
20 วัน 0.37 6.94 5.98
60 วัน 7.14 6.95 14.53
120 วัน 12.50 -15.22 -6.76
YTD -20.12 -16.41 1.17
P/E (X) N/A 21.12 21.38
P/BV (X) 1.90 1.95 1.41
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.47 0.94

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 ธ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท พรรณธิอร จำกัด 14,877,767 70.85
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,047,155 4.99
3. DBS BANK LTD 1,045,850 4.98
4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 1,044,000 4.97
5. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 1,030,000 4.90
6. บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด 1,016,000 4.84
7. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 200,000 0.95

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
3. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
4. นาย ชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5. นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ
6. นาง ฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการ
7. นาง นิดดา ธีระวัฒนชัย กรรมการ
8. นาย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย อนันต์ ดาโลดม กรรมการอิสระ
10. พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
24 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 21.00  21.00  21.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,835.00  3,549.00  3,738.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 135.00  169.00  178.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 70.91  82.01  113.33 
P/BV (X) 1.90  2.06  1.57 
P/E (X) N/A  N/A  22.12 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05  4.93  0.14 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.01  0.80  0.03 
Beta 0.38  0.22  0.15 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.12  -5.06  -23.93 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  4.49 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.99 
นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 8.00 บาท 15 ก.พ. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 10.00 บาท 16 ก.พ. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2020)
นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/10/62 
-30/06/63) 
9M/2562 
(01/10/61 
-30/06/62) 
2562 
(01/10/61 
-30/09/62) 
2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/10/59 
-30/09/60) 
เงินสด 115.87 377.28 351.02 711.75 944.08
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 204.63 182.21 130.67 143.52 182.29
สินค้าคงเหลือ 503.27 665.78 412.07 471.58 392.19
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 873.47 1,253.31 926.32 1,551.48 1,545.73
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 567.76 592.19 591.26 600.67 639.58
รวมสินทรัพย์ 1,946.96 2,343.22 1,998.22 2,766.35 2,815.11
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 110.00 - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 116.48 166.60 91.05 106.51 161.67
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 358.63 282.78 169.78 303.68 312.23
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 99.16 103.88 106.27 82.80 78.68
รวมหนี้สิน 457.80 386.66 276.05 386.48 390.91
ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 360.81 360.81 360.81 360.81 360.81
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,083.42 1,543.78 1,310.03 1,952.87 1,993.96
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,489.16 1,956.56 1,722.17 2,379.87 2,424.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - 0.00 0.00 0.00
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/10/62 
-30/06/63) 
9M/2562 
(01/10/61 
-30/06/62) 
2562 
(01/10/61 
-30/09/62) 
2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/10/59 
-30/09/60) 
ยอดขายสุทธิ 1,514.49 1,520.72 1,917.81 2,376.06 3,510.53
รายได้อื่น 104.37 43.33 54.20 54.70 75.65
รวมรายได้ 1,675.82 1,628.95 2,042.02 2,636.31 3,761.66
ต้นทุนขาย 1,671.15 1,657.23 2,233.77 2,209.81 3,048.39
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 131.30 147.43 197.89 206.88 220.77
รวมค่าใช้จ่าย 1,879.24 1,838.05 2,473.47 2,490.75 3,311.70
EBITDA -165.61 -164.38 -375.97 219.80 527.90
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 37.81 44.72 55.48 74.24 77.94
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -203.42 -209.10 -431.45 145.56 449.96
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -225.95 -233.31 -467.06 168.98 384.55
กำไรต่อหุ้น (บาท) -10.76 -11.11 -22.24 8.05 18.31
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/10/62 
-30/06/63) 
9M/2562 
(01/10/61 
-30/06/62) 
2562 
(01/10/61 
-30/09/62) 
2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/10/59 
-30/09/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -295.30 -306.14 -279.86 -10.43 501.44
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -81.88 142.00 190.44 -110.83 246.66
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 142.04 -170.32 -271.31 -111.08 -325.59
เงินสดสุทธิ -235.14 -334.46 -360.72 -232.34 422.51
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.44 4.43 5.46 5.11
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -26.68 -12.69 -22.77 7.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -19.85 -10.98 -18.11 5.22
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.20 0.16 0.16
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.97 0.83 0.86 0.94
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -10.34 -8.98 -16.48 7.00
EBIT Margin (%) -12.14 -12.84 -21.13 5.52
อัตรากำไรสุทธิ (%) -13.48 -14.32 -22.87 6.41

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.41 -18.98 -19.29 -32.32
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.84 -0.11 1.08 -27.51
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.88 -22.57 -22.54 -29.92
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 2.24 -2.32 -0.69 -24.79
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -56.06

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.88 10.02 13.99 14.59
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36.93 36.44 26.09 25.02
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.85 3.22 5.06 5.12
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 94.92 113.40 72.19 71.34
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.88 10.82 22.61 16.48
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 22.98 33.73 16.14 22.15
วงจรเงินสด (วัน) 108.87 116.10 82.15 74.21


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น