สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.54 4.28 / 2.60 39.86 1.29 955.00 3,380.70 7,310.49 609.62 9.44
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ธ.ค. 2563 17:01   การลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
23 พ.ย. 2563 19:15   แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564
10 พ.ย. 2563 17:15   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 พ.ย. 2563 17:11   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 17:08   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 0-3848-1552-5
เบอร์โทรสาร 0-3848-1551
URL www.sahacogen.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/11/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/01/2547
ราคา IPO (บาท) 3.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1)/ 2562

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มิ.ย. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.42% 1,659 30.28% 1,495
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.07% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.01% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.57 0.10 1.71
  20 วัน 0.57 -3.33 -2.21
  60 วัน 1.72 -21.16 -16.77
  120 วัน -5.85 -13.45 -16.07
  YTD 1.14 -4.51 -3.50
  P/E (X) 39.86 40.34 30.34
  P/BV (X) 1.29 1.65 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.78 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 217,142,832 22.74
  2. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 142,255,960 14.90
  3. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 107,932,960 11.30
  4. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 89,975,000 9.42
  5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 74,624,730 7.81
  6. นาย สำเริง มนูญผล 44,745,900 4.69
  7. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 33,800,000 3.54
  8. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด 21,400,000 2.24
  9. นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 18,000,000 1.88
  10. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 17,929,700 1.88

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุจริต ปัจฉิมนันท์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย วิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย วรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ
  5. นาย วิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที กรรมการ
  6. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ
  7. นาย สุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ กรรมการ
  8. นาย สนทยา ทับขันต์ กรรมการ
  9. นาย บุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการอิสระ
  10. พล.ร.อ. อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระ
  11. นาย นพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย อมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 955.00  955.00  955.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,380.70  3,342.50  3,705.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.54  3.50  3.88 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.75  2.75  2.76 
  P/BV (X) 1.29  1.27  1.40 
  P/E (X) 39.86  39.41  21.96 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02  1.02  2.25 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.06  0.14  0.38 
  Beta 0.13  0.12  -0.05 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.14  -9.79  -11.42 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.72  1.74  3.09 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.69  0.69  0.68 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.061 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.12 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.15 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 32.39 40.04 136.12 75.30 77.68
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 563.74 587.84 572.16 593.30 558.09
  สินค้าคงเหลือ 232.98 267.70 239.19 252.57 243.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 897.02 972.73 997.89 960.41 918.24
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,336.48 5,673.59 5,574.65 5,845.95 6,146.05
  รวมสินทรัพย์ 6,588.02 6,826.40 6,745.23 6,981.78 7,159.13
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,014.00 886.00 1,106.00 606.00 209.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 285.87 301.16 283.20 500.82 484.95
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 611.85 554.87 567.18 542.55 720.38
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,945.97 1,801.69 1,990.84 1,700.62 1,546.40
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,938.18 2,317.59 2,031.78 2,595.08 2,997.21
  รวมหนี้สิน 3,884.15 4,119.28 4,022.62 4,295.70 4,543.60
  ทุนจดทะเบียน 955.00 955.00 - 955.00 955.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 955.00 955.00 955.00 955.00 955.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 285.45 285.45 285.45 285.45 285.45
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -31.80 - -31.80 -31.80
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,427.42 1,428.87 1,410.34 1,413.65 1,348.44
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,625.84 2,637.32 2,650.39 2,622.12 2,556.40
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 78.03 69.80 72.22 63.96 59.12
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 3,027.46 3,270.24 4,319.97 4,198.65 4,026.82
  รายได้อื่น 9.68 5.92 8.58 9.19 10.19
  รวมรายได้ 3,036.60 3,276.16 4,328.74 4,207.84 4,037.01
  ต้นทุนขาย 2,754.24 2,909.50 3,881.41 3,656.66 3,385.85
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 96.94 103.87 142.89 152.14 139.44
  รวมค่าใช้จ่าย 2,851.18 3,013.68 4,028.82 3,808.18 3,529.57
  EBITDA 609.62 630.45 795.54 910.11 952.16
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 424.20 367.96 495.62 510.45 444.73
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 185.43 262.49 299.92 399.66 507.44
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 75.33 129.82 139.31 215.06 299.35
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.14 0.15 0.23 0.31
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 512.96 256.19 426.37 710.12 900.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -159.78 -185.26 -206.86 -370.16 -760.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -456.91 -106.19 -158.68 -342.35 -252.33
  เงินสดสุทธิ -103.73 -35.26 60.82 -2.38 -112.64
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.46 0.54 0.50 0.56
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.22 6.46 5.28 8.31
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.32 4.99 4.37 5.65
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.48 1.56 1.52 1.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.61 0.63 0.63 0.60
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.02 11.03 10.15 12.91
  EBIT Margin (%) 6.11 8.01 6.93 9.50
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.48 3.96 3.22 5.11

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -7.42 5.65 2.89 4.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -5.34 8.70 6.15 8.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -7.31 5.54 2.87 4.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -5.39 8.02 5.79 7.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -41.98 -26.29 -35.22 -28.16

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.08 7.19 7.41 7.29
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.55 50.77 49.24 50.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 14.88 15.07 15.79 14.73
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 24.52 24.22 23.12 24.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.69 9.45 9.90 7.42
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.75 38.64 36.86 49.20
  วงจรเงินสด (วัน) 47.32 36.36 35.49 25.62


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น