สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SAWANG บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
12.60 14.40 / 3.50 N/A 0.77 240.00 302.40 324.98 -1.89 -27.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2563 17:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 17:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 17:11   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
06 ส.ค. 2563 13:06   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
05 ส.ค. 2563 17:03   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 307-307/1-4, 56, 305 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2266-5571, 0-2266-4422
เบอร์โทรสาร 0-2236-5271, 0-2237-7824
URL -
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/8/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/07/2534
ราคา IPO (บาท) 64.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 04/01/2548
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / อัญมณีและเครื่องประดับ
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีที่ทำด้วยทองคำและเนื้อเงิน และส่งออกอัญมณี ได้แก่ พลอยทับทิม และพลอยไพลิน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 ก.ค. 2563 01 เม.ย. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
22.83% 269 22.83% 264
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.40% (ณ วันที่ 23/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.42% (ณ วันที่ 23/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 7.69 7.21 10.20
20 วัน 6.78 5.66 9.76
60 วัน 8.62 12.87 16.56
120 วัน 228.12 211.19 165.94
YTD 31.94 56.13 64.90
P/E (X) N/A 113.89 21.68
P/BV (X) 0.77 0.46 1.42
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.07 0.90

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย เพทาย มณีไพโรจน์ 5,317,100 22.15
2. นาย มรกต มณีไพโรจน์ 4,908,600 20.45
3. นาย ไพฑูรย์ มณีไพโรจน์ 1,887,800 7.87
4. นาย ณัฐพล มณีไพโรจน์ 1,582,400 6.59
5. นาง ป้อมมณี มณีไพโรจน์ 1,578,000 6.58
6. นาย ธนพล มณีไพโรจน์ 1,100,000 4.58
7. นาย สมเชษฐ์ เจียรนัยศิลป์ 1,090,000 4.54
8. นาย คณิน มณีไพโรจน์ 1,000,000 4.17
9. นาง ศิริวรรณ สุริยประภาดิลก 1,000,000 4.17
10. น.ส. มินตรา มณีไพโรจน์ 1,000,000 4.17

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย มรกต มณีไพโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นาย เพทาย มณีไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย มานิต พงศกรกุลชาติ กรรมการ
4. นาง ป้อมมณี มณีไพโรจน์ กรรมการ
5. นาง รัตนาภรณ์ ชุณหรัศมิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นาย ธงชัย แสงรัตนเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาง อภิรภรณ์ วาสวกุล กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 24.00  24.00  24.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 302.40  229.20  266.40 
ราคา (บาท/หุ้น) 12.60  9.55  11.10 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 16.46  16.66  18.32 
P/BV (X) 0.77  0.57  0.61 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.84  0.29  0.38 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.01  0.00  0.00 
Beta 0.42  0.23  0.68 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 31.94  -13.96  -22.92 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย พรชัย กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
นาง สุวนีย์ กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
นาย ธนากร ฝักใฝ่ผล/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 6.37 12.51 7.48 33.63 50.33
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 11.87 13.38 10.35 4.73 49.60
สินค้าคงเหลือ 314.83 319.67 315.91 332.52 342.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 335.06 346.06 335.13 371.19 443.14
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 29.82 30.07 30.78 31.29 29.40
รวมสินทรัพย์ 423.90 435.37 425.17 461.49 532.08
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1.31 1.40 - 1.39 47.50
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2.12 1.83 1.55 2.56 47.92
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 26.83 25.36 25.80 25.14 27.38
รวมหนี้สิน 28.95 27.19 27.35 27.70 75.29
ทุนจดทะเบียน 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 62.05 62.05 62.05 62.05 62.05
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 92.90 106.12 95.77 131.74 154.73
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 394.95 408.17 397.82 433.79 456.78
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 53.68 42.81 87.46 108.61 119.41
รายได้อื่น 0.71 0.06 0.10 4.92 0.39
รวมรายได้ 54.39 42.88 87.55 113.54 119.79
ต้นทุนขาย 40.53 50.96 83.81 102.27 115.81
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 16.93 14.80 35.15 29.47 30.43
รวมค่าใช้จ่าย 57.46 68.48 124.17 137.38 151.97
EBITDA -1.89 -24.14 -33.95 -20.87 -28.65
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1.18 1.46 2.66 2.98 3.53
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -3.07 -25.61 -36.62 -23.84 -32.18
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -2.86 -25.58 -36.38 -24.03 -31.99
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.12 -1.07 -1.52 -1.00 -1.33
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -0.92 -20.90 -24.01 -12.06 -24.37
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.21 -0.19 -2.10 -4.72 -1.42
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - -
เงินสดสุทธิ -1.13 -21.09 -26.11 -16.78 -25.79
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 158.03 189.10 216.06 144.86
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.40 -8.75 -8.75 -5.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.28 -7.68 -8.26 -4.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.07 0.07 0.07 0.06
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23 0.19 0.20 0.23
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.50 -19.03 4.17 5.84
EBIT Margin (%) -5.64 -59.72 -41.82 -21.00
อัตรากำไรสุทธิ (%) -5.27 -59.66 -41.55 -21.17

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 25.39 -35.02 -19.48 -9.04
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -20.47 -16.18 -18.05 -11.69
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 26.85 -35.49 -22.88 -5.22
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -16.10 -13.36 -9.62 -9.60
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.79 2.51 11.60 4.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.88 145.55 31.46 91.28
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.23 0.28 0.26 0.30
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,578.12 1,295.83 1,412.01 1,203.95
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 54.29 3.80 120.48 4.18
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 6.72 96.06 3.03 87.24
วงจรเงินสด (วัน) 1,618.27 1,345.32 1,440.44 1,207.99


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น