สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SAMTEL บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.90 10.10 / 4.82 25.36 0.86 618.00 3,028.20 6,870.09 492.37 5.55
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ส.ค. 2563 17:38   แจ้งวันหยุดชดเชยตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563 (เทศกาลสงกรานต์)
11 ส.ค. 2563 17:28   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
11 ส.ค. 2563 17:27   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 17:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563 17:24   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารซอพแวร์ปาร์ค ชั้น 29, 99/7 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2502-6610, 0-2502-6088, 0-2502-6089
เบอร์โทรสาร 0-2502-6605
URL www.samtel.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/07/1986 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/07/2539
ราคา IPO (บาท) 96.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/01/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจ 3 สาย ดังนี้ 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT และ 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มิ.ย. 2563 19 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.30% 2,640 28.12% 2,394
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.78% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.80% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.21 -0.44 -1.86
  20 วัน -2.00 3.76 1.17
  60 วัน -8.41 -2.61 -2.40
  120 วัน -5.77 -14.83 -23.34
  YTD -38.36 -27.04 -24.42
  P/E (X) 25.36 17.85 22.11
  P/BV (X) 0.86 2.29 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.48 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 433,464,590 70.14
  2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 29,730,560 4.81
  3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 18,566,500 3.00
  4. กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 6,368,500 1.03
  5. นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 5,990,000 0.97
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,794,400 0.94
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,278,800 0.85
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,532,700 0.73
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 3,700,500 0.60
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 3,672,100 0.59

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย จง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย ขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ กรรมการ
  5. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ
  6. นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ
  7. น.ส. รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 618.00  618.00  618.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,028.20  4,913.10  4,573.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.90  7.95  7.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.68  5.92  5.79 
  P/BV (X) 0.86  1.34  1.28 
  P/E (X) 25.36  11.27  17.50 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.26  18.44  2.49 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.20  4.13  0.62 
  Beta 0.84  0.94  0.80 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -38.36  7.43  -41.73 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 10.61  6.29  4.46 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.66  0.78  0.78 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.32 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.20 บาท 11 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.35 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.15 บาท 12 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.18 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 447.35 391.58 389.14 324.28 590.79
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,539.28 1,882.55 2,705.77 1,634.67 1,569.78
  สินค้าคงเหลือ 311.61 129.96 110.90 152.05 330.12
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,608.13 7,572.10 7,296.42 5,430.78 5,228.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,004.61 1,678.32 1,249.18 2,154.43 2,811.44
  รวมสินทรัพย์ 7,801.50 10,019.27 9,454.47 8,944.20 9,283.57
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,651.80 2,479.40 3,040.27 2,215.64 1,861.27
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 297.98 816.16 767.45 867.04 513.16
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 400.00 753.94 404.03 752.93 1,682.25
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,917.00 6,123.62 5,452.98 5,099.13 5,500.44
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 398.22 203.78 215.84 166.93 250.42
  รวมหนี้สิน 4,315.22 6,327.40 5,668.81 5,266.06 5,750.86
  ทุนจดทะเบียน 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,238.86 1,238.86 1,238.86 1,238.86 1,238.86
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -695.79 -710.03 -737.58 -737.58 -710.03
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,351.18 2,570.90 2,650.51 2,557.01 2,408.46
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,512.26 3,717.73 3,811.59 3,703.85 3,555.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -25.98 -25.87 -25.93 -25.71 -22.58
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,770.92 5,246.71 9,073.52 7,679.30 6,948.89
  รายได้อื่น 26.28 24.16 34.83 31.82 33.08
  รวมรายได้ 2,797.21 5,270.88 9,108.35 7,711.12 6,981.96
  ต้นทุนขาย 2,549.79 4,571.51 7,783.80 6,564.31 5,997.16
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 285.42 335.25 655.52 611.16 626.76
  รวมค่าใช้จ่าย 2,840.34 4,964.28 8,636.05 7,230.94 6,633.58
  EBITDA 492.37 946.46 1,692.59 1,640.76 1,694.26
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 535.51 639.87 1,220.28 1,160.58 1,345.88
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -43.13 306.60 472.31 480.18 348.38
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -101.57 230.19 451.18 351.39 220.48
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.16 0.37 0.73 0.57 0.36
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,750.41 -743.91 309.62 1,668.70 886.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -251.32 -139.78 -375.29 -538.82 -287.67
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,440.88 951.00 130.54 -1,396.39 -628.80
  เงินสดสุทธิ 58.21 67.30 64.86 -266.51 -30.41
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.43 1.24 1.34 1.07
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.30 12.38 12.01 9.68
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.38 6.44 5.13 5.27
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.23 1.70 1.49 1.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.74 1.03 0.99 0.85
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.98 12.87 14.21 14.52
  EBIT Margin (%) -1.54 5.82 5.19 6.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.63 4.37 4.95 4.56

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -47.19 49.48 18.16 10.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -44.22 52.25 18.58 9.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -46.93 49.62 18.12 10.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -42.78 49.13 19.43 9.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 76.87 28.40 59.37

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.86 5.42 4.18 4.79
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 94.65 67.31 87.30 76.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 26.10 49.00 59.20 27.23
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 13.99 7.45 6.17 13.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.34 11.19 9.52 9.51
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 35.29 32.61 38.32 38.37
  วงจรเงินสด (วัน) 73.35 42.15 55.14 51.19


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น