สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SAFARI บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
SET
CG Report:   -
NC 14 มี.ค. 2550
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.40 - - - 2,871.21 - - -85.79 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ค. 2564 18:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
17 พ.ค. 2564 18:28   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่องการจ่ายค่าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
17 พ.ค. 2564 18:27   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พ.ค. 2564 18:27   รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน
17 พ.ค. 2564 18:26   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
เบอร์โทรศัพท์ 0-2518-1000-19, 0-2914-4100-19
เบอร์โทรสาร 0-2518-1022, 0-2914-2959
URL www.safariworld.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/10/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/02/2538
ราคา IPO (บาท) 46.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/10/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/06/2552
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการในรูปสวนสัตว์เปิด สวนน้ำ และ Theme Park

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 ธ.ค. 2563 01 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.45% 1,219 31.49% 1,110
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.78% (ณ วันที่ 02/08/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 45.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.35% (ณ วันที่ 02/08/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. อัมพรศรี คิ้วคชา 558,264,379 19.44
  2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 286,000,000 9.96
  3. นาย เดช คิ้วคชา 278,593,080 9.70
  4. นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา 180,456,900 6.29
  5. นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา 144,000,000 5.02
  6. นาย วินัย คล่องประกิจ 111,333,000 3.88
  7. นาง อาภา คิ้วคชา 92,420,000 3.22
  8. นาย กิตติกร คิ้วคชา 79,400,000 2.77
  9. บริษัท ซิลเวอร์เฮาส์ จำกัด 77,085,756 2.68
  10. นาย อำนาจ คิ้วคชา 76,300,000 2.66

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท
  3. นาง อาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา กรรมการ
  5. นาย อำนาจ คิ้วคชา กรรมการ
  6. น.ส. อัมพรศรี คิ้วคชา กรรมการ
  7. นาย ตฤป ดนัยตั้งตระกูล กรรมการ
  8. นาย สมพาศ นิลพันธ์ กรรมการอิสระ
  9. นาย สุเมธ สังข์ศิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาง เพ็ญศรี ชัยชัชวาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เดช นำศิริกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  02 ส.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,871.21  2,871.21  2,871.21 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.40  2.40  2.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.08  1.19  1.44 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  N/A 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี และสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว คนางค์นาถ กลิ่นขจร/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15.88 94.88 14.35 201.76 161.92
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 53.49 90.97 85.76 99.00 115.74
  สินค้าคงเหลือ 36.89 47.29 40.13 47.91 40.84
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 107.52 233.65 140.24 349.16 320.53
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,635.48 7,958.78 8,187.07 7,567.26 6,140.86
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,734.54 8,650.91 8,787.25 8,203.91 6,741.35
  รวมสินทรัพย์ 8,842.06 8,884.56 8,927.49 8,553.07 7,061.88
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 98.97 58.85 98.56 42.55 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 683.55 255.99 590.39 262.29 326.10
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 226.13 2,243.64 2,297.77 2,531.36 713.10
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,249.52 3,033.95 3,331.66 3,245.77 2,110.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,467.04 2,073.92 2,293.46 1,347.79 1,810.70
  รวมหนี้สิน 5,716.56 5,107.87 5,625.12 4,593.56 3,921.17
  ทุนจดทะเบียน 3,522.00 3,522.00 3,522.00 3,109.55 2,221.11
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,871.21 2,871.21 2,871.21 2,871.21 2,221.11
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - 124.82 124.82 124.82 61.30
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 50.87 699.91 226.81 882.42 842.88
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 190.24 65.42 65.42 65.42 -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 124.82 65.42 65.42 65.42 -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,112.32 3,761.36 3,288.26 3,943.87 3,125.29
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 13.18 15.33 14.11 15.64 15.42
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 73.07 257.29 471.00 1,805.80 1,929.50
  รายได้อื่น 10.42 22.33 41.06 43.51 20.30
  รวมรายได้ 83.49 279.90 512.22 1,850.40 1,950.74
  ต้นทุน 46.42 171.01 368.10 795.65 807.13
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 99.36 180.53 396.17 631.31 614.07
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 212.39 399.20 955.99 1,612.01 1,618.94
  EBITDA -85.79 -75.06 -263.82 403.48 511.73
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 43.11 44.52 180.44 164.35 177.19
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -128.89 -119.58 -444.27 239.13 334.53
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -215.64 -182.51 -655.61 57.26 148.96
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.08 -0.06 -0.23 0.02 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -5.86 -92.52 -39.52 430.52 555.77
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4.56 -309.95 -443.56 -1,571.16 -1,356.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 11.95 295.60 295.67 1,180.47 743.36
  เงินสดสุทธิ 1.53 -106.87 -187.41 39.83 -57.82
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.09 0.08 0.04 0.11
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -20.04 -4.61 -18.13 1.62
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -5.12 0.45 -5.08 3.06
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.83 1.35 1.70 1.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.04 0.20 0.06 0.24
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 36.48 33.53 21.85 55.94
  EBIT Margin (%) -154.38 -42.72 -86.73 12.92
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -259.40 -65.32 -128.29 3.07

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  01 ต.ค. 2562 XR 650,102,321 2,871,210,921 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -71.60 -43.92 -73.92 -6.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -72.86 -13.78 -53.74 -1.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -70.17 -39.46 -72.32 -5.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -46.80 4.64 -40.70 -0.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -61.56

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.97 14.60 5.10 16.82
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 91.93 25.00 71.59 21.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.79 17.58 8.36 17.93
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 63.09 20.77 43.65 20.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.52 2.20 0.86 2.70
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 704.16 166.22 422.75 134.96
  วงจรเงินสด (วัน) -549.14 -120.45 -307.51 -92.90


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 17 พ.ค. 2550 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้