สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
QHPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
9.55 15.80 / 9.50 - 0.82 7,863.12 7,611.35
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ส.ค. 2563 17:32   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
17 ส.ค. 2563 17:08   ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 (แก้ไข)
14 ส.ค. 2563 17:57   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)(แก้ไข)
14 ส.ค. 2563 17:35   รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์
14 ส.ค. 2563 17:34   รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี -
ที่อยู่ ชั้น 14 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร, เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2286-3484, 0-2679-2155
เบอร์โทรสาร 0-2286-3585, 0-2679-2150
URL www.lhfund.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/11/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/12/2549
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 9.8659 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 9.8659 @ 22/09/2554

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุน leasehold ในโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โครงการเวฟ เพลส และโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 18/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.05 -1.22 -2.69
20 วัน -3.54 -4.94 -0.41
60 วัน -13.96 -3.73 -8.32
120 วัน -4.50 -4.52 -22.31
YTD -29.26 -9.68 -13.26
P/E (X) - N/A 22.11
P/BV (X) 0.82 1.16 1.45
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.12 0.81

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 204,512,000 25.66
2. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 79,509,900 9.98
3. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 38,688,900 4.85
4. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 29,249,000 3.67
5. กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 22,837,800 2.87
6. KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 11,473,559 1.44
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 10,043,400 1.26
8. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,780,300 1.23
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 8,937,400 1.12
10. น.ส. ศิรินุช ธรรมาภรณ์พิลาศ 8,665,700 1.09

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
18 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 797.00  797.00  797.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,611.35  10,759.50  10,440.70 
ราคา (บาท/หุ้น) 9.55  13.50  13.10 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.67  11.83  11.58 
P/BV (X) 0.82  1.14  1.13 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 9.31  30.11  43.59 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.89  13.57  16.90 
Beta 0.43  0.12  0.13 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 11.67  (ข้อมูล ณ วันที่ 18/09/2563) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -29.26  3.05  12.93 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 10.41  6.76  6.51 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.132 บาท 18 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563 0.13 บาท 23 ก.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 29 ก.พ. 2563 0.10 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.243 บาท 12 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562 0.17 บาท 30 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 0.154 บาท 05 พ.ย. 2562 เงินปันผล
01 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.145 บาท 19 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 0.144 บาท 02 ก.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 0.138 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
01 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.173 บาท 14 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561 0.165 บาท 27 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 0.149 บาท 02 พ.ย. 2561 เงินปันผล
01 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.145 บาท 31 ส.ค. 2561 เงินปันผล
01 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561 0.142 บาท 03 ก.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561 0.138 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
01 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.144 บาท 13 มี.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2560 0.156 บาท 29 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 0.146 บาท 27 ต.ค. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 10,139.34 9,346.19 9,409.06 9,259.00 9,056.76
เงินสด 7.61 115.94 89.81 47.99 41.00
ลูกหนี้ 50.72 38.60 23.39 27.14 29.33
รวมสินทรัพย์ 10,428.06 9,807.90 9,806.99 9,644.03 9,456.89
เจ้าหนี้ 7.75 2.22 2.77 12.76 4.03
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 279.31 285.14 291.04 279.92 266.49
รวมหนี้สิน 1,125.66 482.59 394.46 392.55 380.97
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7,863.12 7,863.12 7,863.12 7,863.12 7,863.12
กำไร (ขาดทุน) สะสม 1,439.28 1,462.19 1,549.41 1,388.36 1,212.79
สินทรัพย์สุทธิ 9,302.41 9,325.31 9,412.54 9,251.48 9,075.91
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 11.67 11.70 11.81 11.61 11.39
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 602.76 622.95 1,250.77 1,207.45 1,165.16
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 602.76 622.95 1,250.77 1,207.45 1,165.16
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9.63 9.48 19.21 18.85 18.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.44 1.42 2.88 2.83 2.80
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 29.76 41.61 64.34 65.00 64.84
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 44.82 43.11 90.24 85.15 85.42
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 81.99 86.75 185.33 223.54 234.11
รวมค่าใช้จ่าย 201.55 186.46 372.50 401.04 410.77
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 401.20 436.49 878.27 806.40 754.39
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 191.16 315.81 778.25 710.74 690.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -273.37 -247.87 -736.43 -703.75 -694.19
เงินสดสุทธิ -82.21 67.95 41.82 6.99 -4.18
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น