สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET100 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.22 2.74 / 1.72 10.08 0.92 10,714.38 23,785.93 45,212.03 1,468.44 13.68
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ส.ค. 2563 18:39   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2563 18:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 ส.ค. 2563 18:30   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 18:29   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 ก.ค. 2563 18:04   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2343-8888, 0-2677-7000
เบอร์โทรสาร -
URL www.qh.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/10/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/09/2534
ราคา IPO (บาท) 65.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 16/04/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า บ้านพร้อมที่ดิน หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย อาคารที่พักอาศัยให้เช่า (ธุรกิจเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ โรงแรม) อาคารสำนักงาน รวมทั้งรับจ้างบริหาร และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มิ.ย. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  74.86% 35,561 74.86% 25,881
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.95% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.38% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.91 4.17 3.90
  20 วัน -2.63 3.74 2.80
  60 วัน -1.77 9.15 5.00
  120 วัน 28.32 3.82 6.35
  YTD -13.28 22.76 9.82
  P/E (X) 10.08 13.11 21.38
  P/BV (X) 0.92 1.04 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 0.13 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 755,922,174 7.06
  3. นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 250,000,000 2.33
  4. STATE STREET EUROPE LIMITED 211,494,245 1.97
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 173,175,868 1.62
  6. นาย ปริญญา เธียรวร 155,000,000 1.45
  7. น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 150,000,000 1.40
  8. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 143,721,600 1.34
  9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 136,228,195 1.27
  10. น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ 126,349,694 1.18

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เฉลิม เกียรติธนะบำรุง ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง สุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ
  4. นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ
  5. นาย ประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ
  6. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ
  7. นาย อาชวิณ อัศวโภคิน กรรมการ
  8. น.ส. อภิญญา จารุตระกูลชัย กรรมการ
  9. นาย ราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สุริย์ บัวคอม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย อดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 10,714.38  10,714.38  10,714.38 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 23,785.93  27,428.82  28,071.68 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.22  2.56  2.62 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.42  2.47  2.39 
  P/BV (X) 0.92  1.04  1.10 
  P/E (X) 10.08  9.25  7.16 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 60.33  95.14  145.68 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 80.31  121.04  204.72 
  Beta 0.83  0.65  0.95 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -13.28  -2.29  -19.14 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 9.01  8.59  7.63 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.77  0.76  0.57 
  นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสำหรับปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.04 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.13 บาท 18 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.07 บาท 11 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.14 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.08 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.13 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 2,344.78 2,523.24 2,211.51 3,820.88 3,809.09
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 62.93 110.62 97.94 57.55 57.10
  สินค้าคงเหลือ 24,069.97 23,979.83 25,040.44 25,804.88 25,549.90
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 26,635.05 26,793.71 27,506.69 29,844.78 29,649.45
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,731.01 1,640.30 1,610.16 1,651.09 479.93
  รวมสินทรัพย์ 49,735.78 52,226.98 50,901.91 54,147.87 53,059.16
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,200.00 - 500.00 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 406.36 817.95 630.49 1,179.17 1,097.16
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,040.75 8,500.00 8,000.00 9,100.00 8,300.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,241.54 12,604.00 10,860.32 14,222.60 11,912.32
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,529.34 13,200.00 13,178.18 13,655.78 16,344.63
  รวมหนี้สิน 23,770.88 25,803.99 24,038.50 27,878.38 28,256.94
  ทุนจดทะเบียน 10,714.43 10,714.43 10,714.43 10,714.43 10,714.43
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 10,714.38 10,714.38 10,714.38 10,714.38 10,714.38
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 379.25 379.25 379.25 379.25 379.25
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -428.04 - - -60.22 17.77
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 15,299.31 15,214.99 15,856.44 15,236.09 13,690.81
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 25,964.90 26,422.98 26,863.42 26,269.49 24,802.21
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 4,225.09 5,745.51 10,679.64 16,080.39 17,106.38
  รายได้อื่น 116.16 132.50 269.52 261.03 995.20
  รวมรายได้ 5,082.80 6,803.37 12,876.44 18,117.66 19,743.93
  ต้นทุนขาย 2,887.78 3,828.75 7,083.22 10,334.50 12,011.26
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 922.15 1,163.87 2,255.41 3,085.05 3,571.30
  รวมค่าใช้จ่าย 3,809.94 4,992.62 9,338.63 13,419.55 15,582.57
  EBITDA 1,468.44 1,933.82 3,769.25 4,879.46 4,344.77
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 195.58 123.07 231.45 181.34 183.40
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,272.86 1,810.75 3,537.81 4,698.12 4,161.37
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 968.59 1,462.41 2,853.86 3,800.74 3,462.24
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.14 0.27 0.35 0.32
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,953.51 881.97 2,148.87 2,363.31 4,172.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 714.86 818.12 1,496.75 1,044.42 1,183.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,535.10 -2,997.72 -5,254.98 -3,395.94 -4,434.62
  เงินสดสุทธิ 133.27 -1,297.63 -1,609.37 11.79 921.30
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.18 2.13 2.53 2.10
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.01 13.88 10.74 14.88
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.88 8.35 6.74 8.76
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.92 0.98 0.89 1.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.22 0.33 0.25 0.34
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.65 33.36 33.68 35.73
  EBIT Margin (%) 25.04 26.62 27.48 25.93
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.06 21.50 22.16 20.98

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -26.46 -13.13 -33.59 -6.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -24.58 -11.31 -31.46 -13.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -25.29 -10.33 -28.93 -8.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -23.69 -8.97 -30.41 -13.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -33.77 -13.63 -24.91 9.78

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 105.55 140.47 137.37 280.52
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 3.46 2.60 2.66 1.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.26 0.39 0.28 0.40
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,427.67 930.04 1,310.04 906.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.03 11.95 7.83 9.08
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 36.38 30.54 46.63 40.20
  วงจรเงินสด (วัน) 1,394.75 902.10 1,266.07 867.99


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น