สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
Q-CON บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.25 6.90 / 4.36 18.94 1.10 400.00 2,100.00 2,160.50 110.32 7.40
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 พ.ค. 2564 13:26   แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
07 พ.ค. 2564 13:25   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2564 13:24   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
21 เม.ย. 2564 07:17   Q-CON มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน
20 เม.ย. 2564 17:19   แจ้งการแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ครบถ้วน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3522-1271, 0-3525-9134
เบอร์โทรสาร 0-3521-2270, 0-3522-1273
URL www.qcon.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/06/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/01/2547
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาเพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทไม่เสริมเหล็ก ได้แก่ บล็อค (Block) ขนาดต่างๆ และประเภทเสริมเหล็ก ได้แก่ คานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel), แผ่นผนัง (Wall Panel), แผ่นพื้น (Floor Panel) และแผ่นบันได (Stair) โดยเป็นการ spin off มาจาก LH

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 เม.ย. 2564 23 ก.พ. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  15.00% 2,412 8.81% 1,200
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.28% (ณ วันที่ 23/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.94 1.18 0.93
  20 วัน - -0.42 3.04
  60 วัน -3.67 -4.08 -3.14
  120 วัน 14.13 4.44 10.64
  YTD 9.83 -3.48 3.03
  P/E (X) 18.94 13.34 29.36
  P/BV (X) 1.10 1.63 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 1.32 1.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 244,059,700 61.01
  2. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 84,627,680 21.16
  3. นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ 11,250,000 2.81
  4. นาย เชาวน์ สรณาคมน์ 3,000,000 0.75
  5. นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 2,987,700 0.75
  6. น.ส. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย 1,450,000 0.36
  7. น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ 1,431,200 0.36
  8. นาย พีธกฤตย์ สพลวรรธนัณภ์ 1,081,400 0.27
  9. นาย สรภัญ ส่งเสริมพงษ์ 1,025,000 0.26
  10. นาย เอกรินทร์ สกุลนุรักษ์ 1,016,600 0.25

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย นิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย กิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ
  4. นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ กรรมการ
  5. นาย ชนะ ภูมี กรรมการ
  6. นาย บรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการ
  7. นาย การุญ จันทรางศุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. สมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 400.00  400.00  400.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,100.00  1,912.00  2,120.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.25  4.78  5.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.79  5.04  4.90 
  P/BV (X) 1.10  0.95  1.08 
  P/E (X) 18.94  14.17  11.72 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 26.03  0.66  2.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.57  0.05  0.22 
  Beta 0.31  0.39  0.73 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.83  -9.81  12.77 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.76  3.77  1.13 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.66  0.53  0.13 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.46 บาท 22 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.18 บาท 17 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.06 บาท 19 เม.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 449.77 601.02 369.75 248.68 346.45
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 187.46 219.77 144.56 202.41 184.94
  สินค้าคงเหลือ 174.15 176.67 174.22 163.56 173.28
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,281.51 1,147.69 1,160.67 1,014.86 704.80
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 944.67 1,234.34 952.36 1,215.18 1,359.25
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,143.55 1,265.65 1,143.66 1,245.21 1,382.15
  รวมสินทรัพย์ 2,425.07 2,413.34 2,304.33 2,260.08 2,086.95
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 189.20 208.23 143.95 174.74 191.77
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 409.57 335.71 166.58 194.05 195.75
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 100.70 84.78 97.95 63.32 39.80
  รวมหนี้สิน 510.27 420.50 264.53 257.38 235.55
  ทุนจดทะเบียน 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 653.77 653.77 653.77 653.77 653.77
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 861.03 939.07 986.03 948.93 797.64
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,914.80 1,992.84 2,039.80 2,002.70 1,851.40
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 461.67 508.43 1,718.36 2,066.30 1,922.54
  รายได้อื่น 7.22 9.51 32.90 12.10 2.42
  รวมรายได้ 468.89 517.93 1,751.26 2,078.40 1,924.97
  ต้นทุน 353.59 395.81 1,388.08 1,674.54 1,642.82
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 42.63 45.06 221.66 189.83 208.76
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 396.22 440.87 1,609.74 1,864.37 1,851.58
  EBITDA 110.32 115.29 296.85 382.96 255.27
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 37.59 39.16 156.46 165.83 182.08
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 72.74 76.13 140.39 217.13 73.19
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 59.00 62.14 114.01 179.69 57.27
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.16 0.29 0.45 0.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 112.41 123.61 324.84 343.47 267.91
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -25.91 233.22 -105.00 -417.24 -32.46
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -6.48 -4.49 -98.77 -24.00 -12.00
  เงินสดสุทธิ 80.02 352.34 121.07 -97.77 223.45
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.13 3.42 6.97 5.23
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.67 9.36 5.64 9.32
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.66 9.60 6.15 9.99
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.21 0.13 0.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.70 0.89 0.77 0.96
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.41 22.15 19.22 18.96
  EBIT Margin (%) 15.51 14.70 8.02 10.45
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.58 12.00 6.51 8.65

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -9.20 -8.60 -16.84 7.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -10.67 -10.04 -17.11 1.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -9.47 -7.09 -15.74 7.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -10.13 -9.45 -13.66 0.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -5.05 3.10 -36.55 213.76

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.21 9.02 9.90 10.67
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.46 40.46 36.85 34.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.67 8.96 8.22 9.94
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 47.57 40.71 44.41 36.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.27 7.63 8.71 9.14
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 39.37 47.86 41.90 39.94
  วงจรเงินสด (วัน) 52.66 33.31 39.36 30.98


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้