สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
40.00 45.00 / 23.20 30.25 1.30 28,563.00 1,142,519.85 2,472,630.27 233,532.37 10.59
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ก.พ. 2564 17:42   รายงานคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
24 ก.พ. 2564 08:56   การจัดตั้งบริษัทย่อยของ ปตท.
18 ก.พ. 2564 21:50   การจัดตั้งบริษัทย่อยของ ปตท.
18 ก.พ. 2564 19:49   การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563
18 ก.พ. 2564 18:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2537-2000
เบอร์โทรสาร 0-2537-3498-9
URL http://www.pttplc.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/10/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/12/2544
ราคา IPO (บาท) 35.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/04/2561

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.88% 149,614 48.88% 118,931
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.05% (ณ วันที่ 25/02/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.97% (ณ วันที่ 25/02/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.23 0.92 -0.29
  20 วัน - -0.05 0.32
  60 วัน -3.61 -7.32 -8.83
  120 วัน 7.38 -5.38 -5.59
  YTD -5.88 -8.39 -8.86
  P/E (X) 30.25 37.41 30.39
  P/BV (X) 1.30 1.73 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.41 0.75 1.58

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 ม.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. กระทรวงการคลัง 14,598,855,750 51.11
  2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 1,736,895,500 6.08
  3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,736,895,500 6.08
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,493,046,473 5.23
  5. สำนักงานประกันสังคม 568,209,000 1.99
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 542,303,745 1.90
  7. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด 368,807,400 1.29
  8. STATE STREET EUROPE LIMITED 362,097,167 1.27
  9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 197,436,468 0.69
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 190,786,100 0.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย จุมพล ริมสาคร กรรมการ
  4. นาง เปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ
  5. ม.ล. ชโยทิต กฤดากร กรรมการ
  6. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
  8. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ
  9. นาย สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ
  10. นาย ดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ
  11. นาย ดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ
  13. นาย กฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ
  15. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.พ. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 28,563.00  28,563.00  28,563.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,142,519.85  1,213,927.34  1,256,771.84 
  ราคา (บาท/หุ้น) 40.00  42.50  44.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 30.88  30.73  30.31 
  P/BV (X) 1.30  1.38  1.45 
  P/E (X) 30.25  28.86  13.22 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 12.03  66.67  42.15 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3,692.92  2,833.43  2,294.79 
  Beta 1.36  1.35  1.23 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.88  -3.41  -4.35 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.50  4.71  4.55 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.97  0.87  0.63 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.18 บาท 16 ต.ค. 2563 เงินปันผล
  - 1.10 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.90 บาท 25 ต.ค. 2562 เงินปันผล
  - 1.20 บาท 30 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.80 บาท 26 ต.ค. 2561 เงินปันผล
  - 12.00 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาง สายฝน อินทร์แก้ว/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วราพร ประภาศิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 332,032.07 292,542.46 292,184.32 166,189.02
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 110,527.81 167,641.02 174,604.70 174,916.24
  สินค้าคงเหลือ 129,779.07 152,126.11 154,151.46 121,871.80
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 720,930.44 717,098.71 856,963.36 782,170.36
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,292,716.83 1,294,979.08 1,114,174.74 1,076,905.90
  รวมสินทรัพย์ 2,544,182.88 2,484,438.68 2,355,483.87 2,232,314.16
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 4,222.86 44,440.53 25,561.80 18,126.63
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 108,188.91 158,301.92 160,323.07 160,301.29
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 81,430.82 51,782.36 63,108.60 66,433.93
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 298,026.23 379,785.31 406,881.03 354,396.70
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 960,311.56 803,613.76 630,108.49 629,361.71
  รวมหนี้สิน 1,258,337.79 1,183,399.06 1,036,989.52 983,758.42
  ทุนจดทะเบียน 28,563.00 28,563.00 28,563.00 28,572.46
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 28,563.00 28,563.00 28,563.00 28,563.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 29,211.13 29,211.13 29,211.13 29,211.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -29,562.88 -33,887.91 -25,513.45 -24,311.63
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 873,382.72 873,116.99 842,288.77 780,016.51
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 882,040.40 878,604.11 875,083.83 818,671.75
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 403,804.69 422,435.51 443,410.52 429,883.99
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,615,664.66 2,219,738.67 2,336,154.92 1,995,722.07
  รายได้อื่น 29,848.52 35,292.78 23,288.61 41,919.15
  รวมรายได้ 1,649,690.90 2,261,039.45 2,367,958.54 2,044,951.64
  ต้นทุนขาย 1,446,649.07 1,967,529.01 2,023,001.85 1,702,338.79
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 95,990.80 92,576.03 81,837.06 100,598.98
  รวมค่าใช้จ่าย 1,556,038.17 2,077,987.50 2,121,274.15 1,802,937.77
  EBITDA 233,532.37 316,256.13 370,240.66 359,161.10
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 139,879.64 133,204.18 123,556.27 117,147.22
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 93,652.73 183,051.95 246,684.39 242,013.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 37,765.81 92,950.60 119,683.94 135,179.60
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.32 3.20 4.15 46.74
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 218,591.75 265,107.38 267,800.99 306,100.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -188,583.61 -188,218.21 -34,147.97 -180,525.07
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8,059.68 -70,225.67 -111,467.55 -162,497.89
  เงินสดสุทธิ 37,951.76 6,663.51 122,185.46 -36,922.62
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.42 1.89 2.11
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.29 10.60 14.13
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.72 7.56 10.75
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.43 1.35 1.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.66 0.93 1.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.46 11.36 13.40
  EBIT Margin (%) 5.68 8.10 10.42
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.29 4.11 5.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -27.21 -4.98 17.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -26.47 -2.74 18.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -27.04 -4.52 15.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -25.12 -2.04 17.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -59.37 -22.34 -11.46

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.62 12.97 13.37
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31.42 28.14 27.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.26 12.85 14.66
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 35.56 28.41 24.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.86 12.35 12.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 33.62 29.55 28.92
  วงจรเงินสด (วัน) 33.37 26.99 23.28


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น