สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
21.70 25.50 / 8.15 8.19 1.43 900.00 19,530.00 22,220.60 1,496.05 6.12
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ส.ค. 2563 17:47   แจ้งวันหยุดชดเชยตามประเพณีของบริษัทฯ
14 ส.ค. 2563 18:03   การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซด์บริษัท
11 ส.ค. 2563 12:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563 12:41   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 12:39   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 18, 75/26 สุขุมวิท 19 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2665-2706-8
เบอร์โทรสาร 0-2665-2705
URL www.polyplexthailand.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/03/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2547
ราคา IPO (บาท) 6.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและส่งออกพลาสติกฟิล์มใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์(Packaging) อุตสาหกรรม(Industrial) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.96% 6,871 48.95% 5,882
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 56.31% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.20% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.41 -4.56 -1.57
  20 วัน -13.20 -11.79 -8.35
  60 วัน 38.22 14.33 47.74
  120 วัน 152.33 35.94 109.12
  YTD 49.66 16.72 89.53
  P/E (X) 8.19 13.36 21.38
  P/BV (X) 1.43 1.36 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.95 0.15 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. POLYPLEX (ASIA) PTE LTD. 303,664,706 33.74
  2. POLYPLEX CORPORATION LTD. 154,709,118 17.19
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,430,526 5.05
  4. นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์ 36,200,000 4.02
  5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 27,835,600 3.09
  6. นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 23,012,800 2.56
  7. นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์ 21,819,900 2.42
  8. นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์ 20,750,000 2.31
  9. นาง ยุวเรศ ชูสกุล 19,097,000 2.12
  10. นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ 14,100,000 1.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ซันจีฟ ซาราฟ รองประธานกรรมการ
  3. นาย อมิต ปรากาซ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย รันจิต ซิงห์ กรรมการ
  5. นาง ซาคิ ซาราฟ กรรมการ
  6. นาย วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ กรรมการอิสระ
  8. นาย ชีราช อีรัช ปุณวาลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 900.00  900.00  900.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 19,530.00  13,050.00  11,700.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 21.70  14.50  13.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 15.21  13.34  12.32 
  P/BV (X) 1.43  1.09  1.05 
  P/E (X) 8.19  5.00  6.33 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 155.69  14.24  60.08 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 167.01  7.78  34.59 
  Beta 0.92  0.75  1.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 49.66  11.54  -0.76 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.00  4.41  4.23 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.25  0.24  0.33 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยสภาวะเศรษฐกิจ แผนการขยายธุรกิจ โอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ ในอนาคต ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ ตลอดจนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 0.29 บาท 27 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.36 บาท 09 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 0.33 บาท 23 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.31 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 0.37 บาท 23 ส.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.18 บาท 07 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2021)
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินสด 1,333.35 979.89 1,204.35 855.99 1,330.11
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,364.09 1,978.24 2,411.11 2,119.82 1,999.60
  สินค้าคงเหลือ 2,328.03 2,218.68 2,353.85 2,338.04 2,112.06
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,499.33 5,735.02 6,365.54 5,716.17 5,652.26
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,584.82 9,889.78 10,706.22 9,526.87 9,062.50
  รวมสินทรัพย์ 17,713.84 16,060.81 17,490.09 15,850.71 15,136.50
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 643.00 1,152.20 906.63 1,595.52 1,675.84
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 975.79 1,125.88 1,185.82 1,146.89 1,136.83
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 202.85 324.08 147.30 420.64 410.41
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,279.41 2,986.83 2,853.70 3,606.30 3,565.79
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,689.75 1,068.72 1,714.67 634.22 1,031.43
  รวมหนี้สิน 3,969.16 4,055.56 4,568.37 4,240.52 4,597.22
  ทุนจดทะเบียน 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,908.45 1,908.45 1,908.45 1,908.45 1,908.45
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 12,504.20 10,747.01 11,286.25 10,108.30 8,406.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 13,689.88 11,972.03 12,887.27 11,578.57 10,514.04
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 54.80 33.22 34.45 31.62 25.23
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  ยอดขายสุทธิ 3,758.71 3,584.10 14,050.85 14,746.18 12,672.95
  รายได้อื่น 409.34 82.97 384.10 517.86 54.50
  รวมรายได้ 4,168.04 3,667.07 14,434.94 15,264.05 12,727.46
  ต้นทุนขาย 2,576.28 2,714.42 10,769.28 11,543.09 10,019.89
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 327.01 288.06 1,227.81 1,235.05 1,113.09
  รวมค่าใช้จ่าย 2,903.29 3,002.48 12,308.19 12,778.14 11,396.94
  EBITDA 1,496.05 853.17 2,989.64 3,241.99 2,084.27
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 231.29 188.58 862.89 756.08 753.76
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,264.76 664.58 2,126.75 2,485.90 1,330.52
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,218.64 635.97 1,803.08 2,324.39 1,169.99
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.35 0.71 2.00 2.58 1.30
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 734.94 830.84 2,862.34 2,358.18 1,696.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -467.02 -550.00 -1,650.50 -1,492.32 -519.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -182.42 -91.29 -788.90 -1,202.69 -605.16
  เงินสดสุทธิ 85.50 189.55 422.95 -336.83 572.09
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.85 1.92 2.23 1.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.59 20.98 14.74 21.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.15 16.28 12.76 16.04
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.34 0.35 0.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.88 0.97 0.87 0.99
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.46 24.26 23.35 21.72
  EBIT Margin (%) 30.34 18.12 14.73 16.29
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 29.24 17.34 12.49 15.23

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 4.87 1.69 -4.72 16.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -5.09 -1.79 -6.70 15.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 13.66 0.70 -5.43 19.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.30 -1.91 -3.68 12.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 91.62 18.43 -22.43 98.67

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.55 7.06 6.20 7.16
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 55.71 51.69 58.85 50.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.68 5.26 4.59 5.19
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 78.05 69.37 79.51 70.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.12 10.04 9.23 10.11
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 36.08 36.35 39.53 36.11
  วงจรเงินสด (วัน) 97.68 84.70 98.83 85.23


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น