สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
24.00 24.10 / 4.20 N/A 3.41 1,559.29 37,423.00 46,878.47 780.07 50.41
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 มิ.ย. 2564 18:31   รายงานสัญญาเงินกู้เพื่อความยั่งยืนจำนวน 85 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 2564 17:59   รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL211A บางส่วนก่อนวันครบกำหนด ครั้งที่ 4
21 มิ.ย. 2564 17:57   รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 38.35 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก Credit Agricole Corporate and Investment Bank
12 พ.ค. 2564 18:00   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2564 18:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 8 ชั้นที่ จี, 7, 8, และ 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2696-8800
เบอร์โทรสาร 0-2236-7654, 0-2633-8460
URL www.preciousshipping.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/12/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/09/2536
ราคา IPO (บาท) 85.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 22/09/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2564 27 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  46.85% 8,600 46.81% 7,459
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 21.50% (ณ วันที่ 02/08/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  10.83% (ณ วันที่ 02/08/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 22.45 24.63 24.64
  20 วัน 21.83 29.93 26.09
  60 วัน 31.15 37.10 36.14
  120 วัน 224.32 232.71 216.06
  YTD 215.79 222.32 200.10
  P/E (X) N/A N/A 28.76
  P/BV (X) 3.41 4.70 1.68
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.80 0.52 1.17

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 442,857,535 28.40
  2. MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM 131,386,275 8.43
  3. บริษัท เกรนเทรด จำกัด 130,086,266 8.34
  4. MISS NISHITA SHAH 108,054,537 6.93
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 103,328,513 6.63
  6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล 19,609,600 1.26
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,716,193 1.20
  8. BANQUE PICTET & CIE SA 14,428,500 0.93
  9. บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด 11,465,009 0.74
  10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด 10,450,100 0.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย คูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ
  4. น.ส. นิชิต้า ชาห์ กรรมการ
  5. นาย กิริต ชาห์ กรรมการ
  6. นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ
  7. นาย กอตัม คูรานา กรรมการ
  8. น.ส. สิรสา สุภาวศิน กรรมการ
  9. นาย กำธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. น.ส. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ลิน เยน ค็อก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. น.ส. เพ็ญศรี สุธีรศานต์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  02 ส.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,559.29  1,559.29  1,559.29 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 37,423.00  11,850.62  11,850.62 
  ราคา (บาท/หุ้น) 24.00  7.60  7.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.04  6.84  7.52 
  P/BV (X) 3.41  1.11  1.01 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 278.57  278.47  113.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 467.90  91.82  60.95 
  Beta 0.83  1.24  1.82 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 215.79  0.00  -12.14 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,140.54 1,268.26 1,100.49 1,181.18 1,842.83
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 197.41 229.04 168.70 182.61 254.21
  สินค้าคงเหลือ 121.88 78.57 - 176.49 95.95
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,531.20 2,175.71 1,937.89 1,680.52 2,317.15
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 19,700.87 21,514.27 19,124.56 20,097.55 22,409.26
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,037.65 24,087.29 19,458.96 23,380.03 25,519.75
  รวมสินทรัพย์ 21,568.86 26,263.00 21,396.85 25,060.55 27,836.91
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 144.16 105.25 113.68 70.72 73.77
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,186.79 7,599.53 2,435.52 4,084.89 1,877.21
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,036.78 7,962.07 3,339.31 4,712.25 2,308.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,559.19 6,077.23 7,923.25 8,789.25 12,832.98
  รวมหนี้สิน 10,595.97 14,039.30 11,262.56 13,501.50 15,141.45
  ทุนจดทะเบียน 1,559.29 1,559.29 1,559.29 1,559.29 1,611.26
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,559.29 1,559.29 1,559.29 1,559.29 1,559.29
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,967.90 1,967.90 1,967.90 1,967.90 1,967.90
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 8,543.37 9,345.99 8,168.24 9,536.64 9,780.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -1,097.70 -649.51 -1,561.16 -1,504.81 -612.12
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 172.45 172.45 172.45 172.45 172.45
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,972.86 12,223.67 10,134.26 11,559.01 12,695.42
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,246.45 1,055.29 3,730.06 4,152.05 4,932.79
  รายได้อื่น 109.27 - 0.48 0.31 0.00
  รวมรายได้ 1,355.75 1,059.38 3,739.07 4,182.65 4,970.12
  ต้นทุน 496.58 602.99 2,013.03 1,989.37 2,070.76
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 57.95 104.53 278.69 453.75 356.10
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 867.16 1,030.00 4,440.39 3,719.32 3,705.12
  EBITDA 780.07 370.96 520.81 1,705.58 2,525.65
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 287.48 316.11 1,214.07 1,228.06 1,241.58
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 492.59 54.85 -693.27 477.52 1,284.07
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 375.13 -117.10 -1,294.86 -228.49 456.20
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 -0.08 -0.83 -0.15 0.29
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 487.30 137.18 1,863.96 1,890.41 2,256.03
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -39.38 -51.30 997.09 -427.48 -272.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -455.37 -97.09 -2,928.40 -2,009.32 -1,983.65
  เงินสดสุทธิ -7.45 -11.21 -67.35 -546.38 0.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.50 0.27 0.58 0.36
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -6.92 -2.13 -11.94 -1.88
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.07 1.61 -2.98 1.81
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.97 1.15 1.11 1.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.17 0.16 0.16 0.16
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 60.16 42.86 46.03 52.09
  EBIT Margin (%) 36.33 5.18 -18.54 11.42
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 27.67 -11.05 -34.63 -5.46

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 18.11 11.10 -10.16 -15.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -17.65 33.63 1.19 -3.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 27.98 10.44 -10.61 -15.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -15.81 21.04 19.39 0.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 23.06 19.06 21.24 19.01
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 15.83 19.15 17.19 19.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 19.02 54.50 22.81 14.60
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 19.19 6.70 16.00 24.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.29 23.68 21.83 27.54
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 23.87 15.41 16.72 13.26
  วงจรเงินสด (วัน) 11.14 10.43 16.47 30.94


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 26 เม.ย. 2564 - 04 มิ.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้