สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
sSET / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
13.50 15.10 / 6.35 16.67 5.00 598.25 8,076.31 9,203.66 179.33 14.37
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ส.ค. 2564 17:08   แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
16 ก.ค. 2564 17:38   แต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ
14 พ.ค. 2564 12:33   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
12 พ.ค. 2564 12:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พ.ค. 2564 12:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2301-1000
เบอร์โทรสาร 0-2301-1020
URL www.premier-marketing.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/07/1977 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/05/2551
ราคา IPO (บาท) 3.10 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  จัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยมีร้านค้ากว่า 30,000 แห่ง ทั่วประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท และมีบริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าปลาเส้นและปลาแผ่น ?ปลาสวรรค์ทาโร? 2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปอื่นสำหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ และผลิตและจำหน่ายสินค้าซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสอื่น ตรา?คิงส์ คิทเช่น? 3. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น 4. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการเพื่อสังคม และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื่อสังคมและผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ ?มีวนา? และ ?ออราบิก้า?

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มี.ค. 2564 03 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  35.87% 6,617 38.83% 6,628
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.14% (ณ วันที่ 02/08/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.12% (ณ วันที่ 02/08/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.93 -2.99 -3.23
  20 วัน 3.85 4.39 7.48
  60 วัน 55.17 50.12 61.08
  120 วัน 55.17 42.54 51.22
  YTD 67.70 45.20 59.37
  P/E (X) 16.67 36.37 28.76
  P/BV (X) 5.00 2.21 1.68
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.26 0.77 1.17

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด 275,617,400 46.07
  2. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 55,019,400 9.20
  3. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 40,125,300 6.71
  4. นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 14,003,900 2.34
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,101,117 1.69
  6. นาย ฮารกิชิน ทันวานี 10,000,000 1.67
  7. N.C.B.TRUST LIMITED- DNB S/A DNB CLIENTS UCITS 6,867,162 1.15
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด 5,461,300 0.91
  9. นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ 5,001,500 0.84
  10. นาง วิมลทิพย์ พงศธร 5,000,000 0.84

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมชาย ชุณหรัศมิ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย วิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร
  3. นาง ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
  4. นาย สุรเดช บุณยวัฒน กรรมการ
  5. นาง เพ็ญศรี เดชติ่งเอง กรรมการ
  6. นาย ปิย สมุทรโคจร กรรมการ
  7. นาง วไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
  8. นาย วิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ภณเอก วราวิชญ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง แน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  02 ส.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 598.25  598.25  598.25 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,076.31  4,815.87  4,666.31 
  ราคา (บาท/หุ้น) 13.50  8.05  7.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.70  2.38  2.63 
  P/BV (X) 5.00  3.34  2.96 
  P/E (X) 16.67  11.87  16.09 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 36.29  44.53  16.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 18.51  7.94  3.49 
  Beta 0.58  0.61  0.23 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 67.70  3.21  -9.30 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.74  9.72  7.18 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.62  0.99  1.16 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.40 บาท 11 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.10 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.53 บาท 20 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.20 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.36 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.20 บาท 05 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50.27 125.52 23.87 127.91 41.40
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 756.01 651.54 787.27 687.20 762.49
  สินค้าคงเหลือ 591.37 522.08 487.28 435.13 458.67
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,580.75 1,687.48 1,369.05 1,518.60 1,522.86
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 907.12 883.22 895.62 878.99 816.56
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,102.31 1,084.64 1,088.23 1,067.68 1,042.33
  รวมสินทรัพย์ 2,683.06 2,772.12 2,457.28 2,586.28 2,565.19
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 32.29 9.65 26.77 4.99 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 729.42 578.89 653.58 555.67 599.47
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 45.37 71.21 45.38 40.23 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 905.88 728.25 798.99 648.66 656.62
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 284.47 314.80 294.37 290.99 201.81
  รวมหนี้สิน 1,190.36 1,043.05 1,093.36 939.65 858.43
  ทุนจดทะเบียน 598.25 598.25 598.25 598.25 598.25
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 598.25 598.25 598.25 598.25 598.25
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,013.04 946.31 882.75 846.64 903.26
  หุ้นทุนรับซื้อคืน 299.98 - 299.98 - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 194.13 192.09 194.13 208.40 205.95
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -8.32 -10.36 -8.32 -10.36 -10.36
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,505.44 1,736.65 1,375.14 1,653.28 1,707.45
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -12.74 -7.58 -11.23 -6.65 -0.69
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,149.36 1,012.57 4,160.51 4,086.31 4,472.01
  รายได้อื่น 8.73 5.01 22.28 37.30 12.37
  รวมรายได้ 1,158.10 1,017.58 4,183.07 4,123.61 4,484.38
  ต้นทุน 780.28 695.75 2,811.34 2,868.30 3,223.71
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 224.23 200.57 873.52 868.59 810.24
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,004.53 919.08 3,685.82 3,764.51 4,033.95
  EBITDA 179.33 122.84 584.01 423.16 515.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 24.09 23.83 98.40 61.86 51.26
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 155.24 99.01 485.61 361.30 464.28
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 130.30 82.69 404.32 276.11 367.89
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.23 0.14 0.69 0.45 0.61
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 173.16 113.67 466.36 404.82 362.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -134.65 -119.59 133.42 -87.87 21.39
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -12.11 3.52 -703.83 -230.43 -401.25
  เงินสดสุทธิ 26.40 -2.40 -104.05 86.52 -17.50
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.74 2.32 1.71 2.34
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 27.88 14.07 26.70 16.43
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 19.87 11.84 19.26 14.03
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.80 0.60 0.80 0.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.59 1.47 1.66 1.60
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 32.11 31.29 32.43 29.81
  EBIT Margin (%) 13.40 9.73 11.61 8.76
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.12 8.04 9.53 6.55

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 13.51 -7.47 1.82 -8.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 12.15 -11.76 -1.99 -11.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 13.81 -7.56 1.44 -8.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 9.30 -4.80 -2.09 -6.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 57.58 -23.79 46.44 -24.95

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.11 5.75 5.64 5.64
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 59.78 63.48 64.68 64.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.20 5.43 6.10 6.42
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 70.17 67.20 59.88 56.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.43 4.70 4.65 4.97
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 82.45 77.67 78.50 73.50
  วงจรเงินสด (วัน) 47.50 53.01 46.06 48.12


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้