สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.00 2.86 / 1.60 9.05 0.40 596.51 1,193.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2563 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 17:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 17:03   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
17 ก.ค. 2563 18:14   การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
03 ก.ค. 2563 18:23   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-2288
เบอร์โทรสาร 0-2693-2298-99
URL www.pl.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/09/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/08/2539
ราคา IPO (บาท) 36.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์เอกเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/02/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้เช่า (leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์ เครื่องบิน เรือ นอกจากนี้ยังให้เช่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆ อาทิ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั่วไป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มิ.ย. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  62.45% 2,273 62.45% 2,219
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.74% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.25% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -1.42 2.96
  20 วัน 1.01 -1.88 6.65
  60 วัน -2.91 -2.44 3.78
  120 วัน 2.04 -27.11 -15.43
  YTD -24.81 -10.76 -4.78
  P/E (X) 9.05 16.31 21.38
  P/BV (X) 0.40 2.41 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.33 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 59,649,200 10.00
  2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 53,000,400 8.89
  3. บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด 45,600,000 7.64
  4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด 41,550,800 6.97
  5. บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด 24,000,000 4.02
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,935,022 3.17
  7. นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล 16,260,000 2.73
  8. นาย อิทธิชัย เลิศธรรมนนท์ 13,338,400 2.24
  9. บริษัท ยุพงษ์ จำกัด 12,323,402 2.07
  10. นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์ 10,933,333 1.83

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ
  2. นาย ภูมิชาย ล่ำซำ รองประธานกรรมการ
  3. นาย พิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย สาระ ล่ำซำ กรรมการ
  5. นาง นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ
  6. นาย สุธี โมกขะเวส กรรมการ
  7. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อาภัสสร บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ
  10. นาง จันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ
  11. นาย วิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ
  12. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 596.51  596.51  596.51 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,193.02  1,586.72  1,908.83 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.00  2.66  3.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.98  5.02  4.88 
  P/BV (X) 0.40  0.53  0.66 
  P/E (X) 9.05  8.25  8.76 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.37  4.82  16.20 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.58  0.37  1.50 
  Beta 0.71  0.45  0.49 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -24.81  -16.88  -20.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.50  7.14  5.94 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.68  0.59  0.52 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.15 บาท 29 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.19 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.19 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรพินท์ สินถาวรกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 601.20 152.14 140.35 106.96 214.79
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - - - - -
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - - 2,112.34 - -
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - 2,112.34 - -
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 58.30 61.33 75.44 55.90 24.73
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,243.40 9,995.99 9,710.77 10,276.36 9,686.51
  รวมสินทรัพย์ 13,388.36 13,937.44 13,394.85 14,065.67 13,211.44
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 2,806.78 2,853.70 2,198.02 3,326.45 2,903.57
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,008.44 1,397.24 718.87 1,628.18 827.79
  รวมหนี้สิน 10,414.96 10,987.15 10,357.89 11,084.85 10,349.34
  ทุนจดทะเบียน 646.80 646.80 646.80 646.80 646.20
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 596.51 596.51 596.51 596.51 596.49
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 596.51 596.51 596.51 596.51 596.49
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 645.17 645.17 645.17 645.17 645.12
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,731.72 1,708.61 1,795.28 1,739.14 1,620.50
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,973.40 2,950.29 3,036.96 2,980.82 2,862.11
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 1,801.64 1,970.12 123.58 3,832.38 3,857.05
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,658.90 1,798.37 271.18 3,425.12 3,421.80
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 142.74 171.75 -147.60 407.25 435.26
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - 3.58 -29.76 13.42
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 0.78 0.55 3,756.58 - -
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ - - - - -
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 123.54 139.58 3,519.46 292.33 256.06
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 27.15 32.72 85.95 144.68 165.78
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 44.38 82.80 170.31 224.07 221.89
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.14 0.29 0.38 0.37
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 584.25 274.37 1,108.17 -406.45 885.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.94 -2.88 -4.33 -1.35 -0.64
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -122.47 -226.31 -1,070.45 299.97 -747.92
  เงินสดสุทธิ 460.84 45.18 33.39 -107.83 137.17
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.45 6.76 5.66 7.67
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.59 0.82 0.63 1.06
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.46 4.20 4.39 5.85

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -46.41 -25.03 -23.99 0.98


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น