สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.64 2.98 / 1.96 20.70 0.52 596.51 1,574.79
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 พ.ค. 2564 19:39   การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
14 พ.ค. 2564 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 17:06   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
30 เม.ย. 2564 17:04   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 เม.ย. 2564 07:40   แจ้งเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-2288
เบอร์โทรสาร 0-2693-2298-99
URL www.pl.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/09/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/08/2539
ราคา IPO (บาท) 36.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์เอกเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/02/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้เช่า (leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์ เครื่องบิน เรือ นอกจากนี้ยังให้เช่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆ อาทิ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั่วไป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 04 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  62.45% 2,214 62.45% 2,273
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.72% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.64% (ณ วันที่ 23/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.94 1.03 -1.10
  20 วัน - 1.89 3.04
  60 วัน 1.54 9.39 2.10
  120 วัน 21.10 12.43 17.40
  YTD 18.92 5.87 11.55
  P/E (X) 20.70 23.60 29.36
  P/BV (X) 0.52 3.63 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.31 1.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 59,649,200 10.00
  2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 53,000,400 8.89
  3. บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด 45,600,000 7.64
  4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด 41,550,800 6.97
  5. บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด 24,000,000 4.02
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,204,422 3.72
  7. นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล 16,260,000 2.73
  8. นาย อิทธิชัย เลิศธรรมนนท์ 14,211,500 2.38
  9. บริษัท ยุพงษ์ จำกัด 12,323,402 2.07
  10. นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์ 10,933,333 1.83

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ
  2. นาย ภูมิชาย ล่ำซำ รองประธานกรรมการ
  3. นาย พิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย สาระ ล่ำซำ กรรมการ
  5. นาง นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ
  6. นาย สุธี โมกขะเวส กรรมการ
  7. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อาภัสสร บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ
  10. นาง จันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ
  11. นาย วิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ
  12. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 596.51  596.51  596.51 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,574.79  1,324.25  1,586.72 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.64  2.22  2.66 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.09  5.00  5.02 
  P/BV (X) 0.52  0.44  0.53 
  P/E (X) 20.70  14.23  8.25 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 23.83  10.82  4.82 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.83  0.55  0.37 
  Beta 0.46  0.68  0.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 18.92  -16.54  -16.88 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.03  6.76  7.14 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.63  0.96  0.59 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.08 บาท 20 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.15 บาท 29 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.19 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรพินท์ สินถาวรกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 93.61 342.70 122.90 140.35 106.96
  เงินลงทุนสุทธิ - - - - -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - - - - 4.08
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7,257.72 9,525.98 7,584.86 9,710.77 -
  รวมสินทรัพย์ 11,478.98 13,402.59 12,042.70 13,394.85 55.90
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 190.00 1,004.48 459.96 718.87 10,276.35
  รวมหนี้สิน 8,443.31 10,355.54 9,035.61 10,357.89 14,065.67
  ทุนจดทะเบียน 646.80 646.80 646.80 646.80 -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 596.51 596.51 596.51 596.51 10,223.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 645.17 645.17 645.17 645.17 813.09
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,793.99 1,805.37 1,765.42 1,795.28 11,084.85
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 646.80
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - 596.51
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,035.67 3,047.05 3,007.09 3,036.96 -
   - หุ้นสามัญ - - - - 596.51
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 645.17
  กำไร(ขาดทุน)สะสม - - - - 1,739.14
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 2,980.82
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 780.87 915.15 3,591.36 3,833.66 -
   - รายได้ดอกเบี้ย 68.83 28.43 162.29 123.58 -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 785.63 923.44 3,625.45 3,880.17 -
  ต้นทุน 640.78 777.17 3,056.72 3,245.07 -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - 3.58 -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 58.81 66.77 255.27 274.39 3,832.38
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - 3,425.12
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 81.80 79.50 316.84 357.13 407.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 28.58 28.55 76.06 170.31 -
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.05 0.13 0.29 -
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ - - - - -
  รายได้จากเงินปันผล - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น - - - - 292.33
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - -29.76
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ - - - - 144.68
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 224.07
  กำไรต่อหุ้น (บาท) - - - - 0.38
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 640.74 244.94 1,579.63 1,108.17 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -6.14 -0.23 -6.66 -4.33 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -663.90 -42.38 -1,590.42 -1,070.45 -
  เงินสดสุทธิ -29.30 202.34 -17.45 33.39 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - - - - -406.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - - - - -1.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - 299.97
  เงินสดสุทธิ - - - - -107.83
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.50 5.15 2.52 5.61
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.57 2.60 2.49 2.67
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.78 3.40 3.00 3.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.28 0.29 0.29 0.29
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.64 3.09 2.10 4.39

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 0.11 -19.13 -55.34 -23.99


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้