สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PE บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   -
NC 24 ก.พ. 2563
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.03 0.08 / 0.02 - - 400.00 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ส.ค. 2563 13:42   ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ PE กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
06 ส.ค. 2563 12:46   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
06 ส.ค. 2563 12:45   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
06 ส.ค. 2563 12:43   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
04 ส.ค. 2563 08:35   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค, 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2301-1000, 0-2398-0029, 0-2301-1500
เบอร์โทรสาร 0-2398-1188, 0-2398-0701
URL www.pe.premier.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/12/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/07/2534
ราคา IPO (บาท) 160.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 0.50 @ 20/12/2559

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 ก.ค. 2563 04 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.06% 2,477 39.39% 2,659
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.95% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 20.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.94% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -2.76 -0.65
  20 วัน - -1.88 3.24
  60 วัน - 4.39 6.57
  120 วัน -40.00 -51.05 -51.19
  YTD -57.14 -49.02 -47.45
  P/E (X) - 16.27 22.11
  P/BV (X) - 2.40 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - 0.28 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด 199,700,081 24.96
  2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 196,000,000 24.50
  3. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชั่น จำกัด 42,060,272 5.26
  4. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด 41,410,616 5.18
  5. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH 22,974,780 2.87
  6. บริษัท ลิควิเดชั่น 3 จำกัด 14,056,022 1.76
  7. นาง วิมลทิพย์ พงศธร 13,416,235 1.68
  8. นาย ภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์ 12,500,000 1.56
  9. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 11,964,495 1.50
  10. น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 11,558,000 1.44

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการ
  2. นาง วไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง แน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ กรรมการ
  4. นาง เพ็ญศรี เดชติ่งเอง กรรมการ
  5. นาย ธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 800.00  800.00  800.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 56.00  160.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.03  0.07  0.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.16  0.16  0.13 
  P/BV (X) 0.43  1.52 
  P/E (X) 2.31  18.46 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.39  9.70  10.34 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.03  0.15 
  Beta 0.06  0.56 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -57.14  -65.00  -65.52 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล พิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่แสดงความเชื่อมั่นและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 11.83 12.49 10.32 11.52 16.35
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - 83.22 77.32 92.13 103.64
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 30.59 - - - 89.74
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 30.59 - - - 89.74
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 62.30 1,420.92 1,230.28 1,529.30 1,678.30
  รวมสินทรัพย์ 1,345.17 1,711.72 1,512.33 1,828.84 1,991.89
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม - - - - -
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
  รวมหนี้สิน 1,216.13 1,598.59 1,384.07 1,730.02 1,928.89
  ทุนจดทะเบียน 406.08 406.08 406.08 406.08 406.08
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - 12.88 6.59 -1.89 13.14
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -260.77 -289.56 -268.14 -299.29 -339.95
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - 10.19 10.19 - 10.19
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 129.04 113.12 128.26 98.82 63.00
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล - - - - -
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 21.67 30.45 56.93 70.14 79.52
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ -21.67 -30.45 -56.93 -70.14 -79.52
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 4.29 336.97 640.90 744.58 747.17
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 257.17 - - - -
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 82.60 295.16 546.28 621.23 685.63
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 157.20 - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 0.00 11.36 37.69 53.21 -17.97
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.78 6.51 27.93 40.66 -24.68
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.01 0.03 0.05 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 99.72 127.63 233.68 276.58 246.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 107.50 133.30 274.66 193.12 247.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -205.70 -259.96 -509.54 -474.53 -486.59
  เงินสดสุทธิ 1.51 0.97 -1.20 -4.83 7.30
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.34 19.22 24.60 50.25
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.72 1.88 2.26 2.79
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.30 1.93 4.36 5.46

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -87.97 -76.71 -31.31 N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 11 ก.พ. 2563 -
  C 15 ส.ค. 2561 25 ก.พ. 2563
  NP 15 พ.ค. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น