สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PATO บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.00 12.40 / 8.40 15.45 2.89 142.37 1,566.09 1,675.69 26.69 12.11
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ค. 2564 09:04   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พ.ค. 2564 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 17:06   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พ.ค. 2564 17:05   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
22 เม.ย. 2564 17:31   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2318-5612-19, 0-2318-0360-9
เบอร์โทรสาร 0-2318-0367
URL www.patochemical.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 6/10/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/09/2538
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ. ธนาคม จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 29/04/2552

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สำหรับรูปแบบที่นำเข้าสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) รูปเทคนิคอลเกรด (Technical Grade) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่มีความเข้มข้นสูงต้องนำมาผสมปรุงแต่ง (Formulate) ให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามสูตรการผลิตต่อไป 2) รูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที การนำเข้าส่วนใหญ่จะมีทั้งเป็นของเหลวและของแข็งที่มีขนาดบรรจุใหญ่ ซึ่งการจำหน่ายจะต้องนำไปแบ่งบรรจุ (Repack) ให้มีขนาดเล็กลง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มี.ค. 2564 08 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.47% 1,701 47.46% 1,656
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.94% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.35% (ณ วันที่ 23/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.79 0.97 0.07
  20 วัน -2.65 0.38 0.30
  60 วัน 8.91 17.95 9.51
  120 วัน 6.80 5.99 3.53
  YTD 4.76 1.26 -1.73
  P/E (X) 15.45 17.44 29.36
  P/BV (X) 2.89 1.15 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.13 1.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เมธา ตริลลิต 21,000,000 14.75
  2. นาย วิวัฒน์ ตริลลิต 15,000,000 10.54
  3. น.ส. รัชนี ตริลลิต 11,500,000 8.08
  4. นาง วันทนา พจนาลัย 7,000,000 4.92
  5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 4,800,000 3.37
  6. นาย เชาว์วุธ พจนาลัย 4,500,000 3.16
  7. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 3,499,700 2.46
  8. นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ 3,471,350 2.44
  9. นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ 3,280,000 2.30
  10. นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม 3,030,000 2.13

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เมธา ตริลลิต ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
  2. นาย วิวัฒน์ ตริลลิต กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย เชาว์วุธ พจนาลัย กรรมการ
  4. นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ กรรมการ
  5. น.ส. รัชนี ตริลลิต กรรมการ
  6. นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์ กรรมการ
  7. นาง วันทนา พจนาลัย กรรมการ
  8. นาย สหาย ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการอิสระ
  9. นาย เลิศชัย ลีลายนกุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. Mr. CHENG MING CHANG กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 142.37  142.37  142.37 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,566.09  1,494.91  1,608.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.00  10.50  11.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.81  3.52  3.64 
  P/BV (X) 2.89  2.98  3.10 
  P/E (X) 15.45  18.85  13.99 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.14  4.96  8.33 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.71  0.27  0.62 
  Beta 0.35  0.27  0.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.76  -7.08  -13.08 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.18  5.71  8.85 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.80  1.08  1.24 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.57 บาท 10 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.60 บาท 17 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.00 บาท 08 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว สุนันทา คำสุข/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60.57 33.39 94.76 53.34 21.81
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 92.69 64.20 54.00 58.58 151.33
  สินค้าคงเหลือ 156.92 192.26 129.81 234.06 290.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 589.31 479.78 487.53 511.00 649.26
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 41.40 47.89 42.63 48.84 56.46
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 123.41 122.45 121.42 131.11 142.05
  รวมสินทรัพย์ 712.71 602.23 608.95 642.12 791.31
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 79.89 21.24 16.50 46.85 87.38
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 45.48 27.93 32.77 34.95 79.59
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 143.10 60.52 62.58 91.91 187.78
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 27.06 23.20 23.89 22.76 16.54
  รวมหนี้สิน 170.16 83.72 86.47 114.67 204.32
  ทุนจดทะเบียน 142.37 142.37 142.37 142.37 142.37
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 142.37 142.37 142.37 142.37 142.37
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 162.01 162.01 162.01 162.01 162.01
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 243.56 230.41 226.56 230.19 286.68
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -5.40 -16.29 -8.47 -7.13 -4.07
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 542.55 518.51 522.48 527.45 587.00
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 126.92 101.35 552.01 568.24 816.70
  รายได้อื่น 0.01 0.02 0.13 2.36 1.46
  รวมรายได้ 126.93 101.37 555.12 570.60 818.16
  ต้นทุน 87.78 81.36 387.97 397.71 541.02
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 15.30 13.51 66.87 74.25 83.54
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 103.09 94.87 454.84 471.97 624.56
  EBITDA 26.69 3.19 114.93 121.94 212.89
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2.30 2.73 12.48 12.82 14.72
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 24.39 0.46 102.45 109.12 198.17
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 19.82 0.22 81.79 86.73 158.01
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.00 0.57 0.61 1.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -26.20 38.48 202.49 190.49 25.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -68.49 -31.48 -43.74 25.22 52.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 60.49 -26.95 -117.32 -184.18 -102.37
  เงินสดสุทธิ -34.20 -19.96 41.42 31.53 -25.02
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.12 7.93 7.79 5.56
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.11 12.36 15.58 15.56
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 19.22 12.57 16.38 15.22
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.16 0.17 0.22
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.88 0.80 0.89 0.80
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.83 19.73 29.72 30.01
  EBIT Margin (%) 19.21 0.46 18.46 19.12
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.61 0.21 14.73 15.20

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 25.22 -12.61 -2.86 -30.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.90 -0.51 -2.45 -26.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 25.21 -12.82 -2.71 -30.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.66 -3.37 -3.63 -24.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 8,996.14 -98.75 -5.69 -45.11

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.36 7.07 9.81 5.41
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 49.57 51.66 37.22 67.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.26 1.52 2.13 1.52
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 161.58 240.62 171.16 240.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.74 8.80 11.46 6.94
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 33.97 41.48 31.86 52.56
  วงจรเงินสด (วัน) 177.18 250.81 176.53 255.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้