สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PAE บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET
CG Report:   -
NC 09 มี.ค. 2559
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.07 - - - 2,770.89 - - 9.28 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 ส.ค. 2563 17:58   รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
17 ส.ค. 2563 17:30   แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 (จำนวน 2 วัน)
17 ส.ค. 2563 13:23   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
17 ส.ค. 2563 12:32   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปี (F45) (สอบทานแล้ว)
17 ส.ค. 2563 12:32   ชี้แจงผลการดำเนินงาน งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2322-0222
เบอร์โทรสาร 0-2322-2970-1
URL www.pae.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/5/1964 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/02/2539
ราคา IPO (บาท) 149.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน นิธิภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/08/2549

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการด้านงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ แก่บริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงได้ส่งผู้มีประสบการณ์ไปปฏิบัติงานทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่ง (Onshore & Offshore) ทั้งในและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 เม.ย. 2558 03 เม.ย. 2557
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  100.00% 12,931 95.51% 6,774
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.21% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.10% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 ต.ค. 2558) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ก่อโชค แสงทองอร่าม 185,800,000 6.71
  2. นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง 129,498,300 4.67
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,988,800 1.98
  4. นาย อัชดา เกษรศุกร์ 39,000,000 1.41
  5. นาย ชินชัย ลีนะบรรจง 28,589,400 1.03
  6. นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ 22,300,000 0.80
  7. นาง อโนทัย ทรงไท 20,752,700 0.75
  8. นาย บรรเจิด เตชะอินทราวงศ์ 20,000,000 0.72
  9. นาง จินตนา กาวีวงศ์ 19,658,050 0.71
  10. น.ส. กรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ 17,100,000 0.62

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย สมพร มั่งมี กรรมการ
  3. นาย วีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการ
  4. นาย กิตติ อธินันท์ กรรมการ
  5. นาย อานนท์ เลขาสถาพร กรรมการ
  6. นาย ภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ กรรมการ
  7. นาย กรกฤช ประคองวิทยา กรรมการ
  8. ร.ต. สาโรช สว่างฤทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. อรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,770.89  2,770.89  2,770.89 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.07  0.07  0.07 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.28  -0.26  -0.20 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  N/A 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล เมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว ทั้งนี้หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2015)
  นาย เชิดสกุล อ้นมงคล/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 48.80 29.05 28.64 47.28 47.62
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 91.66 72.54 92.49 69.22 77.95
  สินค้าคงเหลือ 6.76 10.99 12.27 10.54 9.82
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 223.49 183.09 213.92 184.47 210.80
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 238.78 259.04 243.98 313.46 341.14
  รวมสินทรัพย์ 552.84 549.43 559.39 610.90 703.14
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 308.34 267.28 287.91 273.96 282.13
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.33 8.18 8.07 7.22 4.26
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,156.32 1,120.44 1,142.97 1,136.21 1,032.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 161.90 161.07 161.19 162.47 169.25
  รวมหนี้สิน 1,318.22 1,281.52 1,304.16 1,298.68 1,201.72
  ทุนจดทะเบียน 8,051.72 8,051.72 8,051.72 8,051.72 8,051.72
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,770.89 2,770.89 2,770.89 2,770.89 2,770.89
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -811.47 -811.47 -811.47 -811.47 -811.47
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,788.84 -2,755.82 -2,769.01 -2,715.68 -2,537.27
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -762.18 -729.15 -742.34 -689.01 -510.60
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -3.20 -2.94 -2.44 1.22 12.02
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 253.64 177.70 402.10 347.49 417.85
  รายได้อื่น 4.03 4.79 4.58 4.31 13.23
  รวมรายได้ 257.67 182.49 406.68 351.80 431.08
  ต้นทุนขาย 226.54 159.09 351.43 328.52 405.10
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 34.93 51.98 100.69 88.25 96.78
  รวมค่าใช้จ่าย 261.48 226.06 461.30 419.37 558.43
  EBITDA 9.28 -29.06 -26.14 -34.05 -84.27
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 13.09 14.52 28.48 33.51 43.08
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -3.81 -43.57 -54.63 -67.56 -127.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -36.35 -40.14 -53.33 -179.73 -145.30
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.01 -0.02 -0.06 -0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 48.16 -35.31 -42.08 2.18 28.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -12.63 32.79 44.63 -0.06 -9.89
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -15.37 -15.70 -21.20 -2.46 -10.11
  เงินสดสุทธิ 20.17 -18.23 -18.64 -0.34 8.10
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.19 0.16 0.19 0.16
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N/A N/A N/A N/A
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.70 -11.09 -9.34 -10.28
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.87 0.61 0.70 0.54
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.68 10.47 12.60 5.46
  EBIT Margin (%) -1.48 -23.88 -13.43 -19.20
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -14.11 -22.00 -13.11 -51.09

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 42.74 6.44 15.72 -16.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 42.40 -5.56 6.97 -18.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 41.20 8.02 15.60 -18.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.66 5.68 10.00 -24.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.82 5.21 4.97 4.72
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 62.69 70.03 73.40 77.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 47.19 32.14 30.81 32.28
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 7.73 11.36 11.85 11.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.46 1.18 1.25 1.18
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 250.79 309.93 291.79 308.92
  วงจรเงินสด (วัน) -180.37 -228.54 -206.55 -220.32


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 15 พ.ย. 2559 -
  NP 26 ส.ค. 2559 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น