สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
OHTL บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
บริการ/การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
318.00 500.00 / 312.00 N/A 2.04 150.98 4,801.10 8,895.11 -89.70 -32.80
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2563 19:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 19:21   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 19:20   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
29 ก.ค. 2563 12:42   แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
29 ก.ค. 2563 08:51   แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-9000
เบอร์โทรสาร 0-2659-0000
URL www.mandarin-oriental.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/1/1876 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/06/2531
ราคา IPO (บาท) 125.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 10.00 @ 31/01/2539

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
21.10% 521 21.17% 698
การถือครองหุ้นต่างด้าว 47.11% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.83% (ณ วันที่ 18/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.55 -1.90 -2.19
20 วัน -13.59 -10.38 -10.79
60 วัน -27.73 -19.37 -22.98
120 วัน -9.14 -26.77 -26.08
YTD -20.50 1.19 -2.52
P/E (X) N/A N/A 22.11
P/BV (X) 2.04 1.11 1.45
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.35 0.81

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V. 6,399,500 42.39
2. นาง นิจพร จรณะจิตต์ 3,506,098 23.22
3. บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,600,000 10.60
4. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 454,723 3.01
5. นาง พิไลจิตร เริงพิทยา 285,019 1.89
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 276,200 1.83
7. นาย เปรมชัย กรรณสูต 271,520 1.80
8. นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์ 235,250 1.56
9. DBS BANK LTD 208,000 1.38
10. น.ส. ชไมมาส กรรณสูต 127,954 0.85

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาง นิจพร จรณะจิตต์ ประธานกรรมการ
2. นาย เกรกอรี่ บรูซ ลิดเดล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย ปีเตอร์ เจมส์ ฮอลแลนด์ ไรลีย์ กรรมการ
4. นาย เครก อลัน บีตตี้ กรรมการ
5. นาย ยุทธชัย จรณะจิตต์ กรรมการ
6. นาย เบอร์แทรม เอ็ดเวิร์ด จอห์นสตัน เวเทอร์ออลล์ กรรมการ
7. นาย คริสตอฟ โจเซฟ วิลเฮล์ม มาเรส กรรมการ
8. นาย อัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย สุรชัย ศิริวัลลภ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย วิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย ศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
18 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 15.10  15.10  15.10 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,801.10  6,039.12  7,246.94 
ราคา (บาท/หุ้น) 318.00  400.00  480.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 155.79  21.82  51.33 
P/BV (X) 2.04  18.33  9.35 
P/E (X) N/A  N/A  27.82 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.20  0.39  0.20 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.07  0.11  0.08 
Beta 0.14  -0.04  0.28 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.50  -16.67  -46.07 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  4.25  3.13 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.93 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 9.00 บาท - เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 8.00 บาท 23 พ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 8.00 บาท - เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 7.00 บาท 29 พ.ย. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 64.81 63.20 110.80 114.40 81.80
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 25.21 76.72 92.92 126.20 135.24
สินค้าคงเหลือ 21.36 17.94 23.09 18.47 16.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 186.33 195.03 296.67 265.36 248.12
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,614.55 1,830.70 2,609.08 1,409.79 1,439.91
รวมสินทรัพย์ 6,510.89 2,222.33 3,201.26 1,868.37 1,889.83
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 600.00 390.00 420.00 70.00 70.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 327.64 229.87 419.55 306.41 349.49
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 44.28 - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 975.31 626.40 848.76 426.30 470.70
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,183.52 1,102.58 2,088.75 654.24 655.01
รวมหนี้สิน 4,158.82 1,728.97 2,937.51 1,080.54 1,125.71
ทุนจดทะเบียน 150.98 150.98 150.98 150.98 150.98
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 150.98 150.98 150.98 150.98 150.98
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -192.61 342.37 112.78 636.86 613.15
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,352.07 493.35 263.76 787.84 764.13
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 425.85 709.96 1,301.17 2,205.35 2,129.07
รายได้อื่น 0.50 9.19 9.72 3.65 4.85
รวมรายได้ 426.35 735.55 1,338.73 2,236.53 2,159.59
ต้นทุนขาย 443.30 493.78 1,065.62 1,216.12 1,206.63
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 228.64 383.56 717.69 694.35 669.50
รวมค่าใช้จ่าย 683.04 877.34 1,783.31 1,910.46 1,876.13
EBITDA -89.70 -24.12 -205.63 580.11 559.93
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 167.00 117.67 238.96 254.04 276.47
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -256.69 -141.79 -444.58 326.07 283.45
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -234.13 -153.05 -370.92 259.73 215.95
กำไรต่อหุ้น (บาท) -15.51 -10.14 -24.57 17.20 14.30
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -203.62 -91.98 -205.64 450.81 491.26
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -149.02 -583.35 -1,392.09 -176.47 -84.19
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 306.66 624.13 1,594.13 -241.73 -511.16
เงินสดสุทธิ -45.99 -51.20 -3.61 32.61 -104.09
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.19 0.31 0.35 0.62
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -31.77 -4.35 -70.54 33.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -12.81 0.84 -17.54 17.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.77 3.50 11.14 1.37
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.94 0.53 1.19
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -4.10 30.45 18.10 44.86
EBIT Margin (%) -60.21 -19.28 -33.21 14.58
อัตรากำไรสุทธิ (%) -54.92 -20.81 -27.71 11.61

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -40.02 -34.81 -41.00 3.58
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -10.22 -15.65 -12.38 0.79
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -42.04 -33.50 -40.14 3.56
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.15 -6.51 -6.66 1.83
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 20.28

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 19.96 24.28 11.88 16.87
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 18.29 15.03 30.73 21.64
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 51.66 69.98 51.29 69.36
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 7.06 5.22 7.12 5.26
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.64 4.39 2.94 3.71
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 100.23 83.18 124.33 98.43
วงจรเงินสด (วัน) -74.87 -62.94 -86.48 -71.53


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น