สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET100 / SETCLMV / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
18.10 24.10 / 11.20 N/A 2.62 894.67 16,193.48 25,832.13 156.83 31.87
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 พ.ย. 2563 19:05   ชี้แจงเรื่องการของดเว้น/ลดค่าเช่าและค่าบริการ สาขารัชโยธิน และสาขารังสิตของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด
18 พ.ย. 2563 17:12   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
13 พ.ย. 2563 12:34   กรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง (แก้ไข)
12 พ.ย. 2563 17:39   กรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง
12 พ.ย. 2563 17:38   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2511-5427-36
เบอร์โทรสาร 0-2511-5220
URL http://www.majorcineplex.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/05/2545
ราคา IPO (บาท) 39.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 13/05/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ธุรกิจลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า ธุรกิจการสร้างและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ และธุรกิจบริการสื่อโฆษณา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มิ.ย. 2563 01 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  49.70% 10,377 52.61% 5,711
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 39.40% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.96% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.22 1.14
  20 วัน -12.56 -10.83 -14.97
  60 วัน 24.83 8.20 2.13
  120 วัน 23.97 12.98 10.52
  YTD -1.09 -4.77 -5.64
  P/E (X) N/A N/A 30.34
  P/BV (X) 2.62 2.61 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.27 0.43 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ 265,040,100 29.62
  2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 68,195,300 7.62
  3. GIC PRIVATE LIMITED 59,022,100 6.60
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 43,096,280 4.82
  5. STATE STREET EUROPE LIMITED 39,392,751 4.40
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,369,101 4.29
  7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 30,664,300 3.43
  8. นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์ 20,413,200 2.28
  9. นาง ภารดี พูลวรลักษณ์ 18,345,536 2.05
  10. นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์ 16,672,500 1.86

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ รองประธานกรรมการ
  4. นาง ภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ
  5. นาย ธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ
  6. นาย วิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ
  7. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ
  8. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ
  10. น.ส. ชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 894.67  894.67  894.67 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 16,193.48  16,372.42  22,590.35 
  ราคา (บาท/หุ้น) 18.10  18.30  25.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.90  6.90  6.93 
  P/BV (X) 2.62  2.65  3.64 
  P/E (X) N/A  N/A  19.40 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.53  128.16  73.99 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 40.99  78.82  71.99 
  Beta 1.06  1.07  0.93 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.09  -27.52  22.57 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.52  5.46  5.35 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  1.04 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.35 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.65 บาท 04 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.70 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.65 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.60 บาท 03 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,453.32 514.91 961.74 596.32 573.03
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 578.88 919.16 917.20 1,008.66 909.06
  สินค้าคงเหลือ 189.25 114.56 121.39 128.74 140.87
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,371.61 1,963.28 2,420.24 2,249.48 2,262.81
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,398.56 6,764.85 6,620.30 7,241.65 7,186.43
  รวมสินทรัพย์ 17,267.65 13,547.45 14,005.75 14,074.21 13,807.71
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,728.19 2,048.34 2,118.58 1,418.17 1,459.89
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,253.63 776.58 857.15 1,045.20 624.36
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 690.71 454.10 383.14 588.12 658.59
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,374.36 4,715.29 5,000.11 4,670.75 3,945.87
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,567.44 2,486.29 2,398.89 2,770.98 3,363.08
  รวมหนี้สิน 10,941.80 7,201.58 7,399.00 7,441.73 7,308.95
  ทุนจดทะเบียน 894.67 894.67 894.67 896.27 896.27
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 894.67 894.67 894.67 894.67 894.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,055.61 4,055.61 4,055.61 4,055.61 4,055.61
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 288.42 -83.15 -83.15 -82.51 -16.98
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,320.13 1,345.88 1,607.06 1,648.07 1,487.16
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,175.68 6,198.55 6,455.64 6,509.95 6,413.55
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 150.18 147.32 151.11 122.53 85.21
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,426.16 8,029.66 10,697.10 9,952.36 8,971.61
  รายได้อื่น 130.83 101.73 150.17 456.60 734.55
  รวมรายได้ 2,879.67 8,353.52 11,141.21 10,671.30 9,937.46
  ต้นทุนขาย 2,235.40 5,295.86 7,006.44 6,499.50 5,957.91
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,329.41 1,827.31 2,499.40 2,478.08 2,351.23
  รวมค่าใช้จ่าย 3,631.62 7,134.79 9,567.23 8,990.71 8,320.77
  EBITDA 156.83 2,289.26 2,942.86 2,990.57 2,952.67
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 908.77 1,070.54 1,368.88 1,309.98 1,335.98
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -751.94 1,218.73 1,573.98 1,680.59 1,616.69
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -855.02 905.61 1,170.03 1,283.59 1,193.34
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.96 1.01 1.31 1.43 1.33
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -91.87 1,878.74 2,395.57 2,766.67 1,991.64
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -167.61 -957.02 -946.50 -813.47 -285.30
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 753.74 -1,003.12 -1,083.64 -1,929.91 -1,664.19
  เงินสดสุทธิ 494.26 -81.40 365.43 23.28 42.16
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 0.42 0.48 0.48
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -9.55 18.70 18.05 19.86
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.57 11.66 11.21 12.06
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.77 1.16 1.15 1.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.37 0.83 0.79 0.77
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.86 34.05 34.50 34.69
  EBIT Margin (%) -26.11 14.59 14.13 15.75
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -29.69 10.84 10.50 12.03

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -69.78 14.68 7.48 10.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -57.79 13.68 7.80 9.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -65.53 9.86 4.40 7.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -49.10 13.21 6.41 8.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -11.61 -8.85 7.56

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.80 12.64 11.11 10.38
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.67 28.87 32.86 35.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 25.98 63.09 56.02 48.21
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 14.05 5.79 6.52 7.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.89 9.92 7.37 7.79
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 93.90 36.79 49.55 46.88
  วงจรเงินสด (วัน) -26.17 -2.14 -10.18 -4.14


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น