สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
L&E บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.65 2.32 / 1.49 10.77 0.71 492.04 811.87 2,419.15 90.48 9.70
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2563 17:46   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
11 ส.ค. 2563 17:03   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 17:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563 17:02   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
03 ส.ค. 2563 17:00   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 16-17, 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-8133
เบอร์โทรสาร 0-2248-8144
URL http://www.lighting.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/04/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/08/2547
ราคา IPO (บาท) 12.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 30/04/2557

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 21/10/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การนำเข้า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการออกแบบและแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลัก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มโคมไฟฟ้า กลุ่มหลอดไฟฟ้า กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และกลุ่มเสาไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งตราสินค้าของบริษัทเอง คือ L&E และ LUMAX และตราสินค้าอื่น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 พ.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.39% 1,156 31.68% 1,191
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.40% (ณ วันที่ 22/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.19% (ณ วันที่ 22/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.20 -3.45 0.25
  20 วัน -0.60 -1.89 1.88
  60 วัน 3.12 2.43 10.00
  120 วัน 1.85 -17.67 -9.43
  YTD -15.82 -19.84 4.92
  P/E (X) 10.77 19.17 21.74
  P/BV (X) 0.71 0.78 1.43
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.17 0.84

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ปกรณ์ บริมาสพร 68,979,723 14.02
  2. น.ส. ธัญจิรา วิมลอนุพงษ์ 40,000,000 8.13
  3. ด.ญ. ธัญญา ภัทรพนาสกุล 38,350,005 7.79
  4. บริษัท นิกรกิจและบุตร จำกัด 26,181,154 5.32
  5. นาง นภาพร วิมลอนุพงษ์ 24,304,616 4.94
  6. นาง กิจฐาพร บริมาสพร 23,512,505 4.78
  7. นาง สุมาลย์ ทรัพย์ทวยชน 16,350,832 3.32
  8. UBS AG LONDON BRANCH 15,356,532 3.12
  9. นาง วลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน 13,561,091 2.76
  10. นาย ภาสพล ประเทืองสิทธิ์ 12,666,470 2.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ
  2. นาย ปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย อนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร กรรมการ
  5. นาง นภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการ
  6. นาย กฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการ
  7. นาง กัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ
  8. นาย อุทิศ จันทร์เจนจบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ
  10. นาง เรณู บัวเกิด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย บุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 492.04  492.04  492.04 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 811.87  964.40  1,269.46 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.65  1.96  2.58 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.31  2.38  2.43 
  P/BV (X) 0.71  0.82  1.06 
  P/E (X) 10.77  16.10  12.28 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.31  2.55  7.36 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.15  0.13  0.43 
  Beta 0.43  0.57  0.33 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -15.82  -24.03  -14.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.48  8.16  4.65 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.91  1.31  0.57 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.14 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.16 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.12 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง ปิยธิดา ตั้งเด่นชัย/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 52.89 44.20 56.91 50.62 44.29
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 677.51 827.38 1,048.30 1,074.03 816.53
  สินค้าคงเหลือ 883.75 903.78 856.50 872.38 878.53
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,687.89 1,821.77 2,013.15 2,041.17 1,780.50
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,020.17 908.11 898.68 920.78 959.55
  รวมสินทรัพย์ 2,796.48 2,823.79 3,003.74 3,061.33 2,849.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,047.34 1,104.38 1,109.67 1,162.57 864.71
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 178.69 204.22 248.20 - 296.96
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 78.44 77.66 75.52 77.94 103.86
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,455.17 1,518.16 1,649.68 1,672.87 1,429.41
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 204.96 157.06 143.43 158.13 246.08
  รวมหนี้สิน 1,660.13 1,675.21 1,793.11 1,831.00 1,675.49
  ทุนจดทะเบียน 492.04 492.04 492.04 492.04 494.16
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 492.04 492.04 492.04 492.04 492.04
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 229.56 229.56 229.56 229.56 229.56
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -4.26 - -1.75 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 417.98 430.57 492.71 509.84 453.21
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,136.30 1,148.29 1,210.59 1,230.06 1,173.90
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.05 0.29 0.04 0.27 0.27
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,053.12 1,145.90 2,708.86 2,923.31 2,552.78
  รายได้อื่น 3.76 6.85 13.18 15.11 16.77
  รวมรายได้ 1,056.88 1,152.75 2,722.05 2,938.42 2,569.55
  ต้นทุนขาย 687.00 738.82 1,774.29 1,962.34 1,751.83
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 341.82 385.68 806.67 775.39 689.84
  รวมค่าใช้จ่าย 1,028.82 1,126.45 2,580.96 2,737.72 2,441.66
  EBITDA 90.48 70.20 229.11 282.74 210.12
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 62.41 43.89 88.03 82.04 82.23
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 28.06 26.30 141.08 200.70 127.88
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2.58 -0.54 72.26 116.91 61.08
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 -0.00 0.15 0.24 0.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 271.61 217.51 319.44 -21.21 -42.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -66.59 -28.64 -60.75 -43.90 -62.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -209.26 -192.51 -249.84 71.45 78.40
  เงินสดสุทธิ -4.24 -3.64 8.85 6.33 -26.72
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.16 1.20 1.22 1.22
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.60 6.22 5.92 9.73
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.08 5.11 4.65 6.79
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.46 1.46 1.48 1.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.93 0.98 0.90 0.99
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 34.77 35.53 34.50 32.87
  EBIT Margin (%) 2.66 2.28 5.18 6.83
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.24 -0.05 2.65 3.98

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -8.10 -12.59 -7.34 14.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.01 -15.96 -9.58 12.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -8.32 -12.60 -7.36 14.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -8.67 -8.95 -5.73 12.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -38.20 91.42

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.48 3.32 2.55 3.09
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 104.98 109.88 142.98 118.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.93 2.01 2.05 2.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 189.39 181.75 177.83 162.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.00 8.29 14.30 13.22
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 40.57 44.01 25.53 27.62
  วงจรเงินสด (วัน) 253.81 247.61 295.29 253.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น