สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KWC บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 04 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
262.00 290.00 / 257.00 18.59 2.20 60.00 1,572.00 1,658.10 41.48 11.59
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 พ.ค. 2564 19:09   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พ.ค. 2564 19:08   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2564 18:54   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
19 เม.ย. 2564 17:14   แต่งตั้งกรรมการอิสระ
19 เม.ย. 2564 17:13   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
เบอร์โทรศัพท์ 0-2427-0963, 0-2427-3374, 0-2871-3191-5
เบอร์โทรสาร 0-2427-0964
URL http://www.kwc.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1961 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/11/2523
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 14/06/2534

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 04/01/2548
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / คลังสินค้าและไซโล
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์

ลักษณะธุรกิจ
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) พัฒนาที่ดิน ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจคลังสินค้าและรับฝากเอกสาร 2) คลังสินค้า ดำเนินการโดยบริษัทย่อย 3) รับฝากเอกสาร ดำเนินการโดยบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มี.ค. 2564 10 มิ.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
64.57% 324 64.56% 318
การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.12% (ณ วันที่ 04/08/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.00% (ณ วันที่ 04/08/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 1.24 -0.53
20 วัน -2.96 2.56 -0.91
60 วัน -2.96 0.53 -0.62
120 วัน -5.76 -4.80 -9.59
YTD -4.38 -3.28 -10.35
P/E (X) 18.59 N/A 29.18
P/BV (X) 2.20 4.74 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.42 1.34

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท วัฒนโชติ จำกัด 943,680 15.73
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 530,000 8.83
3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 355,800 5.93
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 250,834 4.18
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 250,833 4.18
6. นาย ชาญ โสภณพนิช 239,023 3.98
7. นาย ชัย โสภณพนิช 178,202 2.97
8. นาย ชาตรี โสภณพนิช 174,260 2.90
9. คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช 167,040 2.78
10. นาย ระบิล โสภณพนิช 152,440 2.54

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย โชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย ชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย ติง ไฟ เลา กรรมการ
4. นาย สมศักดิ์ ใจตรง กรรมการ
5. น.ส. สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นาย อรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย โอวาท พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย อมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ
9. นาย พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
04 ส.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6.00  6.00  6.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,572.00  1,644.00  1,848.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 262.00  274.00  308.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 119.07  110.66  106.11 
P/BV (X) 2.20  2.48  2.90 
P/E (X) 18.59  19.00  18.70 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.57  0.41  1.05 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.07  0.03  0.08 
Beta 0.05  0.20  0.26 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.38  -11.04  2.67 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.63  3.47  2.92 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.67  0.66  0.55 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 9.50 บาท 12 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 9.50 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 9.00 บาท 16 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย ปรีชา สวน/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37.49 62.10 40.17 40.46 44.69
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 80.69 57.62 78.95 60.64 56.21
สินค้าคงเหลือ - - - - -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 214.44 286.32 191.89 265.89 250.22
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 571.23 474.69 591.67 438.93 409.06
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 623.55 515.03 633.16 477.09 438.44
รวมสินทรัพย์ 837.99 801.35 825.05 742.98 688.66
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 20.40 48.31 32.36 27.83 31.51
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 11.10 - 11.10 - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 67.00 67.31 80.12 42.29 42.75
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 56.59 48.72 55.36 38.56 30.51
รวมหนี้สิน 123.59 116.03 135.49 80.85 73.26
ทุนจดทะเบียน 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม 557.54 527.90 532.55 504.34 457.35
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.86 1.41 1.01 1.78 2.05
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - 1.01 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 714.40 685.32 689.56 662.12 615.40
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 96.66 98.76 389.66 367.21 287.44
รายได้อื่น 0.68 0.58 2.81 3.47 2.75
รวมรายได้ 97.34 99.34 392.72 371.01 290.56
ต้นทุน 45.94 49.24 197.46 172.40 113.13
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 18.01 19.32 85.50 65.76 58.12
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 65.91 69.88 287.93 243.07 175.63
EBITDA 41.48 38.06 139.69 156.22 139.64
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.02 8.20 34.90 28.28 24.72
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 31.46 29.86 104.79 127.94 114.93
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 25.00 23.57 83.15 102.23 91.85
กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.17 3.93 13.86 17.04 15.31
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 23.77 25.09 121.20 125.21 119.64
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -25.40 -2.59 -71.96 -75.22 -7.90
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1.05 -0.87 -49.53 -54.22 -108.32
เงินสดสุทธิ -2.68 21.63 -0.29 -4.22 3.42
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.20 4.25 2.39 6.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.08 15.70 12.30 16.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.98 17.20 13.37 17.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.17 0.17 0.20 0.12
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.48 0.52 0.50 0.52
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 52.48 50.14 49.32 53.05
EBIT Margin (%) 32.32 30.06 26.68 34.49
อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.68 23.72 21.17 27.55

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -2.12 28.55 6.11 27.75
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -6.72 50.90 14.54 52.39
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.02 27.87 5.85 27.69
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -5.68 39.14 18.46 38.40
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 6.05 7.59 -18.66 11.29

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.60 6.70 5.58 6.29
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.13 54.48 65.38 58.07
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.65 4.95 6.56 5.81
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 64.58 73.66 55.62 62.81
วงจรเงินสด (วัน) 0.55 -19.18 9.75 -4.74


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้