สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KWC บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
280.00 310.00 / 240.00 15.84 2.57 60.00 1,680.00 1,775.94 79.60 10.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ก.ย. 2563 18:29   การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2564และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
14 ส.ค. 2563 06:31   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 06:31   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 06:30   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
14 ก.ค. 2563 17:18   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
เบอร์โทรศัพท์ 0-2427-0963, 0-2427-3374, 0-2871-3191-5
เบอร์โทรสาร 0-2427-0964
URL http://www.kwc.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1961 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/11/2523
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 14/06/2534

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 04/01/2548
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / คลังสินค้าและไซโล
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์

ลักษณะธุรกิจ
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) พัฒนาที่ดิน ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจคลังสินค้าและรับฝากเอกสาร 2) คลังสินค้า ดำเนินการโดยบริษัทย่อย 3) รับฝากเอกสาร ดำเนินการโดยบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มิ.ย. 2563 07 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
64.56% 318 64.80% 318
การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.12% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 24/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 4.47 2.96
20 วัน -3.45 -2.21 1.94
60 วัน -4.11 3.16 2.50
120 วัน 4.09 -13.31 -13.74
YTD -9.09 18.76 15.13
P/E (X) 15.84 N/A 21.38
P/BV (X) 2.57 2.97 1.41
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.34 0.94

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท วัฒนโชติ จำกัด 943,680 15.73
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 530,000 8.83
3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 355,800 5.93
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 250,834 4.18
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 250,833 4.18
6. นาย ชาญ โสภณพนิช 239,023 3.98
7. นาย เชิดชู โสภณพนิช 189,840 3.16
8. นาย ชัย โสภณพนิช 178,202 2.97
9. นาย ชาตรี โสภณพนิช 174,260 2.90
10. คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช 167,040 2.78

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย โชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย ชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย ติง ไฟ เลา กรรมการ
4. นาย สมศักดิ์ ใจตรง กรรมการ
5. น.ส. สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นาย อรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย โอวาท พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย อมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ
9. นาง อัจฉราพร เหมาคม กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
24 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6.00  6.00  6.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,680.00  1,848.00  1,800.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 280.00  308.00  300.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 109.11  106.11  98.63 
P/BV (X) 2.57  2.90  3.04 
P/E (X) 15.84  18.70  19.86 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.34  1.05  0.81 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.03  0.08  0.06 
Beta 0.23  0.26  0.09 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -9.09  2.67  13.21 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.39  2.92  6.00 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.54  0.55  1.19 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 9.50 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 9.00 บาท 16 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 18.00 บาท 17 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย ปรีชา สวน/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 57.42 41.61 40.46 44.69 41.26
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 69.53 62.62 60.64 56.21 51.40
สินค้าคงเหลือ - - - - -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 215.27 206.17 265.89 250.22 262.71
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 538.20 443.59 438.93 409.06 396.82
รวมสินทรัพย์ 808.04 682.74 742.98 688.66 694.39
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 80.62 30.01 27.83 31.51 25.66
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.81 0.22 0.22 0.21 0.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน 105.27 41.60 42.29 42.75 37.81
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 48.08 33.34 38.56 30.51 25.74
รวมหนี้สิน 153.35 74.94 80.85 73.26 63.55
ทุนจดทะเบียน 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 497.37 449.54 504.34 457.35 472.90
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 654.68 607.79 662.12 615.40 630.84
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 194.60 158.94 367.21 287.44 259.09
รายได้อื่น 1.87 1.94 3.80 3.12 4.64
รวมรายได้ 196.47 160.88 371.01 290.56 263.73
ต้นทุนขาย 95.71 69.12 172.40 113.13 98.57
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 35.27 31.50 65.76 58.12 53.07
รวมค่าใช้จ่าย 133.45 103.09 243.07 175.63 156.80
EBITDA 79.60 70.87 156.22 139.64 131.33
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 16.58 13.08 28.28 24.72 24.40
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 63.02 57.79 127.94 114.93 106.93
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 50.04 46.18 102.23 91.85 85.12
กำไรต่อหุ้น (บาท) 8.34 7.70 17.04 15.31 14.19
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 52.92 31.83 125.21 119.64 99.72
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 22.79 19.20 -75.22 -7.90 -25.64
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -58.76 -54.11 -54.22 -108.32 -42.60
เงินสดสุทธิ 16.96 -3.08 -4.22 3.42 31.47
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.04 4.96 6.29 5.85
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.80 15.85 16.00 14.74
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 17.87 17.84 17.87 16.62
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.23 0.12 0.12 0.12
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.55 0.48 0.52 0.42
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 50.82 56.51 53.05 60.64
EBIT Margin (%) 32.08 35.92 34.49 39.55
อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.47 28.71 27.55 31.61

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 22.44 14.69 27.75 10.94
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 38.48 27.23 52.39 14.78
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 22.12 14.79 27.69 10.17
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 29.45 22.72 38.40 12.01
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 8.34 2.86 11.29 7.91

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.10 5.10 6.29 5.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 59.86 71.54 58.07 68.32
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.60 5.54 5.81 3.96
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 101.46 65.85 62.81 92.22
วงจรเงินสด (วัน) -41.60 5.69 -4.74 -23.90


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น