สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KCAR บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 04 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
8.50 9.40 / 7.35 10.22 0.98 250.00 2,125.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 พ.ค. 2564 18:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พ.ค. 2564 18:35   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 18:32   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2564 17:00   แจ้งข่าวการส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
28 เม.ย. 2564 12:56   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2291-8888
เบอร์โทรสาร 0-2291-4488
URL http://www.krungthai.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/1/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/12/2548
ราคา IPO (บาท) 4.40 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยให้บริการแก่ลูกค้าประเภทองค์กร และบริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Short Term Rental) ตั้งแต่รายวัน ถึงรายเดือน โดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคล โดยให้บริการแบบครบวงจรด้วยรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน และมีรถยนต์ให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.50% 1,760 26.50% 1,357
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.33% (ณ วันที่ 04/08/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.66% (ณ วันที่ 04/08/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.42 -0.53
  20 วัน - 1.06 2.11
  60 วัน -2.30 8.17 0.06
  120 วัน -3.41 -8.58 -7.34
  YTD -5.56 -15.77 -11.45
  P/E (X) 10.22 23.64 29.18
  P/BV (X) 0.98 3.64 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.53 1.34

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล 50,512,400 20.20
  2. นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล 34,000,000 13.60
  3. นาย พิชิต จันทรเสรีกุล 34,000,000 13.60
  4. นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล 25,000,000 10.00
  5. น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล 20,221,000 8.09
  6. น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล 20,000,000 8.00
  7. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 9,972,400 3.99
  8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 7,293,600 2.92
  9. นาย ปริญญา เธียรวร 4,700,000 1.88
  10. น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 4,276,500 1.71

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย พิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน กรรมการ
  4. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย การุณ เลาหรัชตนันท์ กรรมการตรวจสอบ
  6. นาง ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  04 ส.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 250.00  250.00  250.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,125.00  2,250.00  2,725.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.50  9.00  10.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.70  8.31  8.01 
  P/BV (X) 0.98  1.08  1.36 
  P/E (X) 10.22  9.89  11.57 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.77  11.94  3.99 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.20  0.99  0.47 
  Beta 0.26  0.24  0.21 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.56  -17.43  2.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.18  7.78  7.34 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.53  0.62  0.81 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.22 บาท 24 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.22 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 มิ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.34 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.36 บาท 10 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.40 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.40 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว อริสา ชุมวิสูตร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 68.38 70.76 39.19 86.37 89.86
  เงินลงทุนสุทธิ - - - 59.09 -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 187.65 170.03 201.18 167.79 21.08
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - 182.00
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - 182.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,394.54 4,493.17 4,437.08 4,467.79 -
  รวมสินทรัพย์ 5,453.75 5,628.97 5,416.02 5,530.70 -
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 30.00 99.63 120.00 241.55 191.15
  รวมหนี้สิน 3,278.97 3,521.82 3,288.64 3,475.32 4,832.58
  ทุนจดทะเบียน 250.00 250.00 250.00 250.00 -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 250.00 250.00 250.00 250.00 2,368.98
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 162.45 162.45 162.45 162.45 423.75
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,762.65 1,694.70 1,715.81 1,642.90 2,805.22
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 250.00
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - 250.00
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,174.78 2,107.15 2,127.37 2,055.38 -
   - หุ้นสามัญ - - - - 250.00
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - 0.01
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 162.45
  กำไร(ขาดทุน)สะสม - - - - 1,614.90
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 2,027.36
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 519.62 529.27 2,112.32 1,912.21 -
   - รายได้ดอกเบี้ย - - - - -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 534.30 547.51 2,193.40 1,967.91 -
  ต้นทุน 423.76 430.36 1,736.23 1,519.06 -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33.04 38.68 161.16 173.25 -
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - 80.34
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 71.78 73.01 273.25 253.91 -80.34
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 46.84 60.14 221.25 220.82 -
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.24 0.88 0.88 -
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ - - - - -
  รายได้จากเงินปันผล - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น - - - - 1,791.05
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ - - - - 210.03
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 253.96
  กำไรต่อหุ้น (บาท) - - - - 1.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 292.16 66.19 708.44 -391.74 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -48.67 17.66 54.04 -33.36 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -214.30 -99.45 -809.66 421.61 -
  เงินสดสุทธิ 29.19 -15.61 -47.18 -3.49 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - - - - 533.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - - - - -26.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - -665.48
  เงินสดสุทธิ - - - - -158.42
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.71 10.75 10.58 10.74
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.91 4.70 4.99 4.59
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.51 1.67 1.55 1.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.39 0.36 0.40 0.36
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.77 10.98 10.09 11.22

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -22.12 1.02 0.19 -13.05


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้